antifony ze žaltáře

9.10.2023 github (Zveřejňuji najednou změny za víc než rok celkem pilné práce, takže je toho hodně.) Brožurka ke kompletáři je explicitnější ve věci toho, které varianty závěrečných antifon mají text podle breviáře a které podle kancionálu, a má lepší živá záhlaví. Opraveno 102 antifon ze žaltáře, jedna velikonoční antifona kompletáře, 8 responsorií ze žaltáře, 18 antifon pro dobu adventní, dvě adventní responsoria, 30 antifon a jedno responsorium z oktávu Narození Páně, 5 antifon druhé neděle po Narození Páně, 9 antifon pro férie doby vánoční, 40 antifon a dvě responsoria slavnosti Zjevení Páně a dnů následujících, 56 antifon pro dobu postní, dvě postní responsoria, 16 antifon a jedno responsorium Svatého týdne, 12 antifon Velikonočního tridua, 14 antifon velikonočního oktávu (a přidán alternativní nápěv invitatoria podle středověkých pramenů), 103 antifon pro dobu velikonoční (a přidán alternativní nápěv invitatoria podle středověkých pramenů), 85 velikonočních antifon ze žaltáře, 13 antifon a jedno responsorium ze slavnosti Nanebevstoupení Páně, 14 antifon ze slavnosti Seslání Ducha svatého, 174 antifon pro neděle v mezidobí, 10 antifon a jedno responsorium ze svátku Krista Kněze, 18 antifon a dvě responsoria ze slavnosti Nejsvětější Trojice, 18 antifon a jedno responsorium ze slavnosti Těla a Krve Páně (a byl smazán alternativní nápěv antifony k Magnificat druhých nešpor), 16 antifon a jedno responsorium ze slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, 11 antifon a jedno responsorium ze slavnosti Krista Krále, 10 antifon a jedno responsorium ze společných textů o apoštolech, jedno responsorium ze společných textů o evangelistech, 6 antifon a jedno responsorium ze společných textů o jednom mučedníkovi, 15 antifon a 6 responsorií z textů o posvěcení kostela, 9 antifon a dvě responsoria ze společných textů o Panně Marii, 13 antifon ze společných textů o pannách, 9 antifon ze společných textů o duchovních pastýřích, 6 antifon ze společných textů o řeholnících (atd.), 6 antifon a 4 responsoria ze společných textů o svatých ženách, 12 antifon a 3 responsoria ze společných textů o svatých mužích, 3 antifony a jedno responsorium ze společných textů o učitelích církve, 3 antifony a jedno responsorium ze společných textů o více mučednících, 6 antifon a a dvě responsoria z textů za zemřelé, jedna antifona z památky Nejsvětějšího jména Ježíš, 7 antifon a dvě responsoria z památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, 3 antifony z památky Sv. Anežky Římské, 8 antifon ze svátku Obrácení sv. Pavla, jedna antifona z památky sv. Timoteje a Tita, jedna antifona z památky sv. Tomáše Akvinského, 10 antifon a jedno responsorium ze svátku Uvedení Páně do chrámu (pro který byla také doplněna chybějící antifona ke kantikům vigilie), obě antifony památky sv. Agáty; po jedné antifoně z památky Panny Marie Lurdské, svátku Stolce svatého Petra, památky sv. Polykarpa, sv. Jana Ogilvie, sv. Patrika; 7 antifon ze slavnosti sv. Josefa, 4 antifony ze slavnosti Zvěstování Páně, dvě antifony svátku sv. Marka, všechny tři antifony památky sv. Josefa, dělníka, 5 antifon ze svátku sv. Filipa a Jakuba, jedna antifona památky sv. Jana Sarkandra, obě antifony i responsoria památky Panny Marie, Prostřednice všech milostí, jedna antifona památky sv. Matěje, 5 antifon a jedno responsorium ze svátku sv. Jana Nepomuckého, jedna antifona památky sv. Klementa Marie Hofbauera, 7 antifon a 4 responsoria z památky sv. Zdislavy, 6 antifon ze svátku Navštívení Panny Marie, jedna antifona památky Panny Marie, Matky církve, obě antifony památky sv. Justina, všechny tři antifony památky sv. Barnabáše, jedna antifona památky sv. Víta, 16 antifon a 2 responsoria ze slavnosti Narození sv. Jana Křtitele, jedna antifona památky sv. Ireneje, 14 antifon a dvě responsoria ze slavnosti sv. Petra a Pavla, obě antifony památky sv. prvomučedníků římských, 4 antifony ze svátku sv. Tomáše, apoštola, 5 antifon a jedno responsorium z památky sv. Prokopa, 8 antifon a jedno responsorium ze slavnosti sv. Cyrila a Metoděje; obě antifony svátku sv. Benedikta, památky bl. Hroznaty a Panny Marie Karmelské; 7 antifon a jedno responsorium ze svátku sv. Marie Magdalény, 4 antifony ze svátku sv. Jakuba, obě antifony i responsoria památky sv. Jáchyma a Anny, obě antifony památky sv. Gorazda a druhů, jedna antifona památky sv. Ignáce z Loyoly, jedna antifona památky Posvěcení římské baziliky Panny Marie, 11 antifon ze svátku Proměnění Páně, dvě