06/2024

16.6.2024 github Opraveno 6 antifon pro dobu adventní, 4 antifony a jedno responsorium ze slavnosti Narození Páně a jejího oktávu, jedna antifona druhé neděle po Narození Páně, jedna antifona pro férie po oktávu Narození Páně, dvě antifony pro dobu postní, 37 velikonočních antifon ze žaltáře, jedna antifona Velikonočního tridua, 70 antifon pro dobu velikonoční, 4 antifony ze slavnosti Nanebevstoupení Páně, jedna antifona ze slavnosti Seslání Ducha svatého, 7 antifon pro neděle v mezidobí, 4 antifony ze slavnosti Nejsvětější Trojice, 8 antifon slavnosti Těla a Krve Páně, tři antifony a jedno responsorium ze slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, 5 antifon a jedno responsorium ze svátku Krista Kněze, 4 antifony ze žaltáře, jedno responsorium ze žaltáře, 4 antifony ze společných textů o Panně Marii, 6 antifon a jedno responsorium ze společných textů o apoštolech, jedna antifona ze společných textů o evangelistech, dvě antifony ze společných textů o více mučednících, tři antifony ze společných textů o jednom mučedníkovi, jedna antifona ze společných textů o duchovních pastýřích, jedna antifona ze společných textů o učitelích církve, dvě antifony ze společných textů o pannách, jedna antifona ze společných textů o řeholnících, jedna antifona ze společných textů o svatých mužích, jedna antifona ze slavnosti sv. Josefa, jedna antifona ze slavnosti Zvěstování Páně, obě antifony památky sv. Františka z Pauly, dvě antifony a jedno responsorium ze svátku sv. Vojtěcha, dvě antifony svátku sv. Marka, obě antifony svátku sv. Kateřiny Sienské, jedna antifona památky sv. Zikmunda, všechny tři antifony památky sv. Josefa, dělníka, 3 antifony ze svátku sv. Filipa a Jakuba, 3 antifony památky sv. Jana Sarkandra, jedna antifona památky Panny Marie, Prostřednice všech milostí, jedna antifona památky sv. Matěje, dvě antifony ze svátku sv. Jana Nepomuckého, 4 antifony ze svátku Navštívení Panny Marie, jedna antifona památky sv. Barnabáše, jedna antifona ze slavnosti sv. Petra a Pavla, dvě antifony ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, po jedné antifoně ze svátku Narození Panny Marie, z památky sv. Terezie z Lisieux, ze slavnosti Všech svatých, z památky sv. Martina, z památky Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, z památky sv. Edmunda Kampiána, ze slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, ze svátku sv. Jana evangelisty, 9 antifon a jedno responsorium z formuláře slavnosti sv. Evžena de Mazenod z propria řádu misionářů oblátů. Velikonočním responsoriím byly doplněny biblické reference. Kantiku podle Zj 19 byl doplněn druhý "tradiční" nápěv, a to modu V. V materiálu s dalšími nápěvy téhož kantika byl zjednodušen nápěv modu II. Byl upraven nápěv responsa modu VIII pro kantikum 1 Tim 3, 16. Do materiálu s hymny-sekvencemi byly doplněny odkazy na digitalizáty předloh.

05/2024

14.5.2024 github K blížící se slavnosti Seslání Ducha svatého (a svátku Navštívení Panny Marie) přidávám nový materiál s nápěvy pro pár hymnů vybraných z repertoáru předtridentských sekvencí.

04/2024

8.4.2024 github Opraveno 9 antifon a jedno responsorium pro dobu adventní, 16 antifon a jedno responsorium ze slavnosti Narození Páně a jejího oktávu, dvě antifony a jedno responsorium druhé neděle po Narození Páně, 5 antifon pro férie doby vánoční, 14 antifon a jedno responsorium slavnosti Zjevení Páně a dnů následujících, 41 antifon pro dobu postní, jedno postní responsorium, 11 antifon Svatého týdne, 7 antifon Velikonočního tridua, 10 antifon velikonočního oktávu, jedna z antifon k žalmům po čteních velikonoční vigilie, 3 antifony pro dobu velikonoční, dvě antifony ze slavnosti Nanebevstoupení Páně, 19 antifon pro neděle v mezidobí, 5 antifon ze žaltáře, 4 velikonoční antifony ze žaltáře, jedna antifona ze svátku Krista Kněze, jedna antifona ze slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, dvě antifony ze slavnosti Krista Krále, jedna antifona a dvě responsoria ze společných textů o apoštolech, dvě antifony ze společných textů o jednom mučedníkovi, 4 antifony z textů o posvěcení kostela, dvě antifony ze společných textů o Panně Marii, jedna antifona ze společných textů o duchovních pastýřích, dvě antifony ze společných textů o vychovatelích, dvě antifony ze společných textů o svatých mužích, 3 antifony z textů za zemřelé, jedna antifona z památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, 3 antifony z památky Sv. Anežky Římské, dvě antifony a dvě responsoria ze svátku Obrácení sv. Pavla, obě antifony památky sv. Timoteje a Tita, jedna antifona z památky sv. Tomáše Akvinského, 5 antifon a jedno responsorium ze svátku Uvedení Páně do chrámu 5 antifon ze svátku Stolce svatého Petra, jedna antifona z památky sv. Polykarpa, jedna z památky sv. Patrika, 9 antifon a jedno responsorium ze slavnosti sv. Josefa, jedna antifona a jedno responsorium ze svátku sv. Vojtěcha, po jedné antifoně ze slavnosti Zvěstování Páně, slavnosti sv. Petra a Pavla, svátku Proměnění Páně a svátku svatých archandělů; tři antifony z památky sv. andělů strážných, dvě antifony ze svátku sv. Štěpána, 4 antifony ze svátku sv. Mláďátek, jedna antifona ze salesiánských textů slavnosti sv. Jana Boska. V materiálu k průvodu po nešporách ve velikonočním oktávu byl výběr doporučených alelujatických antifon upraven a rozšířen tak, aby šlo vždy o alelujatickou verzi antifony vybrané z toho kterého žalmu.

12/2023

20.12.2023 github Aktualisována brožurka s oficiem slavnosti Narození Páně. Deset let od posledního vydání už značně zaostávala za vývojem nápěvů v notových listech.
10.12.2023 github Opraveno 6 antifon pro dobu adventní (všechny pro letošek passé), 5 antifon pro neděle v mezidobí, jedna antifona pro dobu postní, jedna antifona ze žaltáře, dvě antifony z textů o posvěcení kostela, dvě antifony ze společných textů o pannách; po jedné antifoně ze společných textů o svatých ženách, ze slavnosti Zvěstování Páně, z památky sv. Zdislavy ze slavnosti sv. Petra a Pavla, z památky Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla a Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě; dvě antifony z památky sv. Martina, 5 antifon z památky sv. Anežky České, 6 antifon ze svátku sv. Ondřeje, 4 antifony a jedno responsorium ze slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie. V materiálu se závěrečnými mariánskými antifonami byla v antifoně Pod tvou ochranu se utíkáme (ve variantě sledující znění v breviáři) odstraněna odchylka od oficiálního textu, což si vyžádalo dílčí úpravu melodie. V materiálu k průvodu po nešporách ve velikonočním oktávu bylo upraveno české Vidi aquam.

11/2023

8.11.2023 github Adventní antifony doplněny o zhudebnění oficiálního překladu antifony Ecce, Dominus veniet (v posledních letech byl nahrazen tradičním zněním "Ejhle, Hospodin přijde", nyní jsou zahrnuty obě verze). Opraveno 8 antifon pro neděle v mezidobí, 3 antifony ze společných textů o apoštolech, 4 antifony ze společných textů o evangelistech, jedno responsorium ze společných textů o jednom mučedníkovi, 4 antifony z památky Umučení sv. Jana Křtitele, jedna antifona památky sv. Radima, dvě antifony ze slavnosti Všech svatých, obě antifony památky sv. Martina de Porres. Přidán materiál s nápěvy pro slavnost sv. Jana Boska z propria salesiánské rodiny. (Je to jeden z materiálů vznikajících opravdu dlouho. Pustil jsem se do něj v roce 2016, hned po dokončení oblátských textů o sv. Evženovi de Mazenod, v rámci přednostního zhudebňování textů o zakladatelích nezpěvavých řádů.)

