slavnost Narození Páně a oktáv

9.5.2022 github Přidán dosud nedopatřením opomenutý materiál pro památku sv. Jana Ogilvie. Kompletář byl doplněn o alternativní nápěv alelujatické antifony pro dobu velikonoční. Materiál se závěrečnými mariánskými antifonami byl doplněn o chorální nápěv pro překlad antifony Ave Regina caelorum. Do brožurky ke kompletáři byly zahrnuty všechny chorální nápěvy závěrečných mariánských antifon i nová velikonoční antifona k žalmům. V základních nápěvech byl doplněn nápěv propuštění lidu po požehnání a změněn nápěv postního zakončení "Bože, pospěš mi na pomoc" (dosud pojatý jako klausule o dvou akcentech, nově jako klausule o jednom akcentu a jedné přípravné slabice). Opraveno 25 antifon ze žaltáře, 44 velikonočních antifon ze žaltáře, 1 antifona z oktávu Narození Páně, 63 antifon pro dobu postní, 19 antifon Svatého týdne, 7 antifon pro Velikonoční triduum, 15 antifon pro Velikonoční oktáv, 33 antifon pro dobu velikonoční, 10 antifon pro neděle v mezidobí, 2 antifony slavnosti Těla a Krve Páně, 1 antifona slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, 3 antifony svátku Proměnění Páně, 18 antifon a 4 responsoria slavnosti sv. Josefa, 13 antifon a 3 responsoria slavnosti Zvěstování Páně, 1 antifona ze slavnosti svatých Petra a Pavla, 1 antifona ze slavnosti Ježíše Krista Krále, 1 antifona ze slavnosti Všech svatých, 1 antifona památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, 8 antifon svátku Stolce sv. Petra, 1 antifona svátku sv. Marka, obě antifony svátku sv. Kateřiny Sienské, 1 antifona památky sv. Zikmunda, 7 antifon památky sv. Jana Sarkandra, 1 antifona svátku sv. Jakuba, 1 antifona ze svátku sv. Vavřince, 2 antifony ze svátku sv. Lukáše, 1 antifona ze svátku sv. Jana Evangelisty, 1 antifona památky sv. Patrika, 1 antifona z textů o posvěcení kostela, 1 antifona ze společných textů o evangelistech, 1 antifona ze společných textů o více mučednících, 1 responsorium ze společných textů o jednom mučedníkovi, 2 antifony a 2 responsoria ze společných textů o učitelích církve, 7 antifon a 2 responsoria ze společných textů o pannách, 1 antifona ze společných textů o svatých mužích, 1 antifona ze společných textů o svatých ženách.
4.2.2022 github V brožurce ke kompletáři bylo vhodněji upraveno uspořádání a rubriky responsorií. V notách kantika 1 Tim 3, 16 bylo ve všech variantách nápěvu odstraněno opakování responsa po doxologii. Opraveny 4 antifony z oktávu Narození Páně, dvě antifony pro druhou neděli po Narození Páně, dvě antifony pro férie doby vánoční, z not slavnosti Zjevení Páně byl odstraněn nápěv pro verše kantika 1 Tim 3 (správně už tam delší dobu neměl být, kantikum je v samostatném notovém materiálu), texty všech zpěvů byly zkorigovány podle breviáře a bylo opraveno jedno responsorium a dvě antifony. Dále byly opraveny tři antifony pro neděle v mezidobí, jedna antifona pro dobu postní, jedna antifona ze žaltáře, 6 antifon a 2 responsoria svátku Obrácení sv. Pavla, obě antifony památky sv. Timoteje a Tita, kterou ovšem ve skutečnosti až teď zveřejňuji, protože i když notový materiál existuje dlouho, omylem až dosud zveřejněn nebyl. Do ranních chval společných textů o svatých mužích a o svatých ženáchbylo doplněno responsorium, které jsem dosud nezaznamenal, protože se jeho výskyt omezuje na dva svazky čtyřsvazkového vydání breviáře.
