Čeština

Pavel Šmolík - osobní stránky

http://www.pavelsmolik.cz/pavelsmolik.php

Pavel Šmolík v letech svého chorregentství na Svaté Hoře u Příbrami připravil pro tamní potřeby druhé nešpory z nedělí a vybraných slavností. Kompletně zpracovány jsou všechny neděle v roce (vč. všech antifon k Magnificat pro neděle v mezidobí!). Dále tu najdeme některé slavnosti vánočního cyklu a několik význačnějších slavností a svátků sanktorálu.

Svatá Hora

http://svata-hora.cz

V jednom z hlubších, ne zrovna dobře přístupných zákoutí webu, na starší stránce s hudbou ke stažení, je verze Šmolíkových nedělních nešpor z r. 2004 (Mariánské nedělní nešpory), postavená ještě okolo chorálních nápěvů psalmodie - viz co k tomu autor píše na svých stránkách.

Život a dílo P. Josefa Olejníka

http://www.josefolejnik.cz

Informačně bohatý web věnovaný jednomu z nejplodnějších novodobých skladatelů liturgické hudby věnuje jeho práci na poli liturgie hodin samostatnou sekci. Noty tu najdeme k nešporám ze společných textů o Panně Marii. (Stejné jako v Nedělních nešporách a v olomouckém vydání kancionálu, ovšem rozepsané pro smíšený sbor.) Kromě toho jsou tu odkazy na reprezentativní audio- a videonahrávky.

Dominikánská rodina

Dominikánská rodina

http://www.op.cz

Mezi liturgickými texty je i rozsáhlá sbírka notovaných materiálů k liturgii hodin, umožňující kompletně zpívat nešpory a kompletář a v ostatních hodinkách alespoň hymnus.

Vesperál (zpěvník k nešporám) se vyznačuje některými poměrně pozoruhodnými redakčními opcemi: pro antifonu se nabízí buďto latinský text s chorálním nápěvem nebo český text ke zpěvu recto tono či na nápěv žalmu; o svátcích se uplatňuje "antifona super psalmos" (celá psalmodie hodinky se zpívá pod jedinou antifonou). Upozorňuji, že pro katolíky-nedominikány poslední zmiňovaná úprava není v mezích platných liturgických předpisů možná.

Petr Chaloupský

http://chaloupsky.op.cz

Na osobním webu Petra Chaloupského, regenschoriho od sv. Jiljí v Praze, je také několik málo zpěvů k oficiu pro potřeby tamní dominikánské komunity. Za pozornost stojí zejm. kompletní zhudebnění nešpor slavnosti sv. Dominika podle dominikánských řádových textů.

Knihovna pastoračních materiálů pro kněze

https://sites.google.com/a/ado.cz/prokneze/

Web má také sekci věnovanou liturgii hodin. Ke stažení jsou tam - vedle Olejníkových mariánských nešpor dostupných i jinde - zhudebněné ranní chvály pro úterý po 3. neděli velikonoční. Části (úvodní verš, responsorium) jsou vzaté z Olejníka; nápěvy žalmů a antifon jsou nové, stylově úplně jiné.

FraStan (P. František Staněk)

https://frastan.webnode.cz

V sekci Noty jsou k nalezení majitelem webu kompletně zhudebněné "první nešpory ze slavnosti sv. Jana Nepomuckého" pro nějaké místo, kde se slaví ve stupni slavnosti. Normálně je to v Čechách svátek, na Moravě památka, a v breviáři tudíž vlastní texty pro první nešpory nejsou. Většina textů je tedy z prvních nešpor o jednom mučedníkovi v době velikonoční, vlastní je orace a hymnus (který jediný není tak úplně podle předpisů, ale pro veřejné slavení je vybraný rozumně).

Ad altare Dei

http://aad-liturgie.blogspot.com/

V době zákazu slavení bohoslužeb s účastí lidu během epidemie COVID-19 byly na tomto blogu zveřejněny přípravy domácích bohoslužeb, využívajících i elementy z liturgie hodin (vysvětlení zde). Přípravy obsahují notovaný nešporní hymnus (nápěvy nesledují hymnář, protože ho autor, jak ve výše odkazovaném článku uvádí, neměl k dispozici) a jednoduché autorské zhudebnění antifony k Magnificat.