10/2023

9.10.2023 github (Zveřejňuji najednou změny za víc než rok celkem pilné práce, takže je toho hodně.) Brožurka ke kompletáři je explicitnější ve věci toho, které varianty závěrečných antifon mají text podle breviáře a které podle kancionálu, a má lepší živá záhlaví. Opraveno 102 antifon ze žaltáře, jedna velikonoční antifona kompletáře, 8 responsorií ze žaltáře, 18 antifon pro dobu adventní, dvě adventní responsoria, 30 antifon a jedno responsorium z oktávu Narození Páně, 5 antifon druhé neděle po Narození Páně, 9 antifon pro férie doby vánoční, 40 antifon a dvě responsoria slavnosti Zjevení Páně a dnů následujících, 56 antifon pro dobu postní, dvě postní responsoria, 16 antifon a jedno responsorium Svatého týdne, 12 antifon Velikonočního tridua, 14 antifon velikonočního oktávu (a přidán alternativní nápěv invitatoria podle středověkých pramenů), 103 antifon pro dobu velikonoční (a přidán alternativní nápěv invitatoria podle středověkých pramenů), 85 velikonočních antifon ze žaltáře, 13 antifon a jedno responsorium ze slavnosti Nanebevstoupení Páně, 14 antifon ze slavnosti Seslání Ducha svatého, 174 antifon pro neděle v mezidobí, 10 antifon a jedno responsorium ze svátku Krista Kněze, 18 antifon a dvě responsoria ze slavnosti Nejsvětější Trojice, 18 antifon a jedno responsorium ze slavnosti Těla a Krve Páně (a byl smazán alternativní nápěv antifony k Magnificat druhých nešpor), 16 antifon a jedno responsorium ze slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, 11 antifon a jedno responsorium ze slavnosti Krista Krále, 10 antifon a jedno responsorium ze společných textů o apoštolech, jedno responsorium ze společných textů o evangelistech, 6 antifon a jedno responsorium ze společných textů o jednom mučedníkovi, 15 antifon a 6 responsorií z textů o posvěcení kostela, 9 antifon a dvě responsoria ze společných textů o Panně Marii, 13 antifon ze společných textů o pannách, 9 antifon ze společných textů o duchovních pastýřích, 6 antifon ze společných textů o řeholnících (atd.), 6 antifon a 4 responsoria ze společných textů o svatých ženách, 12 antifon a 3 responsoria ze společných textů o svatých mužích, 3 antifony a jedno responsorium ze společných textů o učitelích církve, 3 antifony a jedno responsorium ze společných textů o více mučednících, 6 antifon a a dvě responsoria z textů za zemřelé, jedna antifona z památky Nejsvětějšího jména Ježíš, 7 antifon a dvě responsoria z památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, 3 antifony z památky Sv. Anežky Římské, 8 antifon ze svátku Obrácení sv. Pavla, jedna antifona z památky sv. Timoteje a Tita, jedna antifona z památky sv. Tomáše Akvinského, 10 antifon a jedno responsorium ze svátku Uvedení Páně do chrámu (pro který byla také doplněna chybějící antifona ke kantikům vigilie), obě antifony památky sv. Agáty; po jedné antifoně z památky Panny Marie Lurdské, svátku Stolce svatého Petra, památky sv. Polykarpa, sv. Jana Ogilvie, sv. Patrika; 7 antifon ze slavnosti sv. Josefa, 4 antifony ze slavnosti Zvěstování Páně, dvě antifony svátku sv. Marka, všechny tři antifony památky sv. Josefa, dělníka, 5 antifon ze svátku sv. Filipa a Jakuba, jedna antifona památky sv. Jana Sarkandra, obě antifony i responsoria památky Panny Marie, Prostřednice všech milostí, jedna antifona památky sv. Matěje, 5 antifon a jedno responsorium ze svátku sv. Jana Nepomuckého, jedna antifona památky sv. Klementa Marie Hofbauera, 7 antifon a 4 responsoria z památky sv. Zdislavy, 6 antifon ze svátku Navštívení Panny Marie, jedna antifona památky Panny Marie, Matky církve, obě antifony památky sv. Justina, všechny tři antifony památky sv. Barnabáše, jedna antifona památky sv. Víta, 16 antifon a 2 responsoria ze slavnosti Narození sv. Jana Křtitele, jedna antifona památky sv. Ireneje, 14 antifon a dvě responsoria ze slavnosti sv. Petra a Pavla, obě antifony památky sv. prvomučedníků římských, 4 antifony ze svátku sv. Tomáše, apoštola, 5 antifon a jedno responsorium z památky sv. Prokopa, 8 antifon a jedno responsorium ze slavnosti sv. Cyrila a Metoděje; obě antifony svátku sv. Benedikta, památky bl. Hroznaty a Panny Marie Karmelské; 7 antifon a jedno responsorium ze svátku sv. Marie Magdalény, 4 antifony ze svátku sv. Jakuba, obě antifony i responsoria památky sv. Jáchyma a Anny, obě antifony památky sv. Gorazda a druhů, jedna antifona památky sv. Ignáce z Loyoly, jedna antifona památky Posvěcení římské baziliky Panny Marie, 11 antifon ze svátku Proměnění Páně, dvě antifony ze svátku sv. Vavřince, jedna antifona památky sv. Maxmiliána Kolbeho, 12 antifon a 4 responsoria ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, jedna antifona památky sv. Bernarda, všechny tři antifony památky Panny Marie Královny, 6 antifon a dvě responsoria z památky Umučení sv. Jana Křtitele, všech 12 antifon svátku Narození Panny Marie, 11 antifon a dvě responsoria ze svátku Povýšení svatého kříže, 6 antifon a jedno responsorium z památky Panny Marie Bolestné, dvě antifony a dvě responsoria z památky sv. Ludmily, obě antifony památky sv. Kornélia a Cypriána, jedna antifona ze svátku sv. Matouše, jedna antifona památky sv. Vincence z Paula, dvě antifony ze slavnosti sv. Václava, 14 antifon a 2 responsoria ze svátku svatých archandělů, dvě antifony a jedno responsorium památky sv. andělů strážných, jedna antifona památky sv. Terezie z Lisieux, 5 antifon z památky Panny Marie Růžencové, dvě antifony ze svátku sv. Lukáše, 11 antifon a jedno responsorium ze slavnosti Všech svatých, jedna antifona památky sv. Martina de Porres, obě antifony památky sv. Lva Velikého, 8 antifon z památky sv. Martina, jedna antifona památky Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla, jedna antifona památky Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, tři antifony ze svátku sv. Ondřeje, jedna antifona památky sv. Edmunda Kampiána, 7 antifon a 2 responsoria ze slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, 5 antifon ze svátku sv. Štěpána, 6 antifon ze svátku sv. Jana evangelisty, dvě antifony ze svátku sv. Mláďátek, 2 antifony z oblátského formuláře slavnosti sv. Evžena de Mazenod, 3 antifony z dominikánského formuláře o sv. Zdislavě. Závěrečné mariánské antifony byly doplněny o antifonu "Raduj se, Královno nebeská", pro kantikum 1 Tim 3, 16 byl doplněn nápěv II. modu, kantiku podle Zj 19 byl doplněn standardní text doxologie a aleluja na začátku každé strofy, v materiálu s dalšími nápěvy téhož kantika byly provedeny opravy v nápěvech modů I a IV. Přidán materiál pro nově zavedenou památku sv. Řehoře z Nareku a zapomenutý materiál pro památku sv. Františka z Assisi. Z propria řádu bosých karmelitánů byly přidány materiály pro slavnost Panny Marie Karmelské a svátek sv. proroka Eliáše, z propria Tovaryšstva Ježíšova pro slavnost v. Ignáce z Loyoly.

07/2022

28.7.2022 github Notový materiál pro památku sv. Marty byl nahrazen zhudebněním nedávno zveřejněných textů pro novou památku sv. Marty, Marie a Lazara. Protože nový formulář obsahuje i vlastní hymny, přidávám i materiál s nápěvy pro ně.

05/2022

9.5.2022 github Přidán dosud nedopatřením opomenutý materiál pro památku sv. Jana Ogilvie. Kompletář byl doplněn o alternativní nápěv alelujatické antifony pro dobu velikonoční. Materiál se závěrečnými mariánskými antifonami byl doplněn o chorální nápěv pro překlad antifony Ave Regina caelorum. Do brožurky ke kompletáři byly zahrnuty všechny chorální nápěvy závěrečných mariánských antifon i nová velikonoční antifona k žalmům. V základních nápěvech byl doplněn nápěv propuštění lidu po požehnání a změněn nápěv postního zakončení "Bože, pospěš mi na pomoc" (dosud pojatý jako klausule o dvou akcentech, nově jako klausule o jednom akcentu a jedné přípravné slabice). Opraveno 25 antifon ze žaltáře, 44 velikonočních antifon ze žaltáře, 1 antifona z oktávu Narození Páně, 63 antifon pro dobu postní, 19 antifon Svatého týdne, 7 antifon pro Velikonoční triduum, 15 antifon pro Velikonoční oktáv, 33 antifon pro dobu velikonoční, 10 antifon pro neděle v mezidobí, 2 antifony slavnosti Těla a Krve Páně, 1 antifona slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, 3 antifony svátku Proměnění Páně, 18 antifon a 4 responsoria slavnosti sv. Josefa, 13 antifon a 3 responsoria slavnosti Zvěstování Páně, 1 antifona ze slavnosti svatých Petra a Pavla, 1 antifona ze slavnosti Ježíše Krista Krále, 1 antifona ze slavnosti Všech svatých, 1 antifona památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, 8 antifon svátku Stolce sv. Petra, 1 antifona svátku sv. Marka, obě antifony svátku sv. Kateřiny Sienské, 1 antifona památky sv. Zikmunda, 7 antifon památky sv. Jana Sarkandra, 1 antifona svátku sv. Jakuba, 1 antifona ze svátku sv. Vavřince, 2 antifony ze svátku sv. Lukáše, 1 antifona ze svátku sv. Jana Evangelisty, 1 antifona památky sv. Patrika, 1 antifona z textů o posvěcení kostela, 1 antifona ze společných textů o evangelistech, 1 antifona ze společných textů o více mučednících, 1 responsorium ze společných textů o jednom mučedníkovi, 2 antifony a 2 responsoria ze společných textů o učitelích církve, 7 antifon a 2 responsoria ze společných textů o pannách, 1 antifona ze společných textů o svatých mužích, 1 antifona ze společných textů o svatých ženách.

03/2022

9.3.2022 github Opraveno 29 antifon ze žaltáře, 12 antifon pro neděle v mezidobí, 16 antifon pro dobu postní (z toho ještě letos využitelné jsou jen dvě: druhá varianta invitatoria a antifona ke kantikům nedělní vigilie), jedno responsorium ze společných textů o Panně Marii, jedna antifona ze společných textů o svatých, kteří vynikali milosrdnými skutky, jediná antifona památky sv. Alexia a druhů (ovšem tento materiál, existující již delší dobu, jsem omylem dosud nezveřejnil a činím tak až teď), tři antifony svátku Stolce sv. Petra, obě antifony památky sv. Polykarpa. Materiál se závěrečnými mariánskými antifonami byl doplněn o zhudebnění překladů antifon Salve Regina a Sub tuum praesidium zařazených přímo v Denní modlitbě církve (dosud obsahoval jen zhudebnění známějších překladů otištěných v Kancionálu).

02/2022

4.2.2022 github V brožurce ke kompletáři bylo vhodněji upraveno uspořádání a rubriky responsorií. V notách kantika 1 Tim 3, 16 bylo ve všech variantách nápěvu odstraněno opakování responsa po doxologii. Opraveny 4 antifony z oktávu Narození Páně, dvě antifony pro druhou neděli po Narození Páně, dvě antifony pro férie doby vánoční, z not slavnosti Zjevení Páně byl odstraněn nápěv pro verše kantika 1 Tim 3 (správně už tam delší dobu neměl být, kantikum je v samostatném notovém materiálu), texty všech zpěvů byly zkorigovány podle breviáře a bylo opraveno jedno responsorium a dvě antifony. Dále byly opraveny tři antifony pro neděle v mezidobí, jedna antifona pro dobu postní, jedna antifona ze žaltáře, 6 antifon a 2 responsoria svátku Obrácení sv. Pavla, obě antifony památky sv. Timoteje a Tita, kterou ovšem ve skutečnosti až teď zveřejňuji, protože i když notový materiál existuje dlouho, omylem až dosud zveřejněn nebyl. Do ranních chval společných textů o svatých mužích a o svatých ženáchbylo doplněno responsorium, které jsem dosud nezaznamenal, protože se jeho výskyt omezuje na dva svazky čtyřsvazkového vydání breviáře.

