antifony

29.12.2021 github Opraveno deset antifon pro dobu adventní a jedno adventní responsorium. Oba materiály posouvám na status alfa. Dále opraveny dvě antifony a dvě responsoria z oktávu Narození Páně, jedna antifona a jedno responsorium ze společných textů o apoštolech, čtyři antifony ze svátku sv. Mláďátek, jedna antifona a jedno responsorium ze společných textů o více mučednících, přičemž dotčená antifona je společná s památkou sv. Edmunda Kampiána.
22.12.2021 github Přidán nový materiál s antifonami k žalmům po všech čteních velikonoční vigilie. Opraveno 13 antifon pro neděle v mezidobí, 32 antifon ze žaltáře, jedna antifona pro dobu postní, tři antifony pro dobu velikonoční, jedna antifona pro Velikonoční oktáv, tři velikonoční antifony ze žaltáře, 25 antifon pro dobu adventní (a texty všech zpěvů doby adventní byly podrobeny korektuře podle breviáře), dvě antifony z oktávu Narození Páně, tři antifony pro druhou neděli po Narození Páně, dvě antifony pro férie doby vánoční, jedna antifona slavnosti Zjevení Páně, pět antifon a dvě responsoria slavnosti Ježíše Krista Krále, pět antifon a jedno responsorium slavnosti Zvěstování Páně, dvě antifony ze slavnosti Narození sv. Jana Křtitele, jedna antifona z památky Umučení sv. Jana Křtitele, jedna antifona památky Panny Marie, Matky církve, jedna antifona svátku sv. Tomáše, jedna antifona svátku sv. Jakuba, jedna antifona památky Posvěcení římské baziliky Panny Marie, jedna antifona svátku Proměnění Páně, jedna antifona památky sv. Terezie z Lisieux, šest antifon památky Panny Marie Růžencové, jedna antifona svátku sv. Filipa a Jakuba, čtyři antifony svátku Povýšení svatého kříže, šest antifon a jedno responsorium památky sv. andělů strážných, jedna antifona památky sv. Karla Spinoly, dvě antifony a jedno responsorium památky sv. Anežky České, jedna antifona památky sv. Edmunda Kampiána, dvě antifony a jedno responsorium slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, dvě antifony svátku Navštívení Panny Marie, jedna antifona a jedno responsorium ze společných textů o Panně Marii, pět antifon a jedno responsorium ze společných textů o evangelistech, čtyři antifony a dvě responsoria ze společných textů o jednom mučedníkovi, jedna antifona ze společných textů o pannách, jedna antifona ze společných textů o svatých mužích, dvě antifony ze společných textů o svatých ženách. V základních nápěvech byla vyřešena nejasnost ohledně nápěvu závěru kompletáře a nápěv závěrečného požehnání byl vzat (místo dosavadního nápěvu z dominikánských materiálů) podle "zpívacího misálu". Pro kantikum podle Zj 19 doplněn nápěv modu II. Brožurka ke kompletáři byla doplněna o notaci úvodního a závěrečného dialogu a první žalm a Simeonovo kantikum dostaly plný text doxologie.
7.9.2021 github Přidán nový materiál s kompletně notovaným kantikem 1 Tim 3, 16. V souvislosti s tím byla opravena příslušná antifona ze slavnosti Zjevení Páně a z téhož materiálu, stejně jako z not pro svátek Proměnění Páně, byl smazán nápěv pro responsum tohoto kantika. Opraveno deset antifon ze žaltáře, jedno responsorium ze žaltáře, čtyři adventní antifony, jedna antifona pro Velikonoční triduum, jedna antifona pro dobu velikonoční, 14 antifon pro neděle v mezidobí, šest antifon ze společných textů o duchovních pastýřích, tři antifony a tři responsoria ze společných textů o svatých mužích, jedna antifona a jedno responsorium ze společných textů o evangelistech, jedna antifona ze společných textů o Panně Marii, jedna antifona slavnosti Zvěstování Páně, jedna ze svátku Navštívení Panny Marie, jedna antifona ze slavnosti svatých Cyrila a Metoděje, jedna antifona ze slavnosti svatých Petra a Pavla, jedna antifona ze svátku Stolce sv. Petra, jedna antifona z památky sv. Cecílie, obě antifony památky sv. Řehoře Velikého, jedna antifona památky sv. Karla Spinoly, všechny zpěvy památky sv. Ludmily. Zpěvy památky sv. Augustina nově upraveny po formální stránce. Jedna drobná úprava byla provedena v závěrečné mariánské antifoně Zdrávas Královno.