Miloš Bok

http://www.milosbok.com

Miloš Bok složil několik zpěvů oficia pro trapistický klášter v Novém Dvoře (v době jeho zakládání, na objednávku mateřské komunity). Jsou koncipované pro zpěv s varhanním doprovodem a vycházejí mj. z autorových zkušeností s liturgií ve francouzském trapistickém opatství Sept-Fons.

Bohužel nevím o tom, že by partitury byly nějak dostupné - odvážný zájemce o ně může zkusit poprosit autora nebo novodvorskou komunitu. Nahrávky vyšly na CD Miloš Bok - Chrámové skladby a tři je možné si stáhnout z autorova webu.

Při svých několika kratších návštěvách jsem v Novém Dvoře z Bokových skladeb nikdy neslyšel nic než úvodní verš - příznačně postrádající závěrečné aleluja (jedna ze zvláštností cisterciáckého ritu). Zajímavostí je, že soubor chórových zpěvů obsahuje i zhudebnění textů, které v mnišském oficiu vůbec nefigurují (Simeonovo kantikum). Buďto vznikly omylem, nebo bylo dílo od začátku koncipováno v širším církevním rámci, než je liturgie objednatelské komunity.

Coena. Evangelická liturgická iniciativa

Coena. Evangelická liturgická iniciativa

http://www.coena.cz

V sekcích Zpěvy k liturgii hodin a Breviář do kapsy jsou podklady ke zpívané liturgii hodin vzniklé pro potřeby evangelické liturgické iniciativy Coena. Melodie jsou vesměs adaptacemi melodií příslušných latinských zpěvů, překlady z latiny jsou vlastní, schema hodinek je předkoncilní římské.

Korejsovy respozoriální žalmy

http://sdh.cz/korejs/

Korejsovy žalmy distribuované na celý mešní lekcionář. Komplet ke stažení, vč. varhanního doprovodu. Pro liturgii hodin se hodí především jako možný zdroj nápěvů psalmodie, jak vyloženo v článku.

Notový archiv Jeronýma Klimeše

http://klimes.wz.cz/noty/

Na této značně nepřehledné stránce se lze dostat k takovým pokladům, jako je oscanovaný zpěvník Zpěvy s odpovědí lidu (responsoriální žalmy ke mši), soubor nápěvů žalmů a antifon od Korejse a od Pololáníka.

Některé komunity používají zejm. Korejsovy nápěvy žalmů i při liturgii hodin. (Benediktinky na Bílé Hoře, arcidiecézní seminář v Praze, snad i břevnovští benediktini.)

Ondřej Mucha

http://ondrejmucha.aspone.cz

Ondřej Mucha na svém osobním webu nabízí hrst vlastních skladeb, mezi nimi také samostatné - na melodii v hymnáři nezávislé - zhudebnění hymnu k ranním chválám/nešporám svátku sv. Ondřeje, apoštola a k prvním nešporám slavnosti Nejsvětější Trojice.

Zpěvník pro scholy

https://zpevnik.proscholy.cz/

Pod štítkem K příležitostem: denní modlitba církve jsou t. č. novodobá zhudebnění několika málo hymnů z Denní modlitby církve.

(Zdá se, že web regenschori.cz je toliko trochu jinak nastylovaný frontend ke stejným datům.)

Kateřina Otradovcová (Youtube kanál)

https://www.youtube.com/channel/UCNLHJMNc3vj-RcJccAtrUSQ

Mezi skladbami bez vztahu k liturgii hodin je i několik autorských zhudebnění hymnů z Denní modlitby církve.

Gregoriánský chorál - ČR, SR

Chorál v liturgii

http://choral.sdh.cz

Sešity s latinskými chorálními nešporami pro potřeby svatovítské chorální scholy. Starší materiály a podklady pro svátky vlastní kalendáři českých a moravských diecézí sledují provizorní "pražský úzus" formovaný od 90. let; noty pro nedělní nešpory aktualizované v posledních cca dvou letech reprodukují nové solesmeské Antiphonale Romanum (ovšem s charakteristickými odchylkami v melodiích responsorií a v některých textech žalmů a kantik, patrně tam, kde se Antiphonale odklání od znění typického vydání Liturgiae horarum).

Srovnání starší a současné podoby nešpor nabízí stránka Co už máme hotové.