12/2021

29.12.2021 github Opraveno deset antifon pro dobu adventní a jedno adventní responsorium. Oba materiály posouvám na status alfa. Dále opraveny dvě antifony a dvě responsoria z oktávu Narození Páně, jedna antifona a jedno responsorium ze společných textů o apoštolech, čtyři antifony ze svátku sv. Mláďátek, jedna antifona a jedno responsorium ze společných textů o více mučednících, přičemž dotčená antifona je společná s památkou sv. Edmunda Kampiána.
22.12.2021 github Přidán nový materiál s antifonami k žalmům po všech čteních velikonoční vigilie. Opraveno 13 antifon pro neděle v mezidobí, 32 antifon ze žaltáře, jedna antifona pro dobu postní, tři antifony pro dobu velikonoční, jedna antifona pro Velikonoční oktáv, tři velikonoční antifony ze žaltáře, 25 antifon pro dobu adventní (a texty všech zpěvů doby adventní byly podrobeny korektuře podle breviáře), dvě antifony z oktávu Narození Páně, tři antifony pro druhou neděli po Narození Páně, dvě antifony pro férie doby vánoční, jedna antifona slavnosti Zjevení Páně, pět antifon a dvě responsoria slavnosti Ježíše Krista Krále, pět antifon a jedno responsorium slavnosti Zvěstování Páně, dvě antifony ze slavnosti Narození sv. Jana Křtitele, jedna antifona z památky Umučení sv. Jana Křtitele, jedna antifona památky Panny Marie, Matky církve, jedna antifona svátku sv. Tomáše, jedna antifona svátku sv. Jakuba, jedna antifona památky Posvěcení římské baziliky Panny Marie, jedna antifona svátku Proměnění Páně, jedna antifona památky sv. Terezie z Lisieux, šest antifon památky Panny Marie Růžencové, jedna antifona svátku sv. Filipa a Jakuba, čtyři antifony svátku Povýšení svatého kříže, šest antifon a jedno responsorium památky sv. andělů strážných, jedna antifona památky sv. Karla Spinoly, dvě antifony a jedno responsorium památky sv. Anežky České, jedna antifona památky sv. Edmunda Kampiána, dvě antifony a jedno responsorium slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, dvě antifony svátku Navštívení Panny Marie, jedna antifona a jedno responsorium ze společných textů o Panně Marii, pět antifon a jedno responsorium ze společných textů o evangelistech, čtyři antifony a dvě responsoria ze společných textů o jednom mučedníkovi, jedna antifona ze společných textů o pannách, jedna antifona ze společných textů o svatých mužích, dvě antifony ze společných textů o svatých ženách. V základních nápěvech byla vyřešena nejasnost ohledně nápěvu závěru kompletáře a nápěv závěrečného požehnání byl vzat (místo dosavadního nápěvu z dominikánských materiálů) podle "zpívacího misálu". Pro kantikum podle Zj 19 doplněn nápěv modu II. Brožurka ke kompletáři byla doplněna o notaci úvodního a závěrečného dialogu a první žalm a Simeonovo kantikum dostaly plný text doxologie.

09/2021

7.9.2021 github Přidán nový materiál s kompletně notovaným kantikem 1 Tim 3, 16. V souvislosti s tím byla opravena příslušná antifona ze slavnosti Zjevení Páně a z téhož materiálu, stejně jako z not pro svátek Proměnění Páně, byl smazán nápěv pro responsum tohoto kantika. Opraveno deset antifon ze žaltáře, jedno responsorium ze žaltáře, čtyři adventní antifony, jedna antifona pro Velikonoční triduum, jedna antifona pro dobu velikonoční, 14 antifon pro neděle v mezidobí, šest antifon ze společných textů o duchovních pastýřích, tři antifony a tři responsoria ze společných textů o svatých mužích, jedna antifona a jedno responsorium ze společných textů o evangelistech, jedna antifona ze společných textů o Panně Marii, jedna antifona slavnosti Zvěstování Páně, jedna ze svátku Navštívení Panny Marie, jedna antifona ze slavnosti svatých Cyrila a Metoděje, jedna antifona ze slavnosti svatých Petra a Pavla, jedna antifona ze svátku Stolce sv. Petra, jedna antifona z památky sv. Cecílie, obě antifony památky sv. Řehoře Velikého, jedna antifona památky sv. Karla Spinoly, všechny zpěvy památky sv. Ludmily. Zpěvy památky sv. Augustina nově upraveny po formální stránce. Jedna drobná úprava byla provedena v závěrečné mariánské antifoně Zdrávas Královno.

08/2021

15.8.2021 github Opraveny dvě antifony ze společných textů o svatých ženách, tři responsoria a jedna antifona ze společných textů o duchovních pastýřích, jedna antifona z textů o posvěcení kostela, dvě antifony ze společných textů o Panně Marii, jedna antifona z textů za zemřelé, jedna antifona z památky Panny Marie Bolestné, devět antifon pro neděle v mezidobí, obě antifony památky sv. Ignáce z Loyoly, jediná antifona památky sv. Maxmiliána Kolbeho jedna antifona ze slavnosti Všech svatých, jedna antifona ze slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, dvě antifony ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, jedna antifona ze svátku sv. Jana Evangelisty, jedna antifona ze svátku sv. Vavřince, jedno responsorium ze svátku Krista Kněze, jedna antifona ze svátku Proměnění Páně, jedna antifona z Velikonočního tridua, ve Velikonočním oktávu opravena nepřesně opsaná interpunkce, dvanáct antifon ze žaltáře, adventní responsorium kompletáře. V základních nápěvech byly opraveny drobné nedostatky textace. Do brožurky ke kompletáři byly doplněny některé dosud nezahrnuté zpěvy z příslušných notových listů (adventní responsorium, nověji zpracované závěrečné mariánské antifony) a byly provedeny drobnější úpravy uspořádání obsahu.

05/2021

24.5.2021 github Přidán nový materiál s antifonami pro dnešní památku Panny Marie, Matky církve, a antifona "Toto je den" pro velikonoční oktáv upravená jako kánon. Opraveno jedno responsorium slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, dvě postní antifony, dvě velikonoční antifony, jedna antifona ze žaltáře, dvě velikonoční antifony ze žaltáře, po jedné antifoně z commune jednoho mučedníka, z památky sv. Zikmunda, z památky sv. Josefa Dělníka a ze slavnosti Nejsvětější Trojice. V materiálu s responsorii pro dobu velikonoční opraveny tři chorální nápěvy a smazány neumělé alternativní nápěvy z úplných počátků projektu.

02/2021

6.2.2021 github Opravena jedna antifona Svatého týdne, devět antifon a dvě responsoria slavnosti Nanebevstoupení Páně, čtyři antifony ze Seslání Ducha svatého, dvě antifony slavnosti Nejsvětější Trojice, šest antifon pro dobu adventní (včetně dvou Ó-antifon), 49 antifon ze žaltáře, jedna antifona ze společných textů o Panně Marii, obě antifony památky sv. Moniky, jedna antifona památky sv. Augustina, osm antifon a obě responsoria památky Umučení sv. Jana Křtitele, všechna tři responsoria slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. V materiálu základní nápěvy byl změněn začátek chvalozpěvu Te Deum a úplně smazán novodvorský nápěv "Dobrořečme Pánu".

05/2020

17.5.2020 github Opraveno 11 antifon velikonočního oktávu, 1 antifona svátku sv. Máří Magdalény, 4 antifony a 3 responsoria svátku sv. Jana Nepomuckého, jedna antifona a responsorium Svatého týdne. Nově přidána závěrečná mariánská antifona "Slavná matko Spasitele",
3.5.2020 github Opraveno větší množství antifon Velikonočního tridua, což vyústilo také v aktualisaci příslušné knížky. Dále opraveny dvě antifony z velikonočního oktávu, tři velikonoční antifony, dvě postní antifony, jedna antifona ze svátku sv. Vojtěcha. Kompletář napříště nedoporučuje neobvyklý nápěv pro žalmy. (A "kytarové" kantikum nedělních nešpor doznalo určitých úprav rytmu.)

04/2020

18.4.2020 github Opraveno po jedné antifoně z doby postní a ze slavnosti Nejsvětějšího Srdce Páně. Bezprostředním pondětem k tomu bylo, že antifony stejných textů figurují v propriu nového mešního formuláře "v době pandemie".
8.4.2020 github Opravena jedna antifona ze žaltáře. Noty velikonočního oktávu doplněny o antifony k mezizpěvům modlitby se čtením slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (kterou se letos, vlivem trvajících "morových" opatření, budu modlit poprvé v životě) - nejde však o antifony nové, protože dané texty již v korpusu zpěvů figurují. Nejlepší nakonec: po dlouhých osmi letech jsem aktualisoval a doplnil knížku se zpěvy Velikonočního tridua. Její koncepce byla upravena tak, aby byla co možná použitelná i pro uživatele, který je ve zpívaném oficiu spíše začátečníkem. To se projevilo i citelným nárůstem objemu. Nebudiž zatajeno, že značnou zásluhu na pracovním vzepětí, které v aktualisaci knížky vyústilo, má to, že na ni letos odkazuje velikonoční rozcestník liturgie.cz. Když už se jednomu dílčímu výtvoru dostává tolik pozornosti, udělal jsem, co bylo v mých časových možnostech, aby ten výtvor nebyl projektu pro ostudu, a aby tomu, kdo se snad rozhodne letos nějakou část oficia Velikonočního tridua zpívat, byl k užitku. Prostoru pro vylepšení zbývá ještě hodně, ale letos už víc nestihnu.

03/2020

15.3.2020 github Opraveno 5 antifon z památky sv. Anežky Římské, po antifoně ze svátku Obrácení sv. Pavla a slavnosti sv. Petra a Pavla, 22 antifon ze žaltáře a adventní varianta responsoria kompletáře.

01/2020

5.1.2020 github Opraveno bylo 9 antifon pro dobu adventní a 3 antifony z 2. neděle vánoční. Nově přidávám materiál s antifonami památky Nejsvětějšího jména Ježíš, který sice existuje už od r. 2013, ale nějakým nedopatřením jsem ho tu zapomněl dříve zveřejnit. (Obě antifony této památky byly podrobeny revizi, díky čemuž jsem si teprve všiml, že na webu zatím vůbec nefigurují.)