antifony ze svátku sv. Vavřince, jedna antifona památky sv. Maxmiliána Kolbeho, 12 antifon a 4 responsoria ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, jedna antifona památky sv. Bernarda, všechny tři antifony památky Panny Marie Královny, 6 antifon a dvě responsoria z památky Umučení sv. Jana Křtitele, všech 12 antifon svátku Narození Panny Marie, 11 antifon a dvě responsoria ze svátku Povýšení svatého kříže, 6 antifon a jedno responsorium z památky Panny Marie Bolestné, dvě antifony a dvě responsoria z památky sv. Ludmily, obě antifony památky sv. Kornélia a Cypriána, jedna antifona ze svátku sv. Matouše, jedna antifona památky sv. Vincence z Paula, dvě antifony ze slavnosti sv. Václava, 14 antifon a 2 responsoria ze svátku svatých archandělů, dvě antifony a jedno responsorium památky sv. andělů strážných, jedna antifona památky sv. Terezie z Lisieux, 5 antifon z památky Panny Marie Růžencové, dvě antifony ze svátku sv. Lukáše, 11 antifon a jedno responsorium ze slavnosti Všech svatých, jedna antifona památky sv. Martina de Porres, obě antifony památky sv. Lva Velikého, 8 antifon z památky sv. Martina, jedna antifona památky Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla, jedna antifona památky Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, tři antifony ze svátku sv. Ondřeje, jedna antifona památky sv. Edmunda Kampiána, 7 antifon a 2 responsoria ze slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, 5 antifon ze svátku sv. Štěpána, 6 antifon ze svátku sv. Jana evangelisty, dvě antifony ze svátku sv. Mláďátek, 2 antifony z oblátského formuláře slavnosti sv. Evžena de Mazenod, 3 antifony z dominikánského formuláře o sv. Zdislavě. Závěrečné mariánské antifony byly doplněny o antifonu "Raduj se, Královno nebeská", pro kantikum 1 Tim 3, 16 byl doplněn nápěv II. modu, kantiku podle Zj 19 byl doplněn standardní text doxologie a aleluja na začátku každé strofy, v materiálu s dalšími nápěvy téhož kantika byly provedeny opravy v nápěvech modů I a IV. Přidán materiál pro nově zavedenou památku sv. Řehoře z Nareku a zapomenutý materiál pro památku sv. Františka z Assisi. Z propria řádu bosých karmelitánů byly přidány materiály pro slavnost Panny Marie Karmelské a svátek sv. proroka Eliáše, z propria Tovaryšstva Ježíšova pro slavnost v. Ignáce z Loyoly.
9.5.2022 github Přidán dosud nedopatřením opomenutý materiál pro památku sv. Jana Ogilvie. Kompletář byl doplněn o alternativní nápěv alelujatické antifony pro dobu velikonoční. Materiál se závěrečnými mariánskými antifonami byl doplněn o chorální nápěv pro překlad antifony Ave Regina caelorum. Do brožurky ke kompletáři byly zahrnuty všechny chorální nápěvy závěrečných mariánských antifon i nová velikonoční antifona k žalmům. V základních nápěvech byl doplněn nápěv propuštění lidu po požehnání a změněn nápěv postního zakončení "Bože, pospěš mi na pomoc" (dosud pojatý jako klausule o dvou akcentech, nově jako klausule o jednom akcentu a jedné přípravné slabice). Opraveno 25 antifon ze žaltáře, 44 velikonočních antifon ze žaltáře, 1 antifona z oktávu Narození Páně, 63 antifon pro dobu postní, 19 antifon Svatého týdne, 7 antifon pro Velikonoční triduum, 15 antifon pro Velikonoční oktáv, 33 antifon pro dobu velikonoční, 10 antifon pro neděle v mezidobí, 2 antifony slavnosti Těla a Krve Páně, 1 antifona slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, 3 antifony svátku Proměnění Páně, 18 antifon a 4 responsoria slavnosti sv. Josefa, 13 antifon a 3 responsoria slavnosti Zvěstování Páně, 1 antifona ze slavnosti svatých Petra a Pavla, 1 antifona ze slavnosti Ježíše Krista Krále, 1 antifona ze slavnosti Všech svatých, 1 antifona památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, 8 antifon svátku Stolce sv. Petra, 1 antifona svátku sv. Marka, obě antifony svátku sv. Kateřiny Sienské, 1 antifona památky sv. Zikmunda, 7 antifon památky sv. Jana Sarkandra, 1 antifona svátku sv. Jakuba, 1 antifona ze svátku sv. Vavřince, 2 antifony ze svátku sv. Lukáše, 1 antifona ze svátku sv. Jana Evangelisty, 1 antifona památky sv. Patrika, 1 antifona z textů o posvěcení kostela, 1 antifona ze společných textů o evangelistech, 1 antifona ze společných textů o více mučednících, 1 responsorium ze společných textů o jednom mučedníkovi, 2 antifony a 2 responsoria ze společných textů o učitelích církve, 7 antifon a 2 responsoria ze společných textů o pannách, 1 antifona ze společných textů o svatých mužích, 1 antifona ze společných textů o svatých ženách.