Conventus Choralis

http://www.introitus.cz

Conventus Choralis, jakási česká odnož Choeur Grégorien de Paris, patří v katolických Čechách k nepřehlédnutelným fenoménům. Kompletně zpívaný Svatý týden v Roudnici, každou středu laudy v Praze v salvátorské kryptě, k tomu několik tradičních menších či větších událostí během roku. Široké veřejnosti v plen nabízený hudební archiv. Upozorňuji, že zatímco mše je pokoncilní, oficium je všelijaké: tu předkoncilní římské, tu předkoncilní mnišské, místy s nějakou svéráznou "liturgickou reformou".

Gregoriana

http://www.gregoriana.sk

Slovenské sdružení na podporu gregoriánského chorálu. Na stránce o kompletáři zpívaném každý měsíc v Košicích jsou ke stažení krásně upravené latinsko-slovenské brožurky.

Antiphonale secundum Ordo cantus officii 1983

http://antiphonale83.inadiutorium.cz/

Latinský antifonář pro současnou podobu liturgie hodin sestavovaný podle Ordo cantus officii z r. 1983. Od autora webu In adiutorium.

Kněžské bratrstvo svatého Pia X.

http://fsspx.cz/

V sekci Knihovna - Knihy a texty je k mání notovaná latinsko-česká brožurka s kompletářem na celý liturgický rok a základními texty a zpěvy (bez vlastní látky jednotlivých nedělí) pro nedělní nešpory podle předkoncilních liturgických knih.

Gregoriánský chorál - svět

Liturgia horarum in cantu gregoriano

Liturgia horarum in cantu gregoriano

http://www.kleingraduale.nl/LiturgiaHorarum/

Připravené brožurky pro nedělní a sváteční ranní chvály a nešpory podle Ordo cantus officii z r. 1983. Některé brožurky jsou vypracovány už podle novější verze dokumentu z r. 2015 - ty jsou jako takové vždy výslovně označeny.

Antiphonarium Secundum Ordinem Cantus Officii MMXV

http://antiphonale.net/

Rozpis antifon podle aktuálně platného Ordo cantus officii s odkazy do GregoBase.

Peter Sandhofe's Antiphonary (na blogu The Chant Café)

http://www.chantcafe.com/2011/03/peter-sandhofes-antiphonary.html

Článek obsahuje odkazy na čtyři soubory - čtyři svazky antifonáře k současné liturgii hodin připravené Peterem Sandhofem. Obsahují kompletní antifony žaltáře, doby adventní, vánoční a nedělí v mezidobí. Paschální cyklus, sanktorál a společné texty chybí. Tento antifonář je antifonářem v úzkém slova smyslu - obsahuje opravdu právě jen antifony. Vyšel pod záštitou arcidiecéze Köln am Rhein.

Kde má Liturgia horarum antifonu s novým textem, Sandhofe usiluje o její co možná tradiční zhudebnění. (Narozdíl od metodologie doposud vydaných oficiálních chorálních knih, kde jsou takové "netradiční" antifony nahrazeny starou antifonou s příbuzným textem nebo alespoň dobře zapadající do kontextu liturgie dne.)

Musica Sacra. Church Music Association of America

http://www.musicasacra.com

V sekci Latin Chant and Choral Music for the Mass je ke stažení mj. poslední předkoncilní vydání Liber Usualis s anglickými rubrikami; Antiphonale z r. 1912; Vesperale z r. 1913.

Velice užitečný je přehled chorálních nápěvů psalmodie.

St. Jean de Lalande Library of Rare Books

http://www.ccwatershed.org/library/

Dechberoucí sbírka oscanovaných knih věnovaných převážně problematice gregoriánského chorálu - zpěvníky, varhanní doprovody, teorie interpretace apod.

CaLiThes - Cantus Liturgici Thesaurus

http://www.calithes.it

Návrh uspořádání antifonáře k pokoncilnímu římskému oficiu. Hlavním výstupem je tištěná kniha (ne sestavený antifonář, ale "telefonní seznam" s odkazy na zdroje, z nichž by se měly jednotlivé zpěvy brát), kterou web propaguje. Na titulní stránce webu jsou každý týden všechny potřebné nápěvy pro liturgii následující neděle.

Gregorian Books

http://www.gregorianbooks.com/gregorian_books.html

Chronologický přehled edic gregoriánského chorálu. U některých edic jsou odkazy na možnosti koupě knih nebo na PDF (ze scanů) ke stažení.

