antifony

14.7.2016 github Revizi několika dalších částí oficia slavnosti Těla a Krve Páně jsem provedl už v červnu, ale se zveřejněním jsem dlouho otálel, pro vidinu brzkého pokračování. Jedna z dotčených antifon se zpívá také o jedné neděli v mezidobí a o jedné z velikonočních nedělí. Nově jsem prošel všechny antifony ze žaltáře a kde se text v notách lišil od oficiálního znění v breviáři, opravil jsem ho. Kde to s ohledem na melodii nebylo možné, oficiální znění jsem již zavedeným způsobem zanesl do not, aby odchylka byla snadno zjistitelná a kontrolovatelná. Stejně bude třeba projít i další staré materiály, protože v prvních letech jsem s texty zacházel svobodně a zásahy do nich jsem nijak nevyznačoval.
8.5.2016 github O Nanebevstoupení Páně jsem se dal do opravování antifon 7. velikonočního týdne. Tady se úpravy omezily jen na obě antifony pro pátek. Jedna z nich ale figuruje i v modlitbě uprostřed dne společných textů o Panně Marii. To je materiál hodně bohatý na nepovedené zpěvy, tak jsem rovnou předělal i antifonu polední a odpolední. Jedna z nich je ovšem textově příbuzná s jednou antifonou z památky Panny Marie Bolestné. Tam jsem měl pro opravu označeno více antifon, a protože šlo většinou jen o drobnější úpravy, opravil jsem je všechny. Jen druhou antifonu nešpor jsem předělal od základu.
19.11.2015 github Pokračuji v revizi antifon ze žaltáře - vedle několika antifon z pondělí a úterý 4. týdne jsem nesystémově sáhl také na jednu ze čtvrtka 2. týdne. Upravil jsem zavádějící titul materiálu s "prokomponovaným" kantikem ze Zj 19. (Hudební obsah také čeká na revizi, ale zatím musí vydržet.) Nahodilé úpravy jednotlivých antifon či responsorií vyprovokované jejich nedávným zpíváním zasáhly společné texty o posvěcení kostela, o milosrdných, o svatých ženách, o více mučednících, antifony doby velikonoční a Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla.
5.7.2015 github V poslední době jsem především "vyplňoval mezery" v již existujících materiálech, což ve většině případů znamená doplnění antifon k žalmům modlitby se čtením nebo k vigilii: V materiálu pro slavnost Zjevení Páně byly doplněny zbývající antifony pro slavnost a kompletní antifony modlitby se čtením pro svátek Křtu Páně. Antifona k vigilii byla doplněna do materiálu pro slavnost Narození Páně (chyběla pro oktáv, tj. slavnost Matky Boží), do oficia Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha svatého k antifonám doby velikonoční a postní, Svatého týdne (Květná neděle), velikonočního tridua (Velký pátek, Bílá sobota). V antifonách ze žaltáře byly zpřesněny některé odkazy na žalmy. Uhladil jsem jedno drsnější místo závěrečné mariánské antifony Zdrávas Královno. Nový je materiál pro památku Panny Marie, prostřednice všech milostí.
14.3.2015 github Dneškem je hotov 6. a 7. velikonoční týden.
10.3.2015 github Zkompletován 5. velikonoční týden.
9.3.2015 github Doplněny chybějící antifony 3. a 4. velikonočního týdne.
28.2.2015 github Zkompletovány antifony 2. velikonočního týdne.
2.6.2014 github Několik vlastních antifon pro ferie 7. velikonočního týdne.
25.5.2014 github Antifony k Magnificat pro ferie 6. velikonočního týdne.
24.5.2014 github K velikonočním antifonám doplněny instrukce ohledně antifon k žalmům 7. velikonoční neděle. (Opravdu jen instrukce, nic nového nebylo potřeba skládat. Kdo nevěří, ať tam běží.) Velikonoční antifony ze žaltáře jsou bohužel z velké části nepodařené. Průběžně jsem alespoň občas opravil alespoň některé z výrazně špatných kousků. Tyto úpravy teď najednou zveřejňuji. Nedotkly se však žádné antifony, která letos do konce velikonoční doby ještě přijde na řadu. Nakonec jsem si dovolil mírně pozměnit uspořádání not ke stažení.
18.5.2014 github Velikonoční antifony byly doplněny o hrst antifon k evangelním kantikům pro ferie 5. týdne a o antifony k žalmům 6. velikonoční neděle.
13.5.2014 github Antifony k žalmům 5. neděle velikonoční a hrst "evangelních antifon" pro ferie 4. týdne.
10.5.2014 github Přidávám antifony k žalmům pro 4. neděli velikonoční.