29.12.2021 github Opraveno deset antifon pro dobu adventní a jedno adventní responsorium. Oba materiály posouvám na status alfa. Dále opraveny dvě antifony a dvě responsoria z oktávu Narození Páně, jedna antifona a jedno responsorium ze společných textů o apoštolech, čtyři antifony ze svátku sv. Mláďátek, jedna antifona a jedno responsorium ze společných textů o více mučednících, přičemž dotčená antifona je společná s památkou sv. Edmunda Kampiána.
22.12.2021 github Přidán nový materiál s antifonami k žalmům po všech čteních velikonoční vigilie. Opraveno 13 antifon pro neděle v mezidobí, 32 antifon ze žaltáře, jedna antifona pro dobu postní, tři antifony pro dobu velikonoční, jedna antifona pro Velikonoční oktáv, tři velikonoční antifony ze žaltáře, 25 antifon pro dobu adventní (a texty všech zpěvů doby adventní byly podrobeny korektuře podle breviáře), dvě antifony z oktávu Narození Páně, tři antifony pro druhou neděli po Narození Páně, dvě antifony pro férie doby vánoční, jedna antifona slavnosti Zjevení Páně, pět antifon a dvě responsoria slavnosti Ježíše Krista Krále, pět antifon a jedno responsorium slavnosti Zvěstování Páně, dvě antifony ze slavnosti Narození sv. Jana Křtitele, jedna antifona z památky Umučení sv. Jana Křtitele, jedna antifona památky Panny Marie, Matky církve, jedna antifona svátku sv. Tomáše, jedna antifona svátku sv. Jakuba, jedna antifona památky Posvěcení římské baziliky Panny Marie, jedna antifona svátku Proměnění Páně, jedna antifona památky sv. Terezie z Lisieux, šest antifon památky Panny Marie Růžencové, jedna antifona svátku sv. Filipa a Jakuba, čtyři antifony svátku Povýšení svatého kříže, šest antifon a jedno responsorium památky sv. andělů strážných, jedna antifona památky sv. Karla Spinoly, dvě antifony a jedno responsorium památky sv. Anežky České, jedna antifona památky sv. Edmunda Kampiána, dvě antifony a jedno responsorium slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, dvě antifony svátku Navštívení Panny Marie, jedna antifona a jedno responsorium ze společných textů o Panně Marii, pět antifon a jedno responsorium ze společných textů o evangelistech, čtyři antifony a dvě responsoria ze společných textů o jednom mučedníkovi, jedna antifona ze společných textů o pannách, jedna antifona ze společných textů o svatých mužích, dvě antifony ze společných textů o svatých ženách. V základních nápěvech byla vyřešena nejasnost ohledně nápěvu závěru kompletáře a nápěv závěrečného požehnání byl vzat (místo dosavadního nápěvu z dominikánských materiálů) podle "zpívacího misálu". Pro kantikum podle Zj 19 doplněn nápěv modu II. Brožurka ke kompletáři byla doplněna o notaci úvodního a závěrečného dialogu a první žalm a Simeonovo kantikum dostaly plný text doxologie.
12.3.2017 github Revidována jedna antifona z oktávu Narození Páně, společná ovšem s Velikonočním triduem. Dále čtyři antifony pro dobu postní (všechny letos již odzpívané), z toho jedna společná s antifonami pro neděle v mezidobí. Kromě toho jsem kancionálové nešpory a dva výtahy ze žaltáře (nedělní antifony, feriální antifony k evangelním kantikům) odsunul do starého harampádí.
23.2.2017 github Revidováno sedm antifon z oktávu Narození Páně; jedna je společná s velikonočním žaltářem.
19.2.2017 github Revidovány čtyři antifony z oktávu Narození Páně a ve volné souvislosti s tím také dvě ze slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
12.2.2017 github Revidovány dvě antifony z oktávu Narození Páně.