Music of the Sarum Office.

http://www.sarum-chant.ca

Edice hudebnin k liturgii hodin podle salisburského ritu (Sarum), předtridentského liturgického úzu katedrály v Salisbury, který byl v době předreformační rozšířen po velké části Anglie.

jgabc

http://jsgabc.blogspot.com/p/vespers-pdfs.html

Web jako takový je prezentací jednoho nástroje usnadňujícího práci s programem gregorio; na stránce, na kterou vede odkaz, jsou ovšem připravené materiály k nešporám podle breviáře z r. 1962.

Page personnelle de Luca Basilio Ricossa

http://lrs.perso.neuf.fr

V mariánské sekci stránek se lze proklikat k nešporám a kompletáři z malého mariánského oficia (officium parvum B.M.V.) s notami.

Nápěvy antifon se tu mírně, tu výrazněji liší od těch, které najdeme v Antiphonale Romanum 1912. Zdroj bohužel není uveden. Prof. Ricossa je muzikolog, takže snad jde o jeho vlastní transkripce z nějakého manuskriptu.

Liber Hymnarius Wiki

http://liberhymnarius.org

Projekt usilující o vytvoření kompletního souboru nahrávek latinských hymnů římské liturgie hodin.

Canto Ambrosiano

http://cantoambrosiano.altervista.org

Web věnovaný ambrosiánskému chorálu. Dá se tu najít mj. Liber Vesperalis juxta ritum Sanctae Ecclesiae Mediolanensis z r. 1939.

Řádové liturgické tradice

Cisterciácký klášter Vyšší Brod

http://www.klastervyssibrod.cz

Vyšebrodští cisterciáci nabízejí několik ukázek ze své řádové liturgické tradice. Složka materiálů k liturgii obsahuje mj. notovaný hymnář, soubor nápěvů pro Magnificat, či text kompletáře podle cisterciáckého ritu s notovaným hymnem a mariánskou antifonou Salve regina. Řada materiálů odráží ještě dobu před r. 2011, kdy komunita začala slavit liturgii podle předkoncilních knih.

Dominican liturgy

http://dominican-liturgy.blogspot.com

Blog o dominikánském ritu. V levém sloupci je ke stažení nepřeberné množství pramenů včetně oscanovaných knih k liturgii hodin (několik vydání dominikánského antiphonale!).

Dominican Laity / New England Region

http://www.opne.org

Web skupiny dominikánských terciářů z USA. Na stránce věnované liturgické hudbě jsou ke stažení některé chorální knihy. Zajímavá (protože jinde jsem je nenašel) jsou zvláště stará vydání Nocturnale.

English Dominican Liturgy

https://www.youtube.com/channel/UCecPvalf2MYLFcssLyNIu_g

Youtube kanál s chorálními nápěvy pro vybrané antifony oficia v angličtině.

Les Chartreux - zřejmě oficiální web kartuziánského řádu

http://www.chartreux.org

Složka Texts / Liturgy obsahuje mj. množství liturgických knih (upravených podle požadavků 2. vatikánského koncilu a připravených ke schválení Svatým stolcem) včetně notovaných knih pro společně slavené části oficia: Antiphonarium nocturnum, Vesperale (kromě nešpor obsahuje navíc i nedělní hodinky během dne), Hymnarium.

V Diurnale ("breviář", ze kterého se mniši modlí v celách "soukromě" slavené části oficia) jsou na začátku zajímavé rubriky určující způsob modlitby o samotě.

Splendor Veritatis - cisterciácký antifonář a graduál

http://splendorveritatis.org

Sbírka nascanovaných předkoncilních chórových knih cisterciáků běžné i přísnější observance.

Já jsem před delší dobou začal pracovat na obsahu pro zde zveřejněný trapistický antifonář.

Erzabtei St. Ottilien

http://www.erzabtei.de

Němečtí benediktini z arciopatství St. Ottilien zveřejnili části svého antifonáře - texty jsou v němčině, s notovanými hymny, antifonami a responsorii.

Liturgies of the Order of Julian of Norwich

http://haligweorc.wordpress.com/liturgies-of-the-order-of-julian-of-norwich/

Obsáhlejší sbírka liturgických materiálů anglikánského řádu sv. Juliany.