07/2019

7.7.2019 github Zveřejňuji úpravy vzniklé převážně během loňského léta a podzimu: od základu přepsána byla jedna antifona z památky sv. Zdislavy; revidováno bylo po dvou responsoriích ze společných textů o Panně Marii a o apoštolech; dvě antifony ze společných textů o jednom mučedníkovi; obě antifony z památky sv. Radima; jediná vlastní antifona památky sv. Wolfganga; jedno responsorium ze žaltáře. "Kytarové" kantikum nedělních nešpor došlo několika rytmických úprav.

06/2018

5.6.2018 github Po delší době nový přírůstek z řádových proprií: svátek sv. Zdislavy s dominikánskými texty.
2.6.2018 github Revidováno sedm antifon ze svátku "Krista Kněze" a obě antifony z památky sv. Justina (status posouvám na gamma).

05/2018

20.5.2018 github Upravena jedna velikonoční antifona ze žaltáře; dvě antifony ze slavnosti Nanebevstoupení Páně; pět antifon a všechna responsoria pro svátek sv. Jana Nepomuckého.

04/2018

2.4.2018 github Revidována jedna antifona ze slavnosti Zjevení Páně, tři antifony pro neděle v mezidobí a 19 postních antifon, z toho jedna společná s commune jednoho mučedníka.

12/2017

31.12.2017 github Revidovány čtyři adventní antifony, jedna z nich se opakuje o slavnosti Zvěstování Páně.
7.12.2017 github Revidovány dvě antifony z památky sv. Prokopa (ve skutečnosti práce z července), lehce upraveny všechny tři závěrečné mariánské antifony.

06/2017

7.6.2017 github Revidovány tři antifony velikonočního oktávu; tím je jeho revize dokončena. Status materiálu posouvám na beta.
5.6.2017 github Revidováno dalších 17 antifon velikonočního oktávu.

05/2017

28.5.2017 github Revidována jedna antifona z velikonočního oktávu a obě vlastní antifony památky sv. Víta.
23.5.2017 github Revidováno dalších sedm antifon pro velikonoční oktáv.
21.5.2017 github Revidováno sedm antifon velikonočního oktávu.
15.5.2017 github Revidovány všechny zpěvy svátku sv. Vojtěcha. A že mi české nestačily, přidávám zhudebnění textů jeho památky ze slovenského breviáře. Upozorňuji na úpravu uspořádání nabídky not ke stažení: kategorie pro cizojazyčné zpěvy, zpěvy paraliturgické a řeholní propria byly nově zařazeny mezi vedlejší produkty, zpěvníček Nešporní zpěvy mezi knihy.

04/2017

23.4.2017 github Dokončena revize Svatého týdne; status materiálu posouvám na beta. Nadto opravena zatím jen jediná antifona velikonočního oktávu.
17.4.2017 github Revidováno dalších čtráct antifon Svatého týdne.
16.4.2017 github Revidováno dohromady šestnáct antifon ze Svatého týdne a Velikonočním tridua. Revizi Velikonočního tridua považuji alespoň pro letošek předběžně za uzavřenou; mou spokojenost s jejím výsledkem vyjadřuje posun na status beta.
11.4.2017 github Revidovány čtyři postní antifony, další čtyři ze Svatého týdne (převážně z Květné neděle) a nahodile také jedna z velikonočního žaltáře.
4.4.2017 github Revidováno jedenáct postních antifon (všechny od prvního do čtvrtého týdne, tedy letos již za námi), z toho po jedné se opakuje ve Svatém týdnu a o nedělích v mezidobí.

03/2017

31.3.2017 github Přidáno zhudebnění formuláře svátku bl. Hroznaty užívaného v českých premonstrátských kanoniích.
24.3.2017 github Přidán vůbec první materiál, který neobsahuje zhudebnění oficiálních liturgických textů, ale ke staronové pobožnosti: průvod po nešporách ve velikonočním oktávu. Více v článku na blogu.
12.3.2017 github Revidována jedna antifona z oktávu Narození Páně, společná ovšem s Velikonočním triduem. Dále čtyři antifony pro dobu postní (všechny letos již odzpívané), z toho jedna společná s antifonami pro neděle v mezidobí. Kromě toho jsem kancionálové nešpory a dva výtahy ze žaltáře (nedělní antifony, feriální antifony k evangelním kantikům) odsunul do starého harampádí.

02/2017

23.2.2017 github Revidováno sedm antifon z oktávu Narození Páně; jedna je společná s velikonočním žaltářem.
19.2.2017 github Revidovány čtyři antifony z oktávu Narození Páně a ve volné souvislosti s tím také dvě ze slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
12.2.2017 github Revidovány dvě antifony z oktávu Narození Páně.
11.2.2017 github Revidováno 15 antifon a jedno responsorium z oktávu Narození Páně; z toho jedna antifona je společná se svátkem Uvedení Páně do chrámu.
9.2.2017 github Revidovány čtyři antifony z oktávu Narození Páně a (v nepřímé souvislosti s tím) jedno responsorium ze svátku Uvedení Páně do chrámu.

01/2017

28.1.2017 github Revidováno deset zpěvů z materiálu pro oktáv Narození Páně a jedna antifona z památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.
25.1.2017 github Revidoval jsem devět adventních antifon (a jedno responsorium) - a tím jsem alespoň pro letošek s antifonami doby adventní hotov. Kdo by si vyjel pracovní verzi not s autorskými poznámkami, nebo pročítal zdrojové kódy, u několika zpěvů by stále našel kritické připomínky. Jde však o případy, které jsou neakutní, popř. se mi nepodařilo najít řešení vhodnější než kritisovaná stávající podoba. S celkem jsem spokojen.
22.1.2017 github Deset kousků zasáhla pokračující revize adventních antifon. Jedna se opakuje v oficiu svátku Navštívení Panny Marie.
20.1.2017 github Revidováno dalších šest adventních antifon, jedna se vyskytuje také během oktávu Narození Páně.
19.1.2017 github Revidováno dalších šest adventních antifon, s ozvuky ve formuláři o posvěcení kostela a ve slavnosti Narození sv. Jana Křtitele.
4.1.2017 github Revidováno šest antifon porůznu roztroušených mezi antifonami pro dobu adventní. Antifoně k Magnificat z památky Panny Marie Královny doplněna dosud chybějící závěrečná část.

12/2016

18.12.2016 github Revidovány tři antifony třetího adventního týdne. Drobnější zásahy postihly také závěrečné mariánské antifony Pod ochranu tvou a Zdrávas, Maria, což se následně promítlo i do příbuzných antifon v oficiích slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie a památky Panny Marie Lurdské.
15.12.2016 github Revidoval jsem značnou část prvního a druhého adventního týdne a načal týden třetí.
11.12.2016 github Revidovány dvě antifony ze čtvrtka 2. týdne a jedna z úterý 3. týdne žaltáře.
8.12.2016 github Rozmáchlou revizí prošly zpěvy dnešní slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie. Mou spokojenost s výsledkem vyjadřuje posun materiálu na status beta. Dvě z revidovaných antifon se opakují ve společných textech o svatých ženách.
4.12.2016 github Revidováno zatím šest antifon prvního adventního týdne.

11/2016

27.11.2016 github Opravou tří antifon a čtyř responsorií jsem prozatím zakončil revizi společných textů o Panně Marii a zvyšuji status tohoto materiálu na gamma. Dvě antifony byly změněny v textech o posvěcení kostela, jedna v antifonách ze žaltáře (středa 3. týdne).
20.11.2016 github Pět antifon zasáhlo pokračování oprav společných textů o Panně Marii; jedna z nich se opakuje v cyklu adventních antifon a v oficiu svátku Navštívení Panny Marie. Revizí dále prošly dvě antifony ze slavnosti Všech svatých, jakož i dvě antifony a responsorium z dnešní slavnosti Ježíše Krista Krále.
12.11.2016 github Opravil jsem jednu antifonu a responsorium druhých nešpor ze společných textů o Panně Marii. Oba kousky se opakují v oficiu slavnosti Zvěstování Páně.
5.11.2016 github Úpravami pěti dalších antifon jsem dokončil revizi oficia slavnosti sv. Václava. Nadto jsem opravil další tři antifony ze společných textů o Panně Marii, což se dále promítlo do slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, památky Panny Marie Lurdské a závěrečných mariánských antifon.

10/2016

29.10.2016 github Od slavnosti sv. Václava jsem po chvílích pracoval na revizi jeho oficia. Ta zatím zasáhla obě responsoria a čtyři antifony, aniž dospěla ke konci. Jejím důsledkem je také přepracování invitatoria svátku sv. Štěpána. V oficiu sv. Jana Sarkandra bylo opraveno chybné pořadí zpěvů. Konečně jsem revidoval tři antifony ze společných textů o Panně Marii, což nezůstalo bez dopadu na adventní antifony a oficium svátku Navštívení Panny Marie.

09/2016

24.9.2016 github Revize zpěvů nedávného svátku sv. apoštola Matouše mě vyprovokovala k průřezové revizi formulářů dalších apoštolů: sv. Matěje, sv. Barnabáše, sv. Filipa a Jakuba. Kromě toho jsem mezi nedokončenou prací z minulých měsíců našel ke zveřejnění připravenou jednu antifonu pro svátek sv. Petra a Pavla. (Tento poslední formulář obsahuje ještě hodně zpěvů hodných opravení.)
22.9.2016 github Opraven text (a pro něj upraven nápěv) antifony ke kantikům vigilie slavnosti Všech svatých. Viz vysvětlující poznámku přímo v notách.
3.9.2016 github Revidováno několik antifon ze středy 2. týdne žaltáře. Z toho jen jedna přepsána od základu.

08/2016

27.8.2016 github Revizí prošla jedna antifona pro památku sv. Bernarda; další pro památku sv. "Pěti bratří", spolu s antifonou téhož znění ve společných textech o svatých řeholnících. Drobnějších úprav doznaly dvě antifony ze 23. neděle v mezidobí cyklu C.
14.8.2016 github Revidoval jsem několik antifon svátku sv. apoštola Jakuba.