11.2.2017 github Revidováno 15 antifon a jedno responsorium z oktávu Narození Páně; z toho jedna antifona je společná se svátkem Uvedení Páně do chrámu.
9.2.2017 github Revidovány čtyři antifony z oktávu Narození Páně a (v nepřímé souvislosti s tím) jedno responsorium ze svátku Uvedení Páně do chrámu.
28.1.2017 github Revidováno deset zpěvů z materiálu pro oktáv Narození Páně a jedna antifona z památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.
20.1.2017 github Revidováno dalších šest adventních antifon, jedna se vyskytuje také během oktávu Narození Páně.
1.5.2016 github Dokončil jsem revizi prvního týdne velikonočního žaltáře. Větší množství antifon bylo od základu předěláno. Tři drobnější zásahy pak stihly slavnost Narození Páně. Tyto úpravy vznikly už o Vánocích, ale do veřejných not jsem je promítl až teď.
5.7.2015 github V poslední době jsem především "vyplňoval mezery" v již existujících materiálech, což ve většině případů znamená doplnění antifon k žalmům modlitby se čtením nebo k vigilii: V materiálu pro slavnost Zjevení Páně byly doplněny zbývající antifony pro slavnost a kompletní antifony modlitby se čtením pro svátek Křtu Páně. Antifona k vigilii byla doplněna do materiálu pro slavnost Narození Páně (chyběla pro oktáv, tj. slavnost Matky Boží), do oficia Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha svatého k antifonám doby velikonoční a postní, Svatého týdne (Květná neděle), velikonočního tridua (Velký pátek, Bílá sobota). V antifonách ze žaltáře byly zpřesněny některé odkazy na žalmy. Uhladil jsem jedno drsnější místo závěrečné mariánské antifony Zdrávas Královno. Nový je materiál pro památku Panny Marie, prostřednice všech milostí.
3.5.2015 github Revize zpěvů pro slavnost sv. Josefa vyústila ve výměnu tří jejích antifon, z toho jedna je společná se svátkem sv. Rodiny (v materiálu k oktávu Narození Páně). Zároveň jsem pro slavnost Kristova pěstouna doplnil chybějící antifonu ke kantikům vigilie. Další oprava zasáhla jedno responsorium ze společných textů o svatých ženách.
16.12.2014 github Ve formuláři svátku Svaté Rodiny (v materiálu s oktávem Narození Páně) byl chybný odkaz na responsorium ze slavnosti Narození Páně. Ve skutečnosti má svátek responsorium jiné, vlastní. To bylo doplněno. Zároveň byl opraven nepovedený verš dalšího responsoria téhož svátku. Avizuji ale, že jde spíše o opravu provizorní, jelikož všechna responsoria "Kriste, Synu živého Boha" se chystám předělat.
19.10.2014 github Dnům v oktávu Narození Páně doplněny chybějící antifony k modlitbě se čtením. Dílčí revize adventních antifon zahájena výměnou první antifony první neděle adventní.
28.12.2013 github Doplnil jsem antifony pro modlitbu se čtením ke svátku sv. Rodiny (zařazen v materiálu pro oktáv Narození Páně). V souvislosti s tím bylo vhodné upravit také jednu z antifon slavnosti sv. Josefa. Konečně jsem k feriálním antifonám modlitby se čtením doplnil závěrečná aleluja potřebná pro dobu velikonoční.
10.3.2013 github Přidávám oficium slavnosti svatého Josefa (kterou mám, nejspíš ne sám, rád z toho nízkého důvodu, že to bývá nepostní den v postní době). Zároveň jsem revidoval ty antifony z oktávu Narození Páně, které má tento se zmiňovanou slavností společné.