9.3.2022 github Opraveno 29 antifon ze žaltáře, 12 antifon pro neděle v mezidobí, 16 antifon pro dobu postní (z toho ještě letos využitelné jsou jen dvě: druhá varianta invitatoria a antifona ke kantikům nedělní vigilie), jedno responsorium ze společných textů o Panně Marii, jedna antifona ze společných textů o svatých, kteří vynikali milosrdnými skutky, jediná antifona památky sv. Alexia a druhů (ovšem tento materiál, existující již delší dobu, jsem omylem dosud nezveřejnil a činím tak až teď), tři antifony svátku Stolce sv. Petra, obě antifony památky sv. Polykarpa. Materiál se závěrečnými mariánskými antifonami byl doplněn o zhudebnění překladů antifon Salve Regina a Sub tuum praesidium zařazených přímo v Denní modlitbě církve (dosud obsahoval jen zhudebnění známějších překladů otištěných v Kancionálu).
4.2.2022 github V brožurce ke kompletáři bylo vhodněji upraveno uspořádání a rubriky responsorií. V notách kantika 1 Tim 3, 16 bylo ve všech variantách nápěvu odstraněno opakování responsa po doxologii. Opraveny 4 antifony z oktávu Narození Páně, dvě antifony pro druhou neděli po Narození Páně, dvě antifony pro férie doby vánoční, z not slavnosti Zjevení Páně byl odstraněn nápěv pro verše kantika 1 Tim 3 (správně už tam delší dobu neměl být, kantikum je v samostatném notovém materiálu), texty všech zpěvů byly zkorigovány podle breviáře a bylo opraveno jedno responsorium a dvě antifony. Dále byly opraveny tři antifony pro neděle v mezidobí, jedna antifona pro dobu postní, jedna antifona ze žaltáře, 6 antifon a 2 responsoria svátku Obrácení sv. Pavla, obě antifony památky sv. Timoteje a Tita, kterou ovšem ve skutečnosti až teď zveřejňuji, protože i když notový materiál existuje dlouho, omylem až dosud zveřejněn nebyl. Do ranních chval společných textů o svatých mužích a o svatých ženáchbylo doplněno responsorium, které jsem dosud nezaznamenal, protože se jeho výskyt omezuje na dva svazky čtyřsvazkového vydání breviáře.
22.12.2021 github Přidán nový materiál s antifonami k žalmům po všech čteních velikonoční vigilie. Opraveno 13 antifon pro neděle v mezidobí, 32 antifon ze žaltáře, jedna antifona pro dobu postní, tři antifony pro dobu velikonoční, jedna antifona pro Velikonoční oktáv, tři velikonoční antifony ze žaltáře, 25 antifon pro dobu adventní (a texty všech zpěvů doby adventní byly podrobeny korektuře podle breviáře), dvě antifony z oktávu Narození Páně, tři antifony pro druhou neděli po Narození Páně, dvě antifony pro férie doby vánoční, jedna antifona slavnosti Zjevení Páně, pět antifon a dvě responsoria slavnosti Ježíše Krista Krále, pět antifon a jedno responsorium slavnosti Zvěstování Páně, dvě antifony ze slavnosti Narození sv. Jana Křtitele, jedna antifona z památky Umučení sv. Jana Křtitele, jedna antifona památky Panny Marie, Matky církve, jedna antifona svátku sv. Tomáše, jedna antifona svátku sv. Jakuba, jedna antifona památky Posvěcení římské baziliky Panny Marie, jedna antifona svátku Proměnění Páně, jedna antifona památky sv. Terezie z Lisieux, šest antifon památky Panny Marie Růžencové, jedna antifona svátku sv. Filipa a Jakuba, čtyři antifony svátku Povýšení svatého kříže, šest antifon a jedno responsorium památky sv. andělů strážných, jedna antifona památky sv. Karla Spinoly, dvě antifony a jedno responsorium památky sv. Anežky České, jedna antifona památky sv. Edmunda Kampiána, dvě antifony a jedno responsorium slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, dvě antifony svátku Navštívení Panny Marie, jedna antifona a jedno responsorium ze společných textů o Panně Marii, pět antifon a jedno responsorium ze společných textů o evangelistech, čtyři antifony a dvě responsoria ze společných textů o jednom mučedníkovi, jedna antifona ze společných textů o pannách, jedna antifona ze společných textů o svatých mužích, dvě antifony ze společných textů o svatých ženách. V základních nápěvech byla vyřešena nejasnost ohledně nápěvu závěru kompletáře a nápěv závěrečného požehnání byl vzat (místo dosavadního nápěvu z dominikánských materiálů) podle "zpívacího misálu". Pro kantikum podle Zj 19 doplněn nápěv modu II. Brožurka ke kompletáři byla doplněna o notaci úvodního a závěrečného dialogu a první žalm a Simeonovo kantikum dostaly plný text doxologie.
7.9.2021 github Přidán nový materiál s kompletně notovaným kantikem 1 Tim 3, 16. V souvislosti s tím byla opravena příslušná antifona ze slavnosti Zjevení Páně a z téhož materiálu, stejně jako z not pro svátek Proměnění Páně, byl smazán nápěv pro responsum tohoto kantika. Opraveno deset antifon ze žaltáře, jedno responsorium ze žaltáře, čtyři adventní antifony, jedna antifona pro Velikonoční triduum, jedna antifona pro dobu velikonoční, 14 antifon pro neděle v mezidobí, šest antifon ze společných textů o duchovních pastýřích, tři antifony a tři responsoria ze společných textů o svatých mužích, jedna antifona a jedno responsorium ze společných textů o evangelistech, jedna antifona ze společných textů o Panně Marii, jedna antifona slavnosti Zvěstování Páně, jedna ze svátku Navštívení Panny Marie, jedna antifona ze slavnosti svatých Cyrila a Metoděje, jedna antifona ze slavnosti svatých Petra a Pavla, jedna antifona ze svátku Stolce sv. Petra, jedna antifona z památky sv. Cecílie, obě antifony památky sv. Řehoře Velikého, jedna antifona památky sv. Karla Spinoly, všechny zpěvy památky sv. Ludmily. Zpěvy památky sv. Augustina nově upraveny po formální stránce. Jedna drobná úprava byla provedena v závěrečné mariánské antifoně Zdrávas Královno.