07/2016

23.7.2016 github Revidoval jsem značnou část zpěvů svátku sv. Marie Magdalény.
17.7.2016 github Revidoval jsem všechny antifony k Benedictus pro sobotní památku Panny Marie. (Ve společných textech o Panně Marii.)
14.7.2016 github Revizi několika dalších částí oficia slavnosti Těla a Krve Páně jsem provedl už v červnu, ale se zveřejněním jsem dlouho otálel, pro vidinu brzkého pokračování. Jedna z dotčených antifon se zpívá také o jedné neděli v mezidobí a o jedné z velikonočních nedělí. Nově jsem prošel všechny antifony ze žaltáře a kde se text v notách lišil od oficiálního znění v breviáři, opravil jsem ho. Kde to s ohledem na melodii nebylo možné, oficiální znění jsem již zavedeným způsobem zanesl do not, aby odchylka byla snadno zjistitelná a kontrolovatelná. Stejně bude třeba projít i další staré materiály, protože v prvních letech jsem s texty zacházel svobodně a zásahy do nich jsem nijak nevyznačoval.

06/2016

3.6.2016 github Přeci jen jsem našel tři dosud chybějící antifony (byť jen ve dvou případech šlo o dosud nezhudebněné texty) a doplnil je: antifony pro kantika vigilie o slavnostech Nejsvětější Trojice, Těla a Krve Páně a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. V materiálu pro slavnost Těla a Krve Páně jsem dále revidoval čtyři antifony; další jsou v plánu, ale delší dobu se mi nedaří hnout z místa, tak pouštím do světa, co mám.

05/2016

21.5.2016 github Rozmáchlou revizí prošlo oficium slavnosti Seslání Ducha svatého. Druhé nešpory se změnily k nepoznání; jinde byla tu a tam vyměněna antifona a drtivá část ostatních doznala menších či větších změn.
19.5.2016 github Zběžně jsem prošel část zpěvů dnešního svátku Krista - Kněze. V jedné antifoně jsem si všiml chyby dělení slabik a opravil jsem ji.
14.5.2016 github Zrevidoval jsem třetí a čtvrtý týden velikonočního žaltáře.
13.5.2016 github Zrevidoval jsem druhý týden velikonočního žaltáře. Znamená to většinou změnu jedné nebo dvou antifon pro den.
8.5.2016 github O Nanebevstoupení Páně jsem se dal do opravování antifon 7. velikonočního týdne. Tady se úpravy omezily jen na obě antifony pro pátek. Jedna z nich ale figuruje i v modlitbě uprostřed dne společných textů o Panně Marii. To je materiál hodně bohatý na nepovedené zpěvy, tak jsem rovnou předělal i antifonu polední a odpolední. Jedna z nich je ovšem textově příbuzná s jednou antifonou z památky Panny Marie Bolestné. Tam jsem měl pro opravu označeno více antifon, a protože šlo většinou jen o drobnější úpravy, opravil jsem je všechny. Jen druhou antifonu nešpor jsem předělal od základu.
1.5.2016 github Dokončil jsem revizi prvního týdne velikonočního žaltáře. Větší množství antifon bylo od základu předěláno. Tři drobnější zásahy pak stihly slavnost Narození Páně. Tyto úpravy vznikly už o Vánocích, ale do veřejných not jsem je promítl až teď.

04/2016

16.4.2016 github Založena nová sekce pro zhudebnění vlastních textů řeholních společností a zveřejněna její prvotina - oficium zakladatele řádu Misionátů oblátů, sv. Evžena de Mazenod.
9.4.2016 github Revidovány tři antifony z prvního týdne velikonočního žaltáře.

03/2016

27.3.2016 github Provedl jsem zásadnější revizi Velikonočního tridua. V souvislosti s tím byla kvůli textovému a hudebnímu příbuzenství opravena i antifona k Benedictus 3. neděle postní cyklu B.

02/2016

28.2.2016 github Jedinou notu jsem změnil v mariánské antifoně Pod ochranu tvou. Revidoval jsem řadu antifon dnů po Popeleční středě a zatím jednu antifonu první neděle postní (postní antifony).
4.2.2016 github Ke "kytarovým žalmům" přibylo NZ kantikum druhých nedělních nešpor.

01/2016

10.1.2016 github Dnešní novinky se všechny týkají hymnů: Předně nabízím nápěvy pro hymny, které byly do denní modlitby církve zařazeny až po vydání hymnáře: hymny pro svátek sv. Jana Sarkandra jsem přepsal z Jednotného kancionálu a Boží cesty; pro svátek Krista kněze jsem jeden nápěv složil, druhý vybral z toho, co nabízí červený hymnář. Já o studnici vím jsem vylepšil notový zápis. Melodie zůstala beze změny, ale rytmus byl zaznamenán vhodněji.

12/2015

24.12.2015 github Provedl jsem revizi předvánočního týdne. Větší část antifon stihly spíše jen "redaktorské" zásahy (dělení, artikulační značky apod.), několik ale bylo upraveno i zásadnějším způsobem.
15.12.2015 github Výrazněji byla upravena dopolední antifona pro dobu adventní. Více úprav postihlo zpěvy k památce Panny Marie Růžencové. (Tak, jak je, ten materiál nezůstane, ale práci na něm jsem před delší dobou opustil a hned tak se k němu nevrátím, pročež zveřejňuji alespoň to, co mám.)

11/2015

19.11.2015 github Pokračuji v revizi antifon ze žaltáře - vedle několika antifon z pondělí a úterý 4. týdne jsem nesystémově sáhl také na jednu ze čtvrtka 2. týdne. Upravil jsem zavádějící titul materiálu s "prokomponovaným" kantikem ze Zj 19. (Hudební obsah také čeká na revizi, ale zatím musí vydržet.) Nahodilé úpravy jednotlivých antifon či responsorií vyprovokované jejich nedávným zpíváním zasáhly společné texty o posvěcení kostela, o milosrdných, o svatých ženách, o více mučednících, antifony doby velikonoční a Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla.

10/2015

28.10.2015 github Zásadnější revize postihla po několika antifonách ze středy a čtvrtka 4. týdne žaltáře. Drobné úpravy jsem provedl na dvou antifonách ze společných textů o apoštolech.
4.10.2015 github Pokusil jsem se napravit křivdu, které jsem se dopustil na sv. Terezii z Lisieux, a opravil jsem obě antifony její památky. To zasáhlo neděle v mezidobí a commune apoštolů, kde se jedna z dotčených antifon opakuje.

09/2015

28.9.2015 github Že mi nemoc zabránila v účasti na pouti do Staré Boleslavi, udělal jsem malý kousek práce na tvůrčí revizi antifon ze žaltáře (tj. opravách a výměnách nepovedených antifon). Postihlo to prozatím hlavně pátek a sobotu 4. týdne žaltáře.
27.9.2015 github Ze svého seznamu připomínek k antifonám ze žaltáře jsem vyřídil ty, které neobnášely moc tvůrčí práce. U většího množství antifon se tak změnilo např. dělení, někde byla lehce upravena melodie. Asi dvě antifony byly nahrazeny úplně novým zněním. Na kompletáři bylo provedeno několik čistě kosmetických úprav.
5.9.2015 github Žaltář: revidovány čtyři feriální antifony k evangelním kantikům (dvě lehce, třetí víc, "Veleb, duše má" úplně nově) a tři antifony pro pátek 2. týdne. Velikonoční žaltář: revidováno několik antifon ze středy 2. týdne.

08/2015

15.8.2015 github Tady je posledních chybějících sedm antifon: antifony k Magnificat pro poslední týden doby adventní, tkzv. Ó-antifony nebo "antiphonae maiores".
9.8.2015 github Přidány vlastní antifony pro památku sv. Wolfganga, bl. Hroznaty, sv. Františka z Pauly, sv. Ireneje; doplněna antifona k vigilii pro svátek Povýšení svatého kříže. A to je téměř poslední příležitost, kdy se přidávají dosud nezhudebněné zpěvy. Zbývá mi složit ještě sedm antifon. Ví někdo, které to jsou? :)
8.8.2015 github Antifony pro nedávnou památku Posvěcení římské baziliky Panny Marie byly včas hotové, ale zapomněl jsem je zveřejnit a zveřejňuji je až teď. Dále přidávám vlastní zpěvy pro památku sv. Martina de Porres, sv. Klementa Marie Hofbauera, sv. Maxmiliána Marie Kolbeho. Blížící se slavnost Nanebevzetí Panny Marie dostala dosud chybějící antifonu pro vigilii. Svátek Obrácení sv. Pavla byl doplněn o antifony k modlitbě se čtením.
1.8.2015 github Přidávám vlastní antifony pro památku svatých Kornélia a Cypriána. Závěrečné mariánské antifony byly doplněny o nápěv k plnému textu modlitby Zdrávas Maria. (Která, mimochodem, je sice modlitbou společnou celé římské církvi západního obřadu, ale jako závěrečná mariánská antifona v latinském celocírkevním breviáři nefiguruje. V této roli patří k vlastní látce českého breviáře.) Po delší době jsem sáhl na sešit ke kompletáři: v návaznosti na dávno přijaté rozhodnutí jsem z něj odstranil zmínky, že jde o svazek Antifonáře k Denní modlitbě církve; přesunul jsem stránky tak, aby nejčastěji zpívaný nápěv responsoria byl na stránce přímo sousedící se Simeonovým kantikem (kompletářový sešit totiž každý večer používám a zbytečné otáčení stránky mezi responsoriem a kantikem pociťuji jako otravné); nakonec byly do sešitu doplněny závěrečné mariánské antifony.