24.12.2012 github Materiál pro slavnost Narození Páně a její oktáv je co do rozsahu kompletní. Doplnil jsem do něj chybějící antifony k Benedictus a Magnificat pro svátek Svaté Rodiny v letech A a C. Kromě toho přibyly vlastní zpěvy pro svátek sv. Štěpána. Slušelo by se připojit nějaké zbožné vánoční přání, ale to bych musel lhát.
18.12.2012 github Na důkladné revizi zpěvů ke slavnosti Narození Páně jsem pracoval po chvilkách od začátku adventu, nicméně dokončit se mi ji podařilo až teď. Doplnil jsem také chybějící responsoria k modlitbě se čtením. Rád bych v příštích dnech přidal ještě něco k oktávu (když nic jiného, tak alespoň antifony k evangelním kantikům pro rok C), ale pokud to vůbec stihnu, tak zřejmě až úplně na poslední chvíli.
29.12.2011 github Do materiálu pro slavnost Narození Páně jsem doplnil antifony k žalmům svátku Svaté Rodiny.
26.12.2011 github V materiálu pro slavnost Narození Páně jsem upravil antifonu k Magnificat 1. nešpor ze dne slavnosti a antifonu k invitatoriu a k polední modlitbě. Dále jsem odstranil jednu přebytečnou antifonu a antifonu invitatoria přesunul na logičtější místo.
21.12.2011 github Přidal jsem antifony pro vigilii (noční modlitbu se čtením) ze slavnosti Narození Páně.
16.12.2011 github K oktávu Narození Páně jsem doplnil antifony k žalmům pro slavnost Matky Boží Panny Marie. Do souboru adventních antifon jsem přidal antifonu invitatoria pro předvánoční týden a pro 24.12.
22.10.2011 github Přidal jsem prozatím poslední antifony z oktávu Narození Páně a přidal antifony ke kantikům z evangelií pro 2. neděli po Narození Páně.
21.10.2011 github Dvě nové antifony z oktávu Narození Páně.
20.10.2011 github Tři nové antifony z oktávu Narození Páně.
16.10.2011 github Předělal jsem dvě antifony ze žaltáře (ne 1.t. a út 1.t.) a přidal dvě nové antifony pro oktáv Narození Páně.
15.10.2011 github Změněna jedna antifona pro neděli 1. týdne žaltáře. Přidány další antifony pro slavnost Narození Páně - dokončil jsem oficium ze dne slavnosti a začínám pracovat na oktávu.
9.10.2011 github Změněno 7 antifon z cyklu antifon ze žaltáře (z ne, po, út a so 4. týdne). Přidány antifony pro modlitbu uprostřed dne a nešpory (ty ale zatím zůstávají nekompletní) slavnosti Narození Páně. (Jedna z nově zpracovaných vánočních antifon už má jednu melodii - a považuji ji za krásnou - v rok starém materiálu pro modlitbu uprostřed dne v době vánoční - ta ale nebere tónový materiál z žádné církevní stupnice a není možné zpívat ji s žalmem na chorální nápěv, pročež jsem napsal melodii další.)
3.10.2011 github Dvě antifony a responsorium pro slavnost Narození Páně.
2.10.2011 github Tři nové antifony z oficia slavnosti Narození Páně.
12.8.2011 github Tož naposledy z Erfurtu: U antifon i nedělních antifon jsem provedl pouze kosmetickou úpravu: každý den začíná na nové stránce a na každé stránce dole je datum poslední aktualisace souboru (obojí je praktické s ohledem na testy, aktualisace a synchronisaci elektronické a tištěné verze). Vedle toho jsem také doplnil antifony a responsorium pro 1. nešpory slavnosti Narození Páně.
2.1.2011 github K materiálu pro modlitbu uprostřed dne v době vánoční doplněna antifona pro období po slavnosti Zjevení Páně.
Přidáno responsorium pro 1. nešpory slavnosti Narození Páně (to už není zrovna aktuální, ale ne všechno vzniká v úplně příhodnou dobu...).