15.8.2021 github Opraveny dvě antifony ze společných textů o svatých ženách, tři responsoria a jedna antifona ze společných textů o duchovních pastýřích, jedna antifona z textů o posvěcení kostela, dvě antifony ze společných textů o Panně Marii, jedna antifona z textů za zemřelé, jedna antifona z památky Panny Marie Bolestné, devět antifon pro neděle v mezidobí, obě antifony památky sv. Ignáce z Loyoly, jediná antifona památky sv. Maxmiliána Kolbeho jedna antifona ze slavnosti Všech svatých, jedna antifona ze slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, dvě antifony ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, jedna antifona ze svátku sv. Jana Evangelisty, jedna antifona ze svátku sv. Vavřince, jedno responsorium ze svátku Krista Kněze, jedna antifona ze svátku Proměnění Páně, jedna antifona z Velikonočního tridua, ve Velikonočním oktávu opravena nepřesně opsaná interpunkce, dvanáct antifon ze žaltáře, adventní responsorium kompletáře. V základních nápěvech byly opraveny drobné nedostatky textace. Do brožurky ke kompletáři byly doplněny některé dosud nezahrnuté zpěvy z příslušných notových listů (adventní responsorium, nověji zpracované závěrečné mariánské antifony) a byly provedeny drobnější úpravy uspořádání obsahu.
24.5.2021 github Přidán nový materiál s antifonami pro dnešní památku Panny Marie, Matky církve, a antifona "Toto je den" pro velikonoční oktáv upravená jako kánon. Opraveno jedno responsorium slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, dvě postní antifony, dvě velikonoční antifony, jedna antifona ze žaltáře, dvě velikonoční antifony ze žaltáře, po jedné antifoně z commune jednoho mučedníka, z památky sv. Zikmunda, z památky sv. Josefa Dělníka a ze slavnosti Nejsvětější Trojice. V materiálu s responsorii pro dobu velikonoční opraveny tři chorální nápěvy a smazány neumělé alternativní nápěvy z úplných počátků projektu.
6.2.2021 github Opravena jedna antifona Svatého týdne, devět antifon a dvě responsoria slavnosti Nanebevstoupení Páně, čtyři antifony ze Seslání Ducha svatého, dvě antifony slavnosti Nejsvětější Trojice, šest antifon pro dobu adventní (včetně dvou Ó-antifon), 49 antifon ze žaltáře, jedna antifona ze společných textů o Panně Marii, obě antifony památky sv. Moniky, jedna antifona památky sv. Augustina, osm antifon a obě responsoria památky Umučení sv. Jana Křtitele, všechna tři responsoria slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. V materiálu základní nápěvy byl změněn začátek chvalozpěvu Te Deum a úplně smazán novodvorský nápěv "Dobrořečme Pánu".
8.4.2020 github Opravena jedna antifona ze žaltáře. Noty velikonočního oktávu doplněny o antifony k mezizpěvům modlitby se čtením slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (kterou se letos, vlivem trvajících "morových" opatření, budu modlit poprvé v životě) - nejde však o antifony nové, protože dané texty již v korpusu zpěvů figurují. Nejlepší nakonec: po dlouhých osmi letech jsem aktualisoval a doplnil knížku se zpěvy Velikonočního tridua. Její koncepce byla upravena tak, aby byla co možná použitelná i pro uživatele, který je ve zpívaném oficiu spíše začátečníkem. To se projevilo i citelným nárůstem objemu. Nebudiž zatajeno, že značnou zásluhu na pracovním vzepětí, které v aktualisaci knížky vyústilo, má to, že na ni letos odkazuje velikonoční rozcestník liturgie.cz. Když už se jednomu dílčímu výtvoru dostává tolik pozornosti, udělal jsem, co bylo v mých časových možnostech, aby ten výtvor nebyl projektu pro ostudu, a aby tomu, kdo se snad rozhodne letos nějakou část oficia Velikonočního tridua zpívat, byl k užitku. Prostoru pro vylepšení zbývá ještě hodně, ale letos už víc nestihnu.
15.3.2020 github Opraveno 5 antifon z památky sv. Anežky Římské, po antifoně ze svátku Obrácení sv. Pavla a slavnosti sv. Petra a Pavla, 22 antifon ze žaltáře a adventní varianta responsoria kompletáře.
11.12.2016 github Revidovány dvě antifony ze čtvrtka 2. týdne a jedna z úterý 3. týdne žaltáře.
27.11.2016 github Opravou tří antifon a čtyř responsorií jsem prozatím zakončil revizi společných textů o Panně Marii a zvyšuji status tohoto materiálu na gamma. Dvě antifony byly změněny v textech o posvěcení kostela, jedna v antifonách ze žaltáře (středa 3. týdne).