07/2015

26.7.2015 github Náhodou byla nalezena a opravena chyba v textu jedné z antifon ze žaltáře (pátek 4.t., ant. "Raduj se, Jeruzaléme") - při přepisování z breviáře jsem ale před lety spletl slova stejného počtu slabik, takže si oprava nevyžádala změnu melodie. Pro slavnosti Krista krále a Všech svatých byly doplněny antifony pro vigilii. Svátek svatých archandělů a slavnost Zvěstování Páně dostaly antifony pro modlitbu se čtením. Nově přidávám skromný materiál s jedinou vlastní antifonou pro památku sv. Vincence z Paula.
19.7.2015 github Přidány drobné materiály s vlastními zpěvy pro památky bl. Karla Spinoly a sv. Patrika. Oficia sv. Petra a Pavla, Neposkvrněného početí Panny Marie a Proměnění Páně byla doplněna o chybějící antifony k modlitbě se čtením.
6.7.2015 github Nově přidány materiály pro památky sv. prvomučedníků římských a sv. Josefa, dělníka; svátkům sv. Štěpána a sv. Mláďátek doplněny antifony k modlitbě se čtením.
5.7.2015 github V poslední době jsem především "vyplňoval mezery" v již existujících materiálech, což ve většině případů znamená doplnění antifon k žalmům modlitby se čtením nebo k vigilii: V materiálu pro slavnost Zjevení Páně byly doplněny zbývající antifony pro slavnost a kompletní antifony modlitby se čtením pro svátek Křtu Páně. Antifona k vigilii byla doplněna do materiálu pro slavnost Narození Páně (chyběla pro oktáv, tj. slavnost Matky Boží), do oficia Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha svatého k antifonám doby velikonoční a postní, Svatého týdne (Květná neděle), velikonočního tridua (Velký pátek, Bílá sobota). V antifonách ze žaltáře byly zpřesněny některé odkazy na žalmy. Uhladil jsem jedno drsnější místo závěrečné mariánské antifony Zdrávas Královno. Nový je materiál pro památku Panny Marie, prostřednice všech milostí.

06/2015

23.6.2015 github Pro slavnost Narození sv. Jana Křtitele doplněny antifony k modlitbě se čtením. (K případnému použití dnes v noci :)) V materiálu pro 2. neděli po Narození Páně byla upřesněna jedna rubrika. Slavnost Zjevení Páně byla doplněna o většinu chybějících antifon pro modlitbu se čtením.
21.6.2015 github Dokončeny všechny chybějící zpěvy pro svátek "Krista kněze".
2.6.2015 github Revizí prošlo několik antifon v celku velikonočních antifon ze žaltáře (úterý a středa 3. týdne) a antifon ze žaltáře (pátek 4. týdne). Nově přidány zpěvy pro památku sv. Justina mučedníka.

05/2015

27.5.2015 github Doufal jsem, že zpěvy oficia pro nově zavedený svátek "Krista kněze" stihnu připravit včas. Nestihl jsem. Nabízím tedy v jeho předvečer alespoň to, co mám.
16.5.2015 github Dále po troškách reviduji velikonoční antifony ze žaltáře: zásadněji změněno nebo úplně přepsáno bylo po třech antifonách ze soboty 4. týdne a z pondělí 3. týdne, drobná úprava zasáhla jednu antifonu z úterý 2. týdne. Další změny jsou v antifonách ze žaltáře: připravil jsem dříve opomenuté postní varianty pro antifony k modlitbě se čtením neděle 2. týdne (jediné antifony modlitby se čtením, které se po celý rok mimo dobu postní zpívají s aleluja).
8.5.2015 github Do materiálu s oficiem Narození Páně a Zmrtvýchvstání Páně byly zaneseny korektury zaslané sestrami. Přidávám nový skromný materiál se dvěma vlastními antifonami pro svátek sv. Kateřiny Sienské. Byly opraveny dvě z velikonočních antifon ze žaltáře. Další snad budou brzy následovat.
3.5.2015 github Revize zpěvů pro slavnost sv. Josefa vyústila ve výměnu tří jejích antifon, z toho jedna je společná se svátkem sv. Rodiny (v materiálu k oktávu Narození Páně). Zároveň jsem pro slavnost Kristova pěstouna doplnil chybějící antifonu ke kantikům vigilie. Další oprava zasáhla jedno responsorium ze společných textů o svatých ženách.

04/2015

19.4.2015 github Byly doplněny chybějící antifony k modlitbě se čtením pro slavnost Seslání Ducha svatého. Památka Panny Marie, matky jednoty křesťanů byla vystrojena všemi zbylými dosud chybějícími zpěvy (antifony k žalmům, responsoria). Nově přidávám listy s vlastními antifonami pro únorové památky sv. Agáty a sv. Polykarpa. Texty oficia římských mučednic patří vesměs k těm, které je radost zhudebňovat, a sv. Agáta není výjimkou.

03/2015

17.3.2015 github Dnes jsem se podíval na něco, co nesouvisí s aktuální liturgickou dobou: vyčistil jsem svůj seznam připomínek k responsoriím ze žaltáře. Změny zasáhly několik responsorií pro liché týdny.
16.3.2015 github Po delší době jsem řízl do společných antifon doby postní a vyměnil druhou antifonu invitatoria (Obraťte se) a antifonu k odpolední modlitbě (Svou věrnost).
14.3.2015 github Dneškem je hotov 6. a 7. velikonoční týden.
10.3.2015 github Zkompletován 5. velikonoční týden.
9.3.2015 github Doplněny chybějící antifony 3. a 4. velikonočního týdne.
8.3.2015 github Dokončeny dvě postní antifony, u nichž jsem dříve přehlédl, že část chybí.

02/2015

28.2.2015 github Zkompletovány antifony 2. velikonočního týdne.
22.2.2015 github Zpěvy pro slavnosti Narození Páně a Zmrtvýchvstání Páně od bosých karmelitek z Dačic. Více k tomuto vzácnému přírůstku na blogu.
14.2.2015 github Přidávám zbytek 5. postního týdne. Tím je zpracován plný rozsah propria doby postní.
1.2.2015 github Dokončen 4. postní týden.

01/2015

31.1.2015 github Doplněny chybějící antifony 3. postního týdne.
30.1.2015 github Doplněny chybějící vlastní antifony pro zbývající dny po Popeleční středě a prvních dvou týdnů postní doby. Dále bylo alespoň trošku vylepšeno hrůzostrašné responsorium ranních chval z commune učitelů církve, které se objevuje také v oficiu slavnosti sv. Cyrila a Metoděje.
19.1.2015 github Opravil jsem datum včerejší aktualizace (bylo omylem 18.12.2014). Na nový rok si vždycky zvykám obtížně a dlouho ...
18.1.2015 github Projekt In adiutorium je věnován českým zpěvům oficia. Nejnovější přírůstek sem tedy, přísně vzato, nepatří, a třeba se časem odstěhuje na příhodnější místo: jsou to antifony k žalmům kompletáře v angličtině. V adventních antifonách a velikonočním triduu jsem začal vypisovat oficiální znění, kde se zhudebněný text od breviáře nějak liší. Ty odlišnosti mám pečlivě zaznamenané ve zdrojových kódech, ale ve výsledném pdf dokumentu dosud nebyly vidět. Ve svátku Zvěstování Páně bylo jedno responsorium upraveno, aby nápěv společné části textu odpovídal podobnému responsoriu ze svátku Svaté Rodiny. Notám ke svátku sv. Jana evangelisty upravena hlavička na nyní obvyklý způsob.

12/2014

16.12.2014 github Ve formuláři svátku Svaté Rodiny (v materiálu s oktávem Narození Páně) byl chybný odkaz na responsorium ze slavnosti Narození Páně. Ve skutečnosti má svátek responsorium jiné, vlastní. To bylo doplněno. Zároveň byl opraven nepovedený verš dalšího responsoria téhož svátku. Avizuji ale, že jde spíše o opravu provizorní, jelikož všechna responsoria "Kriste, Synu živého Boha" se chystám předělat.
1.12.2014 github Zrevidovány vlastní antifony 3. a 4. adventní neděle roku B. Jejich revize dopadla i na oficium slavnosti Narození sv. Jana Křtitele a když už jsem u něj byl, opravil jsem i všechny ostatní jeho antifony, u kterých jsem měl z dřívějška poznamenáno, že by to bylo vhodné.

11/2014

24.11.2014 github Revize antifon k evangelním kantikům adventních nedělí roku B mi nejde od ruky tak rychle, jak jsem si představoval. Pouštím tedy do světa zrevidované zatím jen první dvě neděle.
2.11.2014 github Revizí byly stiženy mnohé antifony 3. a 4. neděle adventní. Upozorňuji, že všechny dosavadní úpravy se týkaly antifon k žalmům. Na antifony k evangelním kantikům si chci posvítit v blízké budoucnosti.

10/2014

28.10.2014 github Upraveno nebo nahrazeno bylo několik antifon 2. neděle adventní.
26.10.2014 github Byly vyměněny dvě z adventních antifon invitatoria.
19.10.2014 github Dnům v oktávu Narození Páně doplněny chybějící antifony k modlitbě se čtením. Dílčí revize adventních antifon zahájena výměnou první antifony první neděle adventní.
17.10.2014 github Dnešní památka - sv. Ignác Antiochijský - pro roky příští.
13.10.2014 github Čtyři starší antifony druhé neděle po Narození Páně byly zrevidovány. Tím tento materiál pro letošek považuji za hotový. Méně časovým přírůstkem jsou antifony pro modlitbu se čtením o slavnosti Nanebevstoupení Páně.
12.10.2014 github Druhá neděle po Narození Páně dostala (bez několika dní tři roky po prvním zveřejnění) všechny chybějící zpěvy. Bylo by svrchovaně vhodné některé z těch starších ještě opravit. Snad se k tomu v brzké době dokopu.
8.10.2014 github Invitatorium nově i v modu VI.
1.10.2014 github Nese se nový materiál se zpěvy pro památku sv. Zdislavy. Do oficia sv. Jana Sarkandra byly doplněny antifony k žalmům. V invitatoriu modu I byla odstraněna jedna divisio, která se postupem času ukázala být nadbytečná a rušivá.

09/2014

11.9.2014 github Časovou změnou je doplnění antifon k modlitbě se čtením pro svátek Povýšení svatého Kříže. Zapomenuté velikonoční aleluja bylo doplněno k antifonám ve společných textech o apoštolech, svatých mužích a více mučednících. (To je plod jednoho z nově zaváděných nástrojů na vyhledávání chyb.) Do společných textů o více mučednících, o jednom mučedníkovi a o Panně Marii byly doplněny antifony pro vigilii, čímž je hotova hrubá materie společných textů o svatých.