6.2.2021 github Opravena jedna antifona Svatého týdne, devět antifon a dvě responsoria slavnosti Nanebevstoupení Páně, čtyři antifony ze Seslání Ducha svatého, dvě antifony slavnosti Nejsvětější Trojice, šest antifon pro dobu adventní (včetně dvou Ó-antifon), 49 antifon ze žaltáře, jedna antifona ze společných textů o Panně Marii, obě antifony památky sv. Moniky, jedna antifona památky sv. Augustina, osm antifon a obě responsoria památky Umučení sv. Jana Křtitele, všechna tři responsoria slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. V materiálu základní nápěvy byl změněn začátek chvalozpěvu Te Deum a úplně smazán novodvorský nápěv "Dobrořečme Pánu".
5.1.2020 github Opraveno bylo 9 antifon pro dobu adventní a 3 antifony z 2. neděle vánoční. Nově přidávám materiál s antifonami památky Nejsvětějšího jména Ježíš, který sice existuje už od r. 2013, ale nějakým nedopatřením jsem ho tu zapomněl dříve zveřejnit. (Obě antifony této památky byly podrobeny revizi, díky čemuž jsem si teprve všiml, že na webu zatím vůbec nefigurují.)
31.12.2017 github Revidovány čtyři adventní antifony, jedna z nich se opakuje o slavnosti Zvěstování Páně.
25.1.2017 github Revidoval jsem devět adventních antifon (a jedno responsorium) - a tím jsem alespoň pro letošek s antifonami doby adventní hotov. Kdo by si vyjel pracovní verzi not s autorskými poznámkami, nebo pročítal zdrojové kódy, u několika zpěvů by stále našel kritické připomínky. Jde však o případy, které jsou neakutní, popř. se mi nepodařilo najít řešení vhodnější než kritisovaná stávající podoba. S celkem jsem spokojen.
22.1.2017 github Deset kousků zasáhla pokračující revize adventních antifon. Jedna se opakuje v oficiu svátku Navštívení Panny Marie.
20.1.2017 github Revidováno dalších šest adventních antifon, jedna se vyskytuje také během oktávu Narození Páně.
19.1.2017 github Revidováno dalších šest adventních antifon, s ozvuky ve formuláři o posvěcení kostela a ve slavnosti Narození sv. Jana Křtitele.
4.1.2017 github Revidováno šest antifon porůznu roztroušených mezi antifonami pro dobu adventní. Antifoně k Magnificat z památky Panny Marie Královny doplněna dosud chybějící závěrečná část.
18.12.2016 github Revidovány tři antifony třetího adventního týdne. Drobnější zásahy postihly také závěrečné mariánské antifony Pod ochranu tvou a Zdrávas, Maria, což se následně promítlo i do příbuzných antifon v oficiích slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie a památky Panny Marie Lurdské.
15.12.2016 github Revidoval jsem značnou část prvního a druhého adventního týdne a načal týden třetí.
4.12.2016 github Revidováno zatím šest antifon prvního adventního týdne.
20.11.2016 github Pět antifon zasáhlo pokračování oprav společných textů o Panně Marii; jedna z nich se opakuje v cyklu adventních antifon a v oficiu svátku Navštívení Panny Marie. Revizí dále prošly dvě antifony ze slavnosti Všech svatých, jakož i dvě antifony a responsorium z dnešní slavnosti Ježíše Krista Krále.