3.9.2016 github Revidováno několik antifon ze středy 2. týdne žaltáře. Z toho jen jedna přepsána od základu.
14.7.2016 github Revizi několika dalších částí oficia slavnosti Těla a Krve Páně jsem provedl už v červnu, ale se zveřejněním jsem dlouho otálel, pro vidinu brzkého pokračování. Jedna z dotčených antifon se zpívá také o jedné neděli v mezidobí a o jedné z velikonočních nedělí. Nově jsem prošel všechny antifony ze žaltáře a kde se text v notách lišil od oficiálního znění v breviáři, opravil jsem ho. Kde to s ohledem na melodii nebylo možné, oficiální znění jsem již zavedeným způsobem zanesl do not, aby odchylka byla snadno zjistitelná a kontrolovatelná. Stejně bude třeba projít i další staré materiály, protože v prvních letech jsem s texty zacházel svobodně a zásahy do nich jsem nijak nevyznačoval.
19.11.2015 github Pokračuji v revizi antifon ze žaltáře - vedle několika antifon z pondělí a úterý 4. týdne jsem nesystémově sáhl také na jednu ze čtvrtka 2. týdne. Upravil jsem zavádějící titul materiálu s "prokomponovaným" kantikem ze Zj 19. (Hudební obsah také čeká na revizi, ale zatím musí vydržet.) Nahodilé úpravy jednotlivých antifon či responsorií vyprovokované jejich nedávným zpíváním zasáhly společné texty o posvěcení kostela, o milosrdných, o svatých ženách, o více mučednících, antifony doby velikonoční a Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla.
28.10.2015 github Zásadnější revize postihla po několika antifonách ze středy a čtvrtka 4. týdne žaltáře. Drobné úpravy jsem provedl na dvou antifonách ze společných textů o apoštolech.
28.9.2015 github Že mi nemoc zabránila v účasti na pouti do Staré Boleslavi, udělal jsem malý kousek práce na tvůrčí revizi antifon ze žaltáře (tj. opravách a výměnách nepovedených antifon). Postihlo to prozatím hlavně pátek a sobotu 4. týdne žaltáře.
27.9.2015 github Ze svého seznamu připomínek k antifonám ze žaltáře jsem vyřídil ty, které neobnášely moc tvůrčí práce. U většího množství antifon se tak změnilo např. dělení, někde byla lehce upravena melodie. Asi dvě antifony byly nahrazeny úplně novým zněním. Na kompletáři bylo provedeno několik čistě kosmetických úprav.
5.9.2015 github Žaltář: revidovány čtyři feriální antifony k evangelním kantikům (dvě lehce, třetí víc, "Veleb, duše má" úplně nově) a tři antifony pro pátek 2. týdne. Velikonoční žaltář: revidováno několik antifon ze středy 2. týdne.
26.7.2015 github Náhodou byla nalezena a opravena chyba v textu jedné z antifon ze žaltáře (pátek 4.t., ant. "Raduj se, Jeruzaléme") - při přepisování z breviáře jsem ale před lety spletl slova stejného počtu slabik, takže si oprava nevyžádala změnu melodie. Pro slavnosti Krista krále a Všech svatých byly doplněny antifony pro vigilii. Svátek svatých archandělů a slavnost Zvěstování Páně dostaly antifony pro modlitbu se čtením. Nově přidávám skromný materiál s jedinou vlastní antifonou pro památku sv. Vincence z Paula.
5.7.2015 github V poslední době jsem především "vyplňoval mezery" v již existujících materiálech, což ve většině případů znamená doplnění antifon k žalmům modlitby se čtením nebo k vigilii: V materiálu pro slavnost Zjevení Páně byly doplněny zbývající antifony pro slavnost a kompletní antifony modlitby se čtením pro svátek Křtu Páně. Antifona k vigilii byla doplněna do materiálu pro slavnost Narození Páně (chyběla pro oktáv, tj. slavnost Matky Boží), do oficia Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha svatého k antifonám doby velikonoční a postní, Svatého týdne (Květná neděle), velikonočního tridua (Velký pátek, Bílá sobota). V antifonách ze žaltáře byly zpřesněny některé odkazy na žalmy. Uhladil jsem jedno drsnější místo závěrečné mariánské antifony Zdrávas Královno. Nový je materiál pro památku Panny Marie, prostřednice všech milostí.
2.6.2015 github Revizí prošlo několik antifon v celku velikonočních antifon ze žaltáře (úterý a středa 3. týdne) a antifon ze žaltáře (pátek 4. týdne). Nově přidány zpěvy pro památku sv. Justina mučedníka.
16.5.2015 github Dále po troškách reviduji velikonoční antifony ze žaltáře: zásadněji změněno nebo úplně přepsáno bylo po třech antifonách ze soboty 4. týdne a z pondělí 3. týdne, drobná úprava zasáhla jednu antifonu z úterý 2. týdne. Další změny jsou v antifonách ze žaltáře: připravil jsem dříve opomenuté postní varianty pro antifony k modlitbě se čtením neděle 2. týdne (jediné antifony modlitby se čtením, které se po celý rok mimo dobu postní zpívají s aleluja).
