Ve zkratce

Projekt "In adiutorium" nabízí kompletní zhudebnění Denní modlitby církve. Vzdálenějším cílem je sestavení a vydání českého antifonáře v knižní podobě.

Obsah webu

Web In adiutorium shromažďuje co možná kompletní informace o zhudebněních českých textů liturgie hodin:

Vlastní tvorba na tomto poli je nabízena na stránce Noty ke stažení.

Blog jednak průběžně reflektuje práci na projektu, jednak zpracovává její širší kontext, mj. reflexí nad prožitými nebo na záznamu shlédnutými slaveními, studiem dějinných souvislostí, výkladu a aplikace liturgických předpisů apod.

Stránky Knihy a Odkazy jsou jakýmsi katalogem existujících zhudebnění od jiných autorů, zejména pro potřeby praktického využití v českých podmínkách. Zatímco výčet pramenů v českém jazyce vznáší nárok na úplnost, přehled cizojazyčných pramenů vesměs není nejen úplný, ale ani representativní.

Stránka Místa je jakýmsi adresářem míst, kde lze pravidelně zažít nějakou část liturgie hodin slavenou se zpěvem. V některých případech jde zároveň o místa, kde je chováno a užíváno nepublikované vlastní zhudebnění liturgických textů.

Související obsah je dílem zveřejňován také na externích službách: SoundCloud hostí nahrávky vybraných zpěvů.

Motivace

Výstavba římského oficia předpokládá zpěv. Plný smysl řady jeho strukturních prvků není zřejmý, pokud se nezpívá. Jeho ideální podobou je slavení v latině s tradičními chorálními nápěvy. Při něm se střídají zpěvy jednoduché, recitativní (typicky žalmy) s propracovanějšími (hymny, antifony, responsoria).

Současné liturgické předpisy počítají i se zpívanou liturgií hodin v národních jazycích (srov. VPDMC 275). V současné době, kdy je modlitba oficia značně rozšířená i mezi laiky, a drtivá většina nejen laiků, ale i kleriků a řeholníků se je modlí v národním jazyce, je velmi žádoucí mít možnost i v národním jazyce oficium slavit v jeho plném tvaru, se zpěvem. Pro zpěv v českém jazyce ale dosud existuje jen omezené množství pramenů, umožňující zpívat převážně jen nešpory nedělí a významnějších svátků. Projekt In adiutorium od r. 2010 usiluje tento nedostatek odstranit a připravit antifonář, umožňující Denní modlitbu církve kompletně zpívat: od invitatoria po mariánskou antifonu na konci kompletáře, 365 dní v roce.

Status projektu

Projekt In adiutorium je čistě soukromým počinem, není nijak napojen na katolickou hierarchii. Jeho výstupy nemají církevní schválení pro použití při liturgii. O takové schválení zatím nebylo žádáno, protože velkou část nabízených zpěvů nelze pro liturgické nasazení doporučit.

Název "In adiutorium"

℣. Deus in adiutórium meum inténde.
℟. Dómine, ad adiuvándum me festína. Glória Patri. Sicut erat.

Název projektu je vzat z latinského znění úvodního verše, kterým se začínají hodinky. Nemá žádný zamýšlený hluboký význam. Šlo o to, najít krátký zajímavý název evokující liturgii hodin, přičemž jméno Boží mělo být ušetřeno "braní nadarmo".

Licence a zdrojové kódy

Většina zde zveřejněných not podléhá licenci Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0). Tato licence doširoka otevírá možnosti díla mnoha cestami legálně šířit, upravovat a využívat jako součást nových děl:

Kdokoli může takto licencovaná díla neomezeně sdílet a upravovat, a to pro jakýkoli účel - i komerční. Tato svoboda je podmíněna tím, že šiřitel/upravovatel uvede autora sdíleného či upraveného díla, rozsah případných provedených úprav, a sdílené či upravené dílo zveřejní pod stejnou licencí.

Zdrojové kódy všech not (pro sazbu programem LilyPond) jsou na githubu v repozitáři igneus/In-adiutorium. Každý si je odtud může stáhnout a upravit podle vlastní potřeby.

Zdrojové kódy webových stránek byly zveřejněny výrazně později; dostupné jsou od léta 2016 na bitbucketu v repozitáři igneus_cz/In-adiutorium-web.

Odběr novinek / RSS

Novinky na webu In adiutorium můžete odebírat pomocí RSS čtečky z těchto kanálů:

  Novinky - přehled přírůstků a změn v notách ke stažení a informace o významných změnách v celku webu

  Blog - články - nové články na blogu

  Blog - komentáře - nové komentáře u všech článků

Kromě výše zmíněných souhrnných kanálů lze na webu najít odkazy na kanály dílčí: na blogu ve výpisu kategorie je v levém sloupci dole odkaz na kanál s novinkami jen pro danou kategorii; v detailu každého materiálu ke stažení pak je odkaz na kanál, jímž lze sledovat jen aktualisace toho kterého materiálu.

Aktivitu v repozitáři se zdrojovými kódy je možné sledovat pomocí Atom feedů generovaných githubem. Nejužitečnější z nich je patrně feed obsahující nejnovější commity.

Poděkování

Zvláštní poděkování dlužím řadě lidí, bez kterých by projekt In adiutorium buďto vůbec nemohl vzniknout, nebo by nemohl nabídnout všechno to, co nabízí:

Děkuji všem, kteří se nezištně angažují ve vývoji svobodného softwaru, zejména tvůrcům notačního programu LilyPond, editoru Frescobaldi, sázecího systému LaTeX, programovacího jazyka Ruby, systému správy verzí git - aplikací, na kterých projekt In adiutorium dalekosáhle závisí.

Dr. Willi Türkovi děkuji za to, že mi začátkem roku 2011 poskytl seznam všech toho času dostupných publikací se zhudebněními českých textů denní modlitby církve.

Magdě děkuji za to, že mi s velkomyslností pro mě nepochopitelnou a nenapodobitelnou na celý zimní semestr 2010/11, kdy jsem byl bez vlastního funkčního počítače, půjčila svůj netbook. Všechny noty z té doby vznikaly na něm.

Řeholním komunitám ve Slaném a v Novém Dvoře jsem vděčný za své první zkušenosti se zpívanou liturgií hodin a nejen za ně.

Liturgické komisi ČBK děkuji za svolení ke zveřejnění žaltáře.

Autor

Jakub Pavlík

Jakub Pavlík. 1987 narozen v Kladně (Středočeský kraj), téhož roku křtem včleněn do katolické církve.

2007-2014 studium teologie na KTF UK v Praze (ukončeno nezdárně), LS 2010/11 na Universität Erfurt v Německu.
2014-2016 a 2017-2019 studium téhož oboru na TF JU v Českých Budějovicích.

Závěrečné práce Žaltář římského oficia v proměnách 20. století a "Hodinky církevní." České překlady z Římského breviáře 1800-1971 mají s obsahem tohoto webu souvislost větší než malou.

V roce 2009/10 vstupoval a nevstoupil do trapistického kláštera Nový Dvůr. Od r. 2013 se živí jako vývojář softwaru, převážně v oblasti webových aplikací. Projekt In adiutorium může být chápán jako jakási syntéza toho všeho.

Od podzimu 2020 žije v Kralupech nad Vltavou.

Kontakt

e-mail: jkb.pavlik@gmail.com
nebo Signály, Facebook (vřele doporučuji skupinu Breviary and Divine Office Discussion Group), Musica Sacra forum, YouTube, Academia.