29.10.2016 github Od slavnosti sv. Václava jsem po chvílích pracoval na revizi jeho oficia. Ta zatím zasáhla obě responsoria a čtyři antifony, aniž dospěla ke konci. Jejím důsledkem je také přepracování invitatoria svátku sv. Štěpána. V oficiu sv. Jana Sarkandra bylo opraveno chybné pořadí zpěvů. Konečně jsem revidoval tři antifony ze společných textů o Panně Marii, což nezůstalo bez dopadu na adventní antifony a oficium svátku Navštívení Panny Marie.
15.12.2015 github Výrazněji byla upravena dopolední antifona pro dobu adventní. Více úprav postihlo zpěvy k památce Panny Marie Růžencové. (Tak, jak je, ten materiál nezůstane, ale práci na něm jsem před delší dobou opustil a hned tak se k němu nevrátím, pročež zveřejňuji alespoň to, co mám.)
15.8.2015 github Tady je posledních chybějících sedm antifon: antifony k Magnificat pro poslední týden doby adventní, tkzv. Ó-antifony nebo "antiphonae maiores".
18.1.2015 github Projekt In adiutorium je věnován českým zpěvům oficia. Nejnovější přírůstek sem tedy, přísně vzato, nepatří, a třeba se časem odstěhuje na příhodnější místo: jsou to antifony k žalmům kompletáře v angličtině. V adventních antifonách a velikonočním triduu jsem začal vypisovat oficiální znění, kde se zhudebněný text od breviáře nějak liší. Ty odlišnosti mám pečlivě zaznamenané ve zdrojových kódech, ale ve výsledném pdf dokumentu dosud nebyly vidět. Ve svátku Zvěstování Páně bylo jedno responsorium upraveno, aby nápěv společné části textu odpovídal podobnému responsoriu ze svátku Svaté Rodiny. Notám ke svátku sv. Jana evangelisty upravena hlavička na nyní obvyklý způsob.
1.12.2014 github Zrevidovány vlastní antifony 3. a 4. adventní neděle roku B. Jejich revize dopadla i na oficium slavnosti Narození sv. Jana Křtitele a když už jsem u něj byl, opravil jsem i všechny ostatní jeho antifony, u kterých jsem měl z dřívějška poznamenáno, že by to bylo vhodné.
24.11.2014 github Revize antifon k evangelním kantikům adventních nedělí roku B mi nejde od ruky tak rychle, jak jsem si představoval. Pouštím tedy do světa zrevidované zatím jen první dvě neděle.
2.11.2014 github Revizí byly stiženy mnohé antifony 3. a 4. neděle adventní. Upozorňuji, že všechny dosavadní úpravy se týkaly antifon k žalmům. Na antifony k evangelním kantikům si chci posvítit v blízké budoucnosti.
28.10.2014 github Upraveno nebo nahrazeno bylo několik antifon 2. neděle adventní.
26.10.2014 github Byly vyměněny dvě z adventních antifon invitatoria.
19.10.2014 github Dnům v oktávu Narození Páně doplněny chybějící antifony k modlitbě se čtením. Dílčí revize adventních antifon zahájena výměnou první antifony první neděle adventní.
11.12.2013 github Doplněny vlastní antifony pro 3. a 4. adventní neděli cyklu A.
30.11.2013 github Revidována řada antifon k žalmům pro 1. neděli adventní.
29.11.2013 github Soubor adventních antifon doplněn o antifony k evangelním kantikům pro první dvě adventní neděle cyklu A.
11.11.2012 github K adventním antifonám doplněna antifona ke kantikům vigilie. V materiálu antifony ze žaltáře jsem dokončil zásadní revizi 3. týdne.
12.10.2012 github K adventním antifonám jsem doplnil antifony k Benedictus a Magnificat pro ferie 3. adventního týdne. A to znamená, že je letos možné v době adventní zpívat o dnech s oficiem z propria de tempore úplně všechny antifony. (Tedy, kromě těch ke kantikům vigilií. Nápravu ještě zjednám.)