11.7.2014 github V poslední době jsem byl poněkud liknavý ve zveřejňování nových úprav, a tak je toho dnes větší balíček: Přibyly vlastní antifony pro 18.-22. neděli v mezidobí. Po několikaměsíčním odkládání jsem v antifonách ze žaltáře opravil chybně uvedený modus u celé řady antifon, připisovaných dosud zejm. IV. alterovanému modu a tonu peregrinu. Zároveň jsem z téhož materiálu smazal stará nedělní responsoria. V commune svatých mužů se změnil udaný modus dvou antifon a drobná úprava postihla antifonu k Magnificat ze svátku sv. Benedikta.
28.12.2013 github Doplnil jsem antifony pro modlitbu se čtením ke svátku sv. Rodiny (zařazen v materiálu pro oktáv Narození Páně). V souvislosti s tím bylo vhodné upravit také jednu z antifon slavnosti sv. Josefa. Konečně jsem k feriálním antifonám modlitby se čtením doplnil závěrečná aleluja potřebná pro dobu velikonoční.
9.11.2013 github Přidávám vlastní zpěvy pro památky sv. Lva Velikého, Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla, Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě a sv. Edmunda Kampiána. S radostí oznamuji, že byla konečně vyměněna jedna z největších oblud antifon ze žaltáře, antifona ke starozákonnímu kantiku ranních chval neděle 4. týdne. Několik měsíců jsem si každou čtvrtou neděli říkal "do příště už ji opravdu předělám". (Tato úprava se pochopitelně týká i materiálu nedělní antifony.) V antifonách ze žaltáře jsem dále opravil jednu z antifon doplňovacího cyklu, která byla zkopírovaná odjinud a po vylepšení originálu byla zapomenuta neaktualizovaná.
20.11.2012 github Revize antifon 1. týdne žaltáře.
11.11.2012 github K adventním antifonám doplněna antifona ke kantikům vigilie. V materiálu antifony ze žaltáře jsem dokončil zásadní revizi 3. týdne.
29.10.2012 github K antifonám ze žaltáře doplněno dvanáct antifon k žalmům zpívaným jen v době adventní a vánoční. (Všechny jsou v modlitbě se čtením: V sobotu 1. a 2. týdne a v pátek a sobotu 4. týdne.)
21.10.2012 github Dlouho plánovaná, odkládaná a předevčírem konečně započatá revize antifon ze žaltáře dnes pokračovala náhradou nekvalitních nápěvů antifon z neděle, pondělí a úterý 3. týdne.
19.10.2012 github Dosti rozsáhlé změny jsem provedl v antifonách invitatoria (v materiálu antifony ze žaltáře).
19.9.2012 github Antifony ze žaltáře doznaly podstatného rozšíření: doplnil jsem k nim antifony k modlitbě se čtením a antifony invitatoria (které dosud byly v samostatném materiálu). Protože antifony k modlitbě se čtením jsou úplně nové, "shazuji" status celého materiálu z gamma zpět na delta. (Totéž zasáhlo i nedělní antifony.) Z materiálu pro invitatorium byly výše zmíněné antifony odstraněny a bude nadále obsahovat jen nápěvy žalmu 95 pro předzpěváka.
24.6.2012 github Opravil nebo předělal jsem nemalé množství (odhadem 15-20) antifon ze všech čtyř nedělí žaltáře a provedl drobné zásahy do řady dalších. (Změny se projevily v materiálech antifony ze žaltáře - neděle a antifony ze žaltáře.) Při té příležitosti jsem aktualisoval antifonář pro neděle v mezidobí a doplnil ho o výstražné značky u krátkých veršů, jak jsou známé ze žaltáře.
1.6.2012 github Provedl jsem drobné nevýznamné opravy (změněna chybně udaná differentia u jedné antifony a jedna "taktová čára") na oficiu slavnosti Nejsvětější Trojice. Pro druhé nešpory je potřeba kantikum ze Zj 19 na modus VII - ten dosud nebyl hotový, tak jsem ho rychle dodělal. Antifony ze žaltáře se rozrostly o antifony k doplňovacímu cyklu žalmů pro modlitbu uprostřed dne. (Jsou na konci.)
20.2.2012 github K antifonáři ke kompletáři jsem přidal (je vidět až po rozkliknutí detailu) verzi připravenou k tisku brožurky. (Vytisknout stránky oboustranně na A4, přeložit, sešít.) Opravena drobná chyba ve velikonočních responsoriích. Na antifonách ze žaltáře jsem provedl řadu drobných změn, hlavně ve fázování; vyměnil jsem dvě antifony z úterý 2. týdne.
14.12.2011 github Změnil jsem úterní antifonu kompletáře. (V mém notovém sešitě se teď střádají různé varianty čtvrteční antifony, kterou bych rád v dohledné době také předělal. Opět. Je nejspíš začarovaná...) Po třech antifonách se změnilo v neděli 3. a 4. týdne žaltáře, jedna změna dále v úterý 3. týdne.
21.11.2011 github Antifony ze žaltáře postihla změna čtyř antifon (út a čt 1.t., ne 2.t.) a drobné úpravy řady dalších. V kantiku prvních nedělních nešpor jsem doplnil informaci o isonu.
15.11.2011 github Standardní dávka oprav na antifonách ze žaltáře. Zasáhla neděli, středu a čtvrtek 1. týdne a neděli 2. týdne.
29.10.2011 github V souboru antifon ze žaltáře jsem nahradil čtyři antifony (čt a so 4. týdne) a provedl menší změny na řadě dalších antifon - dílem i co se týče melodie, dílem jen ve frázování.