08/2014

30.8.2014 github Přidávám antifony pro 29.-33. neděli v mezidobí, čímž se po bezmála třech letech uzavírá cyklus těchto antifon (čítající celkem 297 kousků). Do společných textů o pannách přibyla antifona ke kantikům vigilie. Po dvou letech od prvního zveřejnění vydávám novou verzi kytarového žalmu 130. Zásadními změnami prošel především po stránce rytmické - notový zápis, původně, pokud jde o rytmus, velmi nepřesný, nyní věrně reflektuje způsob, jak jsem si žalm uvykl hrát a zpívat. Vedle toho byl opraven jeden neladící akord.
24.8.2014 github Vlastní antifony pro 27. a 28. neděli v mezidobí.
17.8.2014 github Přidávám antifony k evangelním kantikům pro 23.-26. neděli v mezidobí a antifonu pro vigilii do textů o posvěcení kostela. Ve společných textech o Panně Marii byla opravena zavádějící rubrika.
8.8.2014 github Antifony k modlitbě se čtením do společných textů o svatých ženách. Myslel jsem, že tím bude pokryta materie commune sanctorum, ale tu jsem si vzpomněl, že stranou zájmu zůstaly antifony pro vigilie. Tak v příštích dnech či týdnech ...
3.8.2014 github Antifony k modlitbě se čtením do společných textů o svatých mužích.

07/2014

26.7.2014 github Doplněny antifony k modlitbě se čtením pro společné texty o jednom mučedníkovi a o pannách.
12.7.2014 github U více responsorií ze žaltáře bylo upraveno frázování. Do společných textů o více mučednících přibyly antifony k modlitbě se čtením.
11.7.2014 github V poslední době jsem byl poněkud liknavý ve zveřejňování nových úprav, a tak je toho dnes větší balíček: Přibyly vlastní antifony pro 18.-22. neděli v mezidobí. Po několikaměsíčním odkládání jsem v antifonách ze žaltáře opravil chybně uvedený modus u celé řady antifon, připisovaných dosud zejm. IV. alterovanému modu a tonu peregrinu. Zároveň jsem z téhož materiálu smazal stará nedělní responsoria. V commune svatých mužů se změnil udaný modus dvou antifon a drobná úprava postihla antifonu k Magnificat ze svátku sv. Benedikta.

06/2014

23.6.2014 github Neděle v mezidobí: doplněny vlastní antifony nedělí, které letos odpadly a jejich zpracování bylo dočasně odloženo. Dále přidány antifony pro 13.-17. neděli cyklu A.
10.6.2014 github Dvě úpravy týkající se doby velikonoční: delší dobu jsem hledal (a také bez uspokojivého výsledku zkoušel sám vytvořit) vhodný nápěv veršíku s aleluja pro modlitbu se čtením. Konečně jsem jeden našel a přidal do základních nápěvů. V kompletáři jsem výrazně zjednodušil velikonoční responsorium. Ta úprava byla připravená už dlouho a dokonce jsem věřil, že je dávno zveřejněná ...
6.6.2014 github Provedl jsem několik drobných oprav a úprav v commune duchovních pastýřů a u sv. Cyrila a Metoděje (protože formulář věrozvěstů přejímá mnoho textů z tohoto commune a úpravy se dotkly i jedné z přejatých antifon).
4.6.2014 github Valem se blíží konec doby velikonoční, ale také státnice. Proto přidávám vlastní antifony první "obyčejné" neděle po Letnicích a pro mě zároveň neděle mezi státnicemi, 12. neděle v mezidobí.
2.6.2014 github Několik vlastních antifon pro ferie 7. velikonočního týdne.

05/2014

25.5.2014 github Antifony k Magnificat pro ferie 6. velikonočního týdne.
24.5.2014 github K velikonočním antifonám doplněny instrukce ohledně antifon k žalmům 7. velikonoční neděle. (Opravdu jen instrukce, nic nového nebylo potřeba skládat. Kdo nevěří, ať tam běží.) Velikonoční antifony ze žaltáře jsou bohužel z velké části nepodařené. Průběžně jsem alespoň občas opravil alespoň některé z výrazně špatných kousků. Tyto úpravy teď najednou zveřejňuji. Nedotkly se však žádné antifony, která letos do konce velikonoční doby ještě přijde na řadu. Nakonec jsem si dovolil mírně pozměnit uspořádání not ke stažení.
18.5.2014 github Velikonoční antifony byly doplněny o hrst antifon k evangelním kantikům pro ferie 5. týdne a o antifony k žalmům 6. velikonoční neděle.
13.5.2014 github Antifony k žalmům 5. neděle velikonoční a hrst "evangelních antifon" pro ferie 4. týdne.
10.5.2014 github Přidávám antifony k žalmům pro 4. neděli velikonoční.
4.5.2014 github V rámci velikonočních antifon žaltáře opraveno či předěláno vícero kousků z druhého týdne. K velikonočním antifonám doplněny feriální antifony k evangelním kantikům pro 3. týden. Tentokrát je jich mimořádně mnoho. Přidávám nový materiál se závěrečnými mariánskými antifonami.
2.5.2014 github Pro 3. neděli velikonoční jsem připravil antifony k žalmům. (Je však nepravděpodobné, že bych letos to samé stihl i pro všechny následující neděle.) Pro svátek sv. apoštolů Filipa a Jakuba jsem doplnil dvě chybějící nešporní antifony (i když letos potřeba nebudou, protože nešpory svátku "spolkne" neděle).

04/2014

28.4.2014 github Vlastní antifony pro 7. velikonoční neděli cyklu A.
27.4.2014 github K velikonočním antifonám přibyly antifony k Benedictus a Magnificat pro 5. a 6. neděli letošního nedělního cyklu (A) a několik málo antifon pro ferie 2. týdne (pokračuji podobným stylem jako jsem začal v postní době, převážně jen recykluji již hotové). Nadto přidávám materiál ukazující, jak nakládám s hymny, které vyžadují rozsah větší, než mám k disposici.
13.4.2014 github Invitatorium doplněno o nápěv Žalmu 95 ve II. modu.
12.4.2014 github Ukolébán vědomím, že Svatý týden mám již od loňska hotový, neuvědomil jsem si, že Květná neděle má antifony k evangelním kantikům podle cyklu lekcionáře - a ty "áčkové" samozřejmě ještě nemám. Pozdě, ale přece - tady jsou.
5.4.2014 github Přidávám antifony k evangelním kantikům pro letošní 3. a 4. neděli velikonoční.

03/2014

31.3.2014 github Letos se snažím dát dohromady jen vlastní antifony pro neděle a pro ferie nanejvýš vyhledávám ty, které byly již dříve složeny pro jinou příležitost. 4. postní týden ale díky tomu přišel obzvlášť zkrátka, jelikož žádnou takovou "recyklovatelnou" antifonu nemá. I zželelo se mi ho a několik jsem jich pro něj zvlášť připravil.
21.3.2014 github I čtvrtá neděle postní už má své antifony k žalmům.
19.3.2014 github Antifony pro třetí neděli postní a pár dní následujícího týdne.
18.3.2014 github Přidávám antifony k modlitbě se čtením zítřejší slavnosti sv. Josefa. Při té příležitosti jsem si uvědomil, že jsem, hlava děravá, zapomněl zveřejnit antifony pro druhou postní neděli a vybrané dny následujícího týdne, ač jsem je měl včas připravené. Tak je dávám v plen dodatečně, i s rozkopanými základy neděle následující. Její kompletní repertoár snad bude do soboty.
7.3.2014 github Přidávám pro první postní neděli antifony k žalmům a pro některé ferie následujícího týdne antifony k Benedictus a/nebo Magnificat. (Tyto jsem nově neskládal, ale pouze vyhledal v materiálech pro jiné příležitosti. Některé antifony se totiž v breviáři i vícenásobně opakují.)
4.3.2014 github V předvečer prvního dne doby postní přidávám antifony k evangelním kantikům pro všechny ostatní její neděle (3.-5.).

02/2014

23.2.2014 github Přidávám letošní antifony k evangelním kantikům pro první dvě postní neděle. Jejich příprava mi byla příležitostí k částečné revizi prvních nešpor svátku Proměnění Páně.
19.2.2014 github Pro svátek Stolce sv. Petra jsem před pár dny dokončil ty zpěvy, které jsem loni nestihl. Doufal jsem, že stihnu ještě zrevidovat některé kousky, se kterými jsem výrazněji nespokojený, ale čas se krátí, pročež dávám noty k disposici tak, jak jsou.
11.2.2014 github Antifony pro dnešní památku Panny Marie Lurdské. Na příští roky.
9.2.2014 github Přidávám antifony pro neděle, které zbývají do začátku doby postní (6.-8. v mezidobí).
2.2.2014 github Vlastní antifony pro příští neděli (5. v mezidobí).
1.2.2014 github Antifony k modlitbě se čtením zítřejšího svátku Uvedení Páně do chrámu a vlastní antifony pro památku sv. Tomáše Akvinského.

01/2014

18.1.2014 github Sv. Anežka (panna a mučednice, u nás pro rozlišení obyčejně nazývaná Římská) patří mezi ty svaté, jejichž oslavu každoročně už z dálky vyhlížím. Protože si však církev její mučednictví připomíná v době, kdy studenti prožívají útrapy zkouškového období, dostal jsem se ke zhudebnění jejího výjimečně krásného oficia až letos. Tady je.
5.1.2014 github Co nevidět tu bude liturgické mezidobí, pročež jsem připravil antifony pro tři jeho první neděle.
1.1.2014 github Přidávám antifony pro "vycpávkové ferie" mezi oběma vánočními oktávy. Sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský ve skutečnosti vlastní antifony nemají, i když se v breviáři zdá, že ano. Proto jsem pro ně přidal prázdnou položku s odkazem na společné texty, ze kterých jsou jejich "vlastní antifony", uvedené v breviáři, "zkopírované".

12/2013

28.12.2013 github Doplnil jsem antifony pro modlitbu se čtením ke svátku sv. Rodiny (zařazen v materiálu pro oktáv Narození Páně). V souvislosti s tím bylo vhodné upravit také jednu z antifon slavnosti sv. Josefa. Konečně jsem k feriálním antifonám modlitby se čtením doplnil závěrečná aleluja potřebná pro dobu velikonoční.
27.12.2013 github Svátek sv. Jana Ev. byl nově obdařen antifonami k modlitbě se čtením. Nad to byly zcela přepracovány dvě méně zdařilé antifony z loňska.
25.12.2013 github Napsal jsem kdysi dávno, že nepřipravím vlastní zpracování tolik oblíbených a advent co advent na celém katolickém internetu do omrzení opěvovaných a komentovaných Ó-antifon. Už si tím nejsem tak jistý. Každopádně prozatím přidávám jejich jen lehce zdnešněnou podobu podle starých rorátníků.
22.12.2013 github Antifony pro památku sv. Lucie.
19.12.2013 github Antifonářový svazeček pro slavnost Narození Páně dosáhl své pro letošek definitivní podoby. Uživatelsky zřejmě nejhodnotnější úpravou od poslední zveřejněné verze je doplnění nápěvů psalmodie.
15.12.2013 github Svazeček výběrové řady Antifonáře k DMC pro slavnost Narození Páně sice ještě není úplně hotový a zbývá provést řadu úprav pro zpěvákovo pohodlí i pro krásu, ale ve stávající podobě by již měl být funkční. (Především jsem opravil špatně označkované žalmy.) Pouštím tedy do světa další předběžnou verzi, protože se připozdívá ...
12.12.2013 github Přidávám první nástřel sazby od loňska slibovaného antifonáře pro slavnost Narození Páně. Důrazně ale upozorňuji, že jde zatím pouze o náhled, v praxi nepoužitelný. Značkování žalmů obsahuje nespočetné chyby, které v nejbližších dnech opravím. Také v jiných ohledech sazba potřebuje doladit.
11.12.2013 github Doplněny vlastní antifony pro 3. a 4. adventní neděli cyklu A.