4.5.2014 github V rámci velikonočních antifon žaltáře opraveno či předěláno vícero kousků z druhého týdne. K velikonočním antifonám doplněny feriální antifony k evangelním kantikům pro 3. týden. Tentokrát je jich mimořádně mnoho. Přidávám nový materiál se závěrečnými mariánskými antifonami.
2.5.2014 github Pro 3. neděli velikonoční jsem připravil antifony k žalmům. (Je však nepravděpodobné, že bych letos to samé stihl i pro všechny následující neděle.) Pro svátek sv. apoštolů Filipa a Jakuba jsem doplnil dvě chybějící nešporní antifony (i když letos potřeba nebudou, protože nešpory svátku "spolkne" neděle).
28.4.2014 github Vlastní antifony pro 7. velikonoční neděli cyklu A.
27.4.2014 github K velikonočním antifonám přibyly antifony k Benedictus a Magnificat pro 5. a 6. neděli letošního nedělního cyklu (A) a několik málo antifon pro ferie 2. týdne (pokračuji podobným stylem jako jsem začal v postní době, převážně jen recykluji již hotové). Nadto přidávám materiál ukazující, jak nakládám s hymny, které vyžadují rozsah větší, než mám k disposici.
5.4.2014 github Přidávám antifony k evangelním kantikům pro letošní 3. a 4. neděli velikonoční.
28.4.2013 github K antifonám pro dobu velikonoční jsem doplnil antifony k žalmům modlitby se čtením pro velikonoční neděle - poté, co jsem si dnes konečně všiml, že jsou pro 3.-6. neděli stejné.
20.4.2013 github Antifony k evangelním kantikům pro zbývající velikonoční neděli jsem měl hotové už delší dobu, ale zapomněl jsem je poslat do světa, tak je pouštím teď. Kompletář jsem rozšířil o tradiční adventní nápěv responsoria.
6.4.2013 github Antifony k Benedictus a Magnificat pro 4.-6. neděli velikonoční aktuálního cyklu C.
31.3.2013 github V souboru velikonočních antifon přibyly antifony k Benedictus a Magnificat pro letošní 3. neděli velikonoční. Naopak tam ubyly antifony "feriálního cyklu", které jsem oddělil do samostatného materiálu nazvaného teď velikonoční antifony ze žaltáře. Sekci antifonáře jsem přeuspořádal, takže teď odpovídá dříve deklarovaným plánům chystaného rozvoje: dělí se na úplnou a výběrovou ediční řadu a na skupinu svazků mimo ediční řady. Do žaltáře jsem zanesl vícero malých korektur (žalmy 22, 77, 85, 98, 135, 140, 119-Sin).
5.6.2012 github K velikonočním antifonám doplněny nové antifony pro modlitbu uprostřed dne podle Antiphonale Romanum 1912. (Dosud tam byla pro modlitbu uprostřed dne "naordinována" stejná antifona jako pro kompletář.)
18.5.2012 github Přidal jsem antifony pro ty neděle v mezidobí, jejichž oficium se letos ve skutečnosti nebude slavit, protože bude potlačeno svátky Páně. Opravil jsem kantikum 2. nedělních nešpor (konkrétně závěry některých veršů), protože jsem se dozvěděl o alelujatických responsoriích modu VI, co jsem dřív nevěděl. K velikonočním antifonám doplněna zapomenutá antifona invitatoria pro dny po slavnosti Nanebevstoupení Páně.
29.4.2012 github V souboru antifon pro dobu velikonoční jsem předělal antifonu k Magnificat a k Benedictus pro 4. neděli cyklu B. (Tzn. pro dnešek. Naviděnou, resp. naslyšenou za tři roky...) Rovněž jsem přepracoval řadu antifon ze společných textů o Panně Marii. Ty mají ale stále povahu "staveniště" - je v nich ještě nemálo antifon, za které se stydím.
27.4.2012 github Antifony pro dobu velikonoční: dokončen feriální cyklus antifon k žalmům. Protože ale vznikly ve velkém nadšení a velkou rychlostí, nabádám k opatrnosti. V příštích týdnech jistě budou předmětem menších i větších úprav.
21.4.2012 github Antifony pro dobu velikonoční: 3. a 4. týden feriálního cyklu je kompletní (1. a 2. týden jsou stále jen po, pá, so - pravděpodobně ale i tyto týdny ale poměrně brzy zkompletuji). K oficiu slavnosti Nanebevstoupení Páně doplněna zapomenutá antifona invitatoria.
16.4.2012 github Antifony pro dobu velikonoční doplněny o antifony k žalmům pro vybrané dny z feriálního cyklu. Přidáno oficium slavnosti Nejsvětější Trojice. V kompletáři změněna melodie aleluja u Simeonova kantika.
12.4.2012 github Nový materiál: antifony pro dobu velikonoční.