16.10.2011 github Předělal jsem dvě antifony ze žaltáře (ne 1.t. a út 1.t.) a přidal dvě nové antifony pro oktáv Narození Páně.
15.10.2011 github Změněna jedna antifona pro neděli 1. týdne žaltáře. Přidány další antifony pro slavnost Narození Páně - dokončil jsem oficium ze dne slavnosti a začínám pracovat na oktávu.
9.10.2011 github Změněno 7 antifon z cyklu antifon ze žaltáře (z ne, po, út a so 4. týdne). Přidány antifony pro modlitbu uprostřed dne a nešpory (ty ale zatím zůstávají nekompletní) slavnosti Narození Páně. (Jedna z nově zpracovaných vánočních antifon už má jednu melodii - a považuji ji za krásnou - v rok starém materiálu pro modlitbu uprostřed dne v době vánoční - ta ale nebere tónový materiál z žádné církevní stupnice a není možné zpívat ji s žalmem na chorální nápěv, pročež jsem napsal melodii další.)
29.9.2011 github Provedl jsem větší zásahy do cca 8 antifon a drobné kosmetické úpravy na řadě dalších. (Těžiště změn je ve feriálních antifonách, úprav v nedělních antifonách a antifonách ke kantikům z evangelií je nepatrně.)
17.9.2011 github Po delší době jsem opět sáhl na kompletář a přepracoval antifony pro středu, čtvrtek a pátek. Dále jsem nahradil tři antifony z úterý 3. týdne (z toho jedna je společná s úterým 1. týdne).
16.9.2011 (sv. Ludmila) github Další kousek práce na antifonách: dotkl jsem se neděle 3. týdne (responsoria - společná i pro neděli 1. týdne - a 2 antifony) a pondělí 3. týdne (3 antifony). Kromě toho jsem změnil koncepci materiálu responsoria a začal místo universálních nápěvů pracovat na cyklu feriálních responsorií ze žaltáře. Zatím jsou hotová první dvě responsoria.
14.9.2011 github Nahradil jsem antifony pro sobotu 1. (1) a 2. týdne (1) a pro neděli 2. týdne (3; jedna z nich je společná pro 2. a 4. týden). Menší zásah do jedné antifony pondělí 4. týdne.
7.9.2011 github Po jedné antifoně jsem nahradil v úterý 1. t., pondělí a středě 2. t. V několika dalších dnech upraveno členění antifon a délky not. Jako vůbec první text s označenými přízvuky potřebnými pro zpěv psalmodie přidávám text evangelních kantik Benedictus a Magnificat. Pokud dostanu povolení od ČBK, rád bych časem připravil podobně označkovaný celý cyklus žaltáře.
3.9.2011 github Na svět přišel první materiál ze společných textů o svatých věnovaný Panně Marii. Zrevidoval jsem antifony ze žaltáře pro středu, čtvrtek, pátek a sobotu 2. týdne - jde především o úpravy délek not a členění antifon, v jednom případě jsem opravil špatně udaný nápěv žalmu (čtvrtek 2.t., ranní chvály, 1. ant.) a jednou doplnil chybějící b v předznamenání (pátek 2.t., modlitba uprostřed dne, 1. ant.). Kdyby si někdo chtěl opravené stránky tisknout, tak doporučuji počkat, protože druhý týden žaltáře se vrátí až za tři týdny a do té doby bych některé antifony rád upravil zásadnějším způsobem.
30.8.2011 github Dokončil jsem poslední antifony ze žaltáře.
29.8.2011 github Antifony pro sobotu 4. týdne.
28.8.2011 github Antifony pro středu a čtvrtek 4. týdne.
27.8.2011 github Antifony pro pátek a sobotu 3. týdne. A vlastní texty z památky sv. Augustina, kterou nebudeme slavit zítra. Večer jsem přidal ještě další antifony - pro pondělí a úterý 4. týdne.
25.8.2011 github Antifony pro úterý (zbytek), středu a čtvrtek 3. týdne.
24.8.2011 svátek sv. Bartoloměje github Antifony pro pondělí a (ne všechny - došly mi notové sešity :) ) pro úterý 3. týdne.
23.8.2011 github Antifony pro sobotu 2. týdne. Revize několika antifon z pondělí a úterý 1. týdne.
22.8.2011 github Antifony pro pátek 2. týdne.
19.8.2011 github Nové antifony pro čtvrtek 2. týdne. Kromě toho jsem upravil uspořádání not, snad to pomůže k lepší přehlednosti.
18.8.2011 github Přidal jsem antifony pro středu 2. týdne. Vedle toho jsem opravil několik překlepů, doplnil u některých dnů zapomenuté antifony ke kantikům z evangelií. Jedno responsorium (neděle 2. a 4. týdne) a několik antifon jsem nahradil.
12.8.2011 github Tož naposledy z Erfurtu: U antifon i nedělních antifon jsem provedl pouze kosmetickou úpravu: každý den začíná na nové stránce a na každé stránce dole je datum poslední aktualisace souboru (obojí je praktické s ohledem na testy, aktualisace a synchronisaci elektronické a tištěné verze). Vedle toho jsem také doplnil antifony a responsorium pro 1. nešpory slavnosti Narození Páně.
3.8.2011 github Díky tomu, že jsem včera odevzdal poslední dvě práce tohoto semestru a že spolubydlící byli dlouho venku, vznikly antifony pro sobotu 1. týdne a pro pondělí a úterý 2. týdne.