11/2013

30.11.2013 github Revidována řada antifon k žalmům pro 1. neděli adventní.
29.11.2013 github Soubor adventních antifon doplněn o antifony k evangelním kantikům pro první dvě adventní neděle cyklu A.
21.11.2013 github Tu jsou vlastní antifony pro zítřejší památku sv. Cecílie. Tím se listopad stává prvním měsícem, který má hotové kompletní zpěvy sanktorálu. (Samozřejmě s výjimkou modlitby se čtením.)
9.11.2013 github Přidávám vlastní zpěvy pro památky sv. Lva Velikého, Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla, Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě a sv. Edmunda Kampiána. S radostí oznamuji, že byla konečně vyměněna jedna z největších oblud antifon ze žaltáře, antifona ke starozákonnímu kantiku ranních chval neděle 4. týdne. Několik měsíců jsem si každou čtvrtou neděli říkal "do příště už ji opravdu předělám". (Tato úprava se pochopitelně týká i materiálu nedělní antifony.) V antifonách ze žaltáře jsem dále opravil jednu z antifon doplňovacího cyklu, která byla zkopírovaná odjinud a po vylepšení originálu byla zapomenuta neaktualizovaná.
1.11.2013 github K textům Za zemřelé a ke slavnosti Všech svatých doplněny antifony pro modlitbu se čtením.

10/2013

30.10.2013 github Přidány antifony pro 31.-33. neděli v mezidobí. Kromě toho jsem přehlédl oficium slavnosti Všech svatých a opravil dvě antifony z druhých nešpor.
28.10.2013 github Po delší době je tu nová verze žaltáře, který nyní obsahuje úplně všechny žalmy a kantika potřebné pro všechny hodinky včetně modlitby se čtením a vigilií o nedělích a slavnostech. Pro modlitbu se čtením a modlitbu uprostřed dne byly doplněny veršíky. Z nabídky stahuji doposud samostatný žaltář k modlitbě se čtením, který byl novým žaltářem beze zbytku "pohlcen".
12.10.2013 github Přidávám antifony pro 29. a 30. neděli v mezidobí a vlastní zpěvy pro památku sv. Radima.
6.10.2013 github Jedna drobná, ale důležitá oprava v invitatoriu a dvě podobné v responsoriích ze žaltáře. O dnes opravených chybách jsem věděl opravdu dlouho (měsíce) a vadná místa jsem zpíval "opraveně", ale na to, abych opravy zanesl do not, jsem nikdy ve vhodnou dobu nevzpomněl ...
4.10.2013 github Přidány antifony pro 27. a 28. neděli v mezidobí.

09/2013

28.9.2013 github Včera mi nebylo dobře a neodjel jsem do Staré Boleslavi, jak jsem plánoval. Večer mě napadl začátek melodie ... a je tady nový "kytarový žalm", Žalm 110.
22.9.2013 github Dnes v 15:58 jsem nastavil přesměrování všech požadavků na novou doménu.
21.9.2013 github Začalo stěhování webu. Kopie běží na adrese http://www.inadiutorium.cz. Po otestování se tato kopie stane novým sídlem projektu In adiutorium a stávající web na ni bude přesměrován.
20.9.2013 github Antifony pro 25. a 26. neděli v mezidobí.
14.9.2013 github Opět jsem "zaspal" s antifonami pro neděle v mezidobí a dávno poté, co je všude po prvních nešporách, přidávám antifony pro neděli 24.

08/2013

25.8.2013 github Vlastní antifony pro památky sv. Moniky a sv. Řehoře Velikého.
18.8.2013 github Přidány antifony pro 21.-23. neděli v mezidobí. Z nabídky staženo alternativní zpracování svatováclavského oficia, protože není dobré a do budoucna se mu nemíním nijak věnovat.
12.8.2013 github Ke slavnosti Nanebevzetí Panny Marie jsem doplnil antifony i responsoria pro modlitbu se čtením.
11.8.2013 github S křížkem po funuse antifony na dnešek a na příští neděli v mezidobí (tedy 19. a 20.).

07/2013

29.7.2013 github Antifony pro památku sv. Ignáce z Loyoly.
15.7.2013 github Antifony pro zítřejší památku Panny Marie Karmelské.
12.7.2013 github Přidávám antifony pro 14.-18. neděli v mezidobí. 14. neděle samozřejmě už byla. Předpokládám, že její vlastní zpěvy nikdo nepostrádal. Pokud ano, omlouvám se. Měl jsem je včas připravené, ale zapomněl jsem je publikovat.

06/2013

24.6.2013 github Vlastní antifony pro 13. neděli v mezidobí. Společné texty o Panně Marii byly doplněny o antifony k modlitbě se čtením.
17.6.2013 github Vlastní antifony pro 12. neděli v mezidobí.
13.6.2013 github K textům o posvěcení kostela a o duchovních pastýřích přibyly antifony pro modlitbu se čtením.
9.6.2013 github Antifony pro 11. neděli v mezidobí.
2.6.2013 github Antifony pro příští neděli (10. v mezidobí)
1.6.2013 github Běda mně hříšnému ... ve státnicovém shonu jsem zapomněl včas připravit antifony na právě nadcházející neděli (9. v mezidobí). Přidávám je tedy.

05/2013

27.5.2013 github Antifony k žalmům modlitby se čtením nově také pro slavnosti Těla a Krve Páně a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
24.5.2013 github Doplnil jsem antifony modlitby se čtením pro slavnost Nejsvětější Trojice.
14.5.2013 github Dokončil jsem zpěvy pro svátek sv. Jana Nepomuckého. Přidávám také materiál pro dnešní svátek sv. Matěje - byl hotový v dostatečném předstihu, ale zapomněl jsem ho včas zveřejnit. Dále jsem opravil jeden chybný interval v nedávno zveřejněné prosbě o požehnání k Olejníkovým Nedělním nešporám.
5.5.2013 github Přidávám nový materiál obsahující společné texty pro podskupiny svatých mužů a žen (řeholníci, svatí vynikající milosrdnými skutky, vychovatelé).
2.5.2013 github Pro zítřejší svátek sv. apoštolů Filipa a Jakuba jsem stihl připravit jen zpěvy ranních chval.

04/2013

28.4.2013 github K antifonám pro dobu velikonoční jsem doplnil antifony k žalmům modlitby se čtením pro velikonoční neděle - poté, co jsem si dnes konečně všiml, že jsou pro 3.-6. neděli stejné.
26.4.2013 github Skromný nový materiál pro památku sv. Zikmunda
24.4.2013 github Na zítřek: revidované antifony svátku sv. Marka.
23.4.2013 github Dnes jen drobeček: nápěv závěrečné prosby o požehnání pro použití s Olejníkovými Nedělními nešporami. (V těch chybí, protože v katedrále nešporám nikdy nepředsedá laik.)
20.4.2013 github Antifony k evangelním kantikům pro zbývající velikonoční neděli jsem měl hotové už delší dobu, ale zapomněl jsem je poslat do světa, tak je pouštím teď. Kompletář jsem rozšířil o tradiční adventní nápěv responsoria.
18.4.2013 github Zrevidoval jsem vlastní zpěvy svátku sv. Vojtěcha.
10.4.2013 github Velikonoční antifony ze žaltáře - opravil jsem po jedné antifoně z dneška a včerejška.
7.4.2013 github Na základě zkušeností a vjemů z uplynulého týdne jsem provedl revizi starších antifon Velikonočního oktávu - zejm. antifon k Benedictus a Magnificat. U několika jsem pouze předělal finální aleluja, několik dalších bylo zásadněji upraveno nebo vůbec nahrazeno.
6.4.2013 github Antifony k Benedictus a Magnificat pro 4.-6. neděli velikonoční aktuálního cyklu C.

03/2013

31.3.2013 github V souboru velikonočních antifon přibyly antifony k Benedictus a Magnificat pro letošní 3. neděli velikonoční. Naopak tam ubyly antifony "feriálního cyklu", které jsem oddělil do samostatného materiálu nazvaného teď velikonoční antifony ze žaltáře. Sekci antifonáře jsem přeuspořádal, takže teď odpovídá dříve deklarovaným plánům chystaného rozvoje: dělí se na úplnou a výběrovou ediční řadu a na skupinu svazků mimo ediční řady. Do žaltáře jsem zanesl vícero malých korektur (žalmy 22, 77, 85, 98, 135, 140, 119-Sin).
23.3.2013 github Velikonoční oktáv jsem doplnil o vlastní antifony k modlitbě se čtením.
17.3.2013 github K notám pro Velikonoční triduum jsem doplnil vlastní antifony k modlitbě se čtením. Pro Svatý týden jsem složil všechny dosud scházející vlastní antifony (při modlitbě se čtením se až do čtvrtka zpívají běžné antifony z cyklu žaltáře!).
12.3.2013 github Včera večer jsem ověřil, že zvláštní žalmy v modlitbě se čtením doby postní a velikonoční jsou stejné jako v době adventní a vánoční a doplnil jsem o tom informace v rubrikách příslušného svazečku Antifonáře k DMC.
11.3.2013 github Dnes dávka dlouho odkládaných drobných oprav. V souboru základních nápěvů jsem opravil postní zakončení úvodního verše a nápěv prosby o požehnání při zakončení hodinek; doplnil jsem jednu variantu zakončení kompletáře a odstranil několik svých výtvorů neopodstