o Panně Marii + sobotní památka Panny Marie

7.7.2019 github Zveřejňuji úpravy vzniklé převážně během loňského léta a podzimu: od základu přepsána byla jedna antifona z památky sv. Zdislavy; revidováno bylo po dvou responsoriích ze společných textů o Panně Marii a o apoštolech; dvě antifony ze společných textů o jednom mučedníkovi; obě antifony z památky sv. Radima; jediná vlastní antifona památky sv. Wolfganga; jedno responsorium ze žaltáře. "Kytarové" kantikum nedělních nešpor došlo několika rytmických úprav.
27.11.2016 github Opravou tří antifon a čtyř responsorií jsem prozatím zakončil revizi společných textů o Panně Marii a zvyšuji status tohoto materiálu na gamma. Dvě antifony byly změněny v textech o posvěcení kostela, jedna v antifonách ze žaltáře (středa 3. týdne).
20.11.2016 github Pět antifon zasáhlo pokračování oprav společných textů o Panně Marii; jedna z nich se opakuje v cyklu adventních antifon a v oficiu svátku Navštívení Panny Marie. Revizí dále prošly dvě antifony ze slavnosti Všech svatých, jakož i dvě antifony a responsorium z dnešní slavnosti Ježíše Krista Krále.
12.11.2016 github Opravil jsem jednu antifonu a responsorium druhých nešpor ze společných textů o Panně Marii. Oba kousky se opakují v oficiu slavnosti Zvěstování Páně.
5.11.2016 github Úpravami pěti dalších antifon jsem dokončil revizi oficia slavnosti sv. Václava. Nadto jsem opravil další tři antifony ze společných textů o Panně Marii, což se dále promítlo do slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, památky Panny Marie Lurdské a závěrečných mariánských antifon.
29.10.2016 github Od slavnosti sv. Václava jsem po chvílích pracoval na revizi jeho oficia. Ta zatím zasáhla obě responsoria a čtyři antifony, aniž dospěla ke konci. Jejím důsledkem je také přepracování invitatoria svátku sv. Štěpána. V oficiu sv. Jana Sarkandra bylo opraveno chybné pořadí zpěvů. Konečně jsem revidoval tři antifony ze společných textů o Panně Marii, což nezůstalo bez dopadu na adventní antifony a oficium svátku Navštívení Panny Marie.
17.7.2016 github Revidoval jsem všechny antifony k Benedictus pro sobotní památku Panny Marie. (Ve společných textech o Panně Marii.)
8.5.2016 github O Nanebevstoupení Páně jsem se dal do opravování antifon 7. velikonočního týdne. Tady se úpravy omezily jen na obě antifony pro pátek. Jedna z nich ale figuruje i v modlitbě uprostřed dne společných textů o Panně Marii. To je materiál hodně bohatý na nepovedené zpěvy, tak jsem rovnou předělal i antifonu polední a odpolední. Jedna z nich je ovšem textově příbuzná s jednou antifonou z památky Panny Marie Bolestné. Tam jsem měl pro opravu označeno více antifon, a protože šlo většinou jen o drobnější úpravy, opravil jsem je všechny. Jen druhou antifonu nešpor jsem předělal od základu.
11.9.2014 github Časovou změnou je doplnění antifon k modlitbě se čtením pro svátek Povýšení svatého Kříže. Zapomenuté velikonoční aleluja bylo doplněno k antifonám ve společných textech o apoštolech, svatých mužích a více mučednících. (To je plod jednoho z nově zaváděných nástrojů na vyhledávání chyb.) Do společných textů o více mučednících, o jednom mučedníkovi a o Panně Marii byly doplněny antifony pro vigilii, čímž je hotova hrubá materie společných textů o svatých.
17.8.2014 github Přidávám antifony k evangelním kantikům pro 23.-26. neděli v mezidobí a antifonu pro vigilii do textů o posvěcení kostela. Ve společných textech o Panně Marii byla opravena zavádějící rubrika.
24.6.2013 github Vlastní antifony pro 13. neděli v mezidobí. Společné texty o Panně Marii byly doplněny o antifony k modlitbě se čtením.
29.8.2012 github Nově přidávám společné texty o duchovních pastýřích. Také ty o více mučednících, které jsem inzeroval posledně, ale spletl jsem soubory a ten správný nenahrál. Společným textům o Panně Marii se dostalo několika ryze kosmetických úprav (žádné zásahy do not, jen do rubrik, zlomu stránek apod.)
22.6.2012 github Společné texty o Panně Marii jsem doplnil o chybějící antifony k modlitbě uprostřed dne a o všechny alternativní antifony, které formulář nabízí. Ale mezi antifonami dávno hotovými stále zůstává řada výrazně nepodařených - snad se už brzy donutím k tomu strávit s nimi potřebný čas a opravit je.
29.4.2012 github V souboru antifon pro dobu velikonoční jsem předělal antifonu k Magnificat a k Benedictus pro 4. neděli cyklu B. (Tzn. pro dnešek. Naviděnou, resp. naslyšenou za tři roky...) Rovněž jsem přepracoval řadu antifon ze společných textů o Panně Marii. Ty mají ale stále povahu "staveniště" - je v nich ještě nemálo antifon, za které se stydím.
3.9.2011 github Na svět přišel první materiál ze společných textů o svatých věnovaný Panně Marii. Zrevidoval jsem antifony ze žaltáře pro středu, čtvrtek, pátek a sobotu 2. týdne - jde především o úpravy délek not a členění antifon, v jednom případě jsem opravil špatně udaný nápěv žalmu (čtvrtek 2.t., ranní chvály, 1. ant.) a jednou doplnil chybějící b v předznamenání (pátek 2.t., modlitba uprostřed dne, 1. ant.). Kdyby si někdo chtěl opravené stránky tisknout, tak doporučuji počkat, protože druhý týden žaltáře se vrátí až za tři týdny a do té doby bych některé antifony rád upravil zásadnějším způsobem.