9.10.2012 github Adventní antifony doplněny o antifony k žalmům pro nedělní modlitbu se čtením a o antifony k Benedictus a Magnificat pro férie druhého týdne.
6.10.2012 github Do souboru adventních antifon doplněny antifony k Benedictus a Magnificat pro férie prvního adventního týdne.
1.10.2012 github K adventním antifonám jsem přidal antifony k žalmům pro všechny čtyři adventní neděle.
23.9.2012 github Adventní antifony doplněny o nedělní antifony k Benedictus a Magnificat cyklu C. U antifon z loňska místy pozměněno dělení "taktovými čarami".
3.5.2012 github (Kdyby to z následujícího vypadalo, že nehorázně flákám školu a jen skládám antifony, tak je to dílem pravda, ale druhý neméně významný kus vysvětlení je, že některé věci dělám delší dobu průběžně a někdy se jejich dokončení a publikace jaksi nakupí; dále pak, že jsem v nových oficiích zrecykloval řadu antifon již hotových - hlavně adventních a mariánských.) Takže: jsou tu nová oficia pro slavnost Zvěstování Páně a blížící se svátek Navštívení Panny Marie. O antifony k žalmům a responsoria jsem doplnil a tak dokončil oficium slavnosti Krista Krále (čímž je, mimochodem, hotový cyklus pohyblivých slavností Páně v liturgickém mezidobí). Krom toho jsem zrušil samostatný materiál pro modlitbu uprostřed dne v době adventní a spojil ho s adventními antifonami a u velikonočních responsorií jsem opravil chybné údaje o modu.
23.12.2011 github K adventním antifonám jsem přidal antifony k žalmům pro zítřejší ranní chvály. Při té příležitosti jsem pro 24.12. vytvořil samostatnou sekci a přesunul do ní noty, které zatím byly nepříliš systematicky umístěny v sekci antifon k Benedictus pro dny předvánočního týdne. Žaltář byl rozšířen o třetí týden.
16.12.2011 github K oktávu Narození Páně jsem doplnil antifony k žalmům pro slavnost Matky Boží Panny Marie. Do souboru adventních antifon jsem přidal antifonu invitatoria pro předvánoční týden a pro 24.12.
30.11.2011 github Adventní antifony byly rozšířeny o antifony k žalmům pro dny předvánočního týdne.
18.11.2011 github V kompletáři jsem opět změnil čtvrteční antifonu (to je jedna z těch, pro které se mi vhodná melodie hledá opravdu obtížně - sám nevím, kolik už jsem jich vystřídal). K adventním antifonám přibylo responsorium pro ranní chvály Štědrého dne. Z nabídky not ke stažení jsem se naopak rozhodl odstranit dva soubory, které už dlouho byly jen pro ostudu, a sice páteční kantikum z nešpor a "nechorální invitatorium".
17.11.2011 github Upravil jsem uspořádání souboru adventních antifon a doplnil antifony ke kantikům z evangelií pro 3. a 4. neděli adventní a antifony k Benedictus pro dny předvánočního týdne.
13.11.2011 github Přidal jsem k adventním antifonám antifony invitatoria a druhé adventní neděle. Vytvořil jsem kompletní soubor responsorií pro dobu adventní a předělal materiál k modlitbě uprostřed dne v době adventní. (Dvě nové antifony, odstraněn zvláštní nápěv psalmodie.) Do materiálu k modlitbě uprostřed dne v době vánoční jsem zkopíroval antifony ze slavnosti Narození Páně a Zjevení Páně.
12.11.2011 github Změněny čtyři antifony kompletáře. Antifonář ke kompletáři došel, kromě zanesení zmíněných změn v antifonách, některých drobných oprav (doplněny chybějící akcenty Simeonova kantika) a úprav (lepší sazba rubrik a doxologií). Nový skromný materiál pro slavnost Ježíše Krista Krále a začátek antifon pro neděle doby adventní.