Jiné

Choral Public Domain Library

http://www.cpdl.org

Rozsáhlý archiv sborových partitur. Obsahuje jak některé kousky gregoriánského a ambroziánského chorálu, tak zpracování některých textů liturgie hodin (hymny, antifony, responsoria) od významných skladatelů baroka a doby pozdější. Viz mj. kategorie Vespers, Tenebrae music, Office of the Dead a jejich podkategorie. Další díla jsou roztroušena v různých dalších podkategoriích kategorie Sacred music.

Sacred Music US

https://sacredmusicus.wordpress.com

Anglický chorál z pera P. Samuela Webera OSB.

Sacred Music US

http://www.sacredmusicus.org/divine-office

Starší web s anglickým chorálem od téhož P. Samuela Webera OSB.

Cathédrale Notre Dame de Paris

http://www.notredamedeparis.fr/

Na stránce s rozpisem bohoslužeb je každý den ke stažení lístek s aktuálními nešporami (komplet s notami, ve francouzštině, příp. s latinskými částmi).

Saint Meinrad Monastery

http://www.saintmeinrad.edu

Na stránce s notami ke stažení jsou nápěvy psalmodie, připravené zvlášť pro potřeby oficia v angličtině. Hudební jednotkou tu není verš žalmu, jak je obvyklé, ale strofa o dvou až šesti poloverších.

Musica Sacra Forum

http://forum.musicasacra.com

Internetové fórum Church Music Association of America. V různých příspěvcích jsou tu roztroušená zhudebnění anglických textů denní modlitby církve. Viz např. diskusní vlákna:

Ormonde Plater

https://www.episcopaldeacons.org/ormonde-plater-archive.html

Řada anglických adaptací zpěvů z pokoncilního Antiphonale Monasticum. (Původně na autorově osobním webu oplater.net, který však nedlouho po jeho úmrtí r. 2016 zanikl.)

Chabanel Psalms

http://chabanelpsalms.org/miscellaneous/

Stránka není úplně přehledná, ale kdo hledá, ten najde materiály pro zpěv kompletáře a ranních chval v angličtině.

Company of Voices

https://sites.google.com/site/companyofvoices2011/

Rozsáhlá sbírka liturgických materiálů (nejen katolických), obsahující mj. notované části katolické liturgie hodin v angličtině.

Liturgia Godzin Audio

http://www.liturgia.pl/Liturgia-Godzin-Audio

Polští dominikáni sebrali nahrávky zpěvů oficia v polštině pro různé příležitosti během liturgického roku.

Liturgia das horas

http://liturgiadashoras.org

Španělské stránky věnované liturgii hodin. Mají samostatnou dále členěnou sekci věnovanou liturgické hudbě; jediné noty (oscanovaná rukopisná kniha) jsou ke stažení na této stránce. Velké množství nahrávek.

lypsautierant. Les antiennes du psautier français en format lilypond

http://code.google.com/p/lypsautierant/

Repozitář (svn) s antifonami ve francouzštině. Nápěvy pocházejí od komunity Saint Jean, předpokládám, že od této. Repozitář obsahuje pouze zdroje (pro Lilypond 1.10), vygenerovaná pdf jsem nikde nenašel. Zájemce si musí nainstalovat Lilypond (ve zmíněné, již značně zastaralé verzi) a zdroje si sám přeložit.

Psallite

http://www.psallite.net

Sekce souborů ke stažení obsahuje i podsekci Partiture per Ufficio delle Ore s vybranými zpěvy oficia v italštině. Vedle jednotlivých antifon, hymnů a responsorií je tu i kompletní zhudebnění nešpor ze společných textů o Panně Marii a ze slavnosti Nanebevzetí.

Melodien zu Hymnen aus dem Stundenbuch

https://www.eucharistiefeier.de/stundengebet/

Výběr melodií z německého kancionálu Gotteslob, vhodných pro použití s breviářovými hymny. (Materiál deklaruje, že dostal příslušná povolení k šíření obsahů, které jinak volně šiřitelné nejsou.)

Ufficio liturgico nazionale della Conferenza episcopale Italiana

Na webu liturgické komise italské biskupské konference je v sekci s notami ke stažení bohatá nabídka zpěvů k oficiu, vč. varhanních doprovodů. Po letmém prolistování se zdá, že vše nebo většina pochází od stejné autorky. (Itálie jinak má různých zhudebnění oficia hojnost, alespoň částečně podchycenou v naší mezinárodní bibliografii.)

Varhanní doprovody

Odkazy hlavně na webové stránky nabízející možnost stažení hudebnin použitelných při slavení liturgie hodin.