2.8.2011 github V antifonách pro neděle opět došlo k řadě změn (v neděli 2. týdne). Přibyly antifony pro čtvrtek a pátek 1. týdne. Kromě toho bych rád upozornil na nový odkaz na slušnou hromádku materiálů k liturgii hodin od dominikánů.
18.7.2011 github Zrevidoval jsem (dílem upravil, dílem nahradil) řadu antifon především z neděle 4. týdne a přidal kompletní řadu antifon pro středu 1. týdne a antifony ranních chvál pro čtvrtek 1. týdne.
14.7.2011 github Tři zbrusu nové antifony - a několik antifon z neděle 1. a 3. týdne prošlo zásadní revizí. V kompletáři doplněna k vzorci psalmodie intonace. Přidány nápěvy pro úvodní verš.
6.7.2011 github Rozhodl jsem se po zkoušce z listu Římanům pro trochu relaxace a přepsal do počítače v posledních týdnech vzniklé feriální antifony ke kantikům z evangelia, jakož i řadu úprav na antifonách ze žaltáře.
20.6.2011 github Nedělní antifony prodělaly změnu mnoha žalmových nápěvů, neboť jsem v Antiphonale monasticum konečně našel, co jsem od začátku hledal, totiž jasné vysvětlení, podle jaké logiky se k antifoně vztahuje zakončení verše žalmu. Antifony ze žaltáře zasáhla tato změna pochopitelně také a navíc přibyly čtyři nové antifony. Invitatorium bylo obohaceno o tři aktuální antifony (slavnosti Páně v liturgickém mezidobí) a je nyní na formátu A4 jako všechny ostatní noty.
16.6.2011 github Antifony ze zaltare i jejich mensi dvojce nedelni antifony maji opraveno nekolik chyb (vady na krase sazby a jeden preklep).
14.6.2011 github V kompletáři jsem nahradil tři antifony (neděle 2., pondělí, úterý) jinými, které lépe ladí s nápěvem žalmu. K antifonám ze žaltáře přibyl zbytek antifon pro pondělí prvního týdne a závdavek pro úterý téhož týdne. Nový materiál - nedělní antifony - obsahuje antifony a responsoria ze žaltáře pouze pro neděle. (Ty samé antifony, které jsou v materiálu antifony ze žaltáře.) Všechny ostatní noty, které jsou zvýrazněné jako dnes aktualisované, prodělaly pouze změnu stylu notace - obsah se nezměnil. Proč ke změně došlo, jsem vysvětlil na blogu.
10.6.2011 github V materiálu s antifonami ze žaltáře přibyla všechna (6) responsoria pro všechny neděle a první dvě antifony pro pondělí 1. týdne. K responsoriím pro dobu velikonoční jsem doplnil to poslední chybějící, které je ještě dnes a zítra aktuální.
3.6.2011 github Doplnil jsem dvě antifony invitatoria a všechny antifony, které ještě chyběly neděli čtvrtého týdne žaltáře v materiálu antifony ze žaltáře. V notovém sešitě mám připravená ještě responsoria pro neděli prvního týdne, ale Rechenzentrum Universität Erfurt brzy zavírá :)
26.5.2011 github Malý nový materiál pro modlitbu uprostřed dne v době velikonoční - obsahuje jen nápěvy pro verše (antifona je už dlouho k disposici, je v materiálu pro kompletář). Přírůstky zaznamenaly antifony ze žaltáře: neděle 3. týdne je nyní kompletní a pro neděli 4. týdne jsou hotové 1. nešpory. U velikonočních responsorií jsem pouze změnil pořadí not, aby bylo stejné jako u dalších podobných materiálů (nejdřáv neděle, pak všední dny).
19.5.2011 github Doplnil jsem responsoria pro neděle v době velikonoční. V souvislosti s tím jsem také napsal na blog návod, jak responsoria zpívat. Nakonec jsem opravil jednu trapnou chybu v antifonách ze žaltáře (tři antifony byly ve špatné hóře).
13.5.2011 github Zbrusu nová velikonoční responsoria a devět nových antifon ze žaltáře (až při přepisování jsem zjistil, že jsem pro neděli 3. týdne omylem připravil všechny antifony kromě ranních chval; časem to napravím.)
1.3.2011 github Zbývající antifony pro neděli druhého týdne žaltáře. Responsoria mají jiný font pro speciální znaky "škrtnuté R a V", protože ten dosud používaný, ač byl možná krásnější, měl nesympaticky restriktivní licenci.
26.2.2011 github Antifony pro modlitbu uprostřed dne neděle 2. týdne žaltáře.
20.2.2011 github Dvě nové antifony. (Hotové ranní chvály neděle 2. týdne.)
19.2.2011 github Přibyly další tři antifony - již z druhé neděle žaltáře.
14.2.2011 github Dokončeny antifony pro neděli 1. týdne žaltáře. Zlomy stránek jsou silně neideální, ale ladit to budu až někdy v budoucnu.
12.2.2011 github Přidáno kantikum 1. nešpor neděle a pět nových antifon.
5.2.2011 github Přibyly dvě antifony a zhudebnění jedné básně ze "zeleného hymnáře".
2.1.2011 github Opraven překlep v antifonách.
31.1.2011 github Na světě jsou první antifony ze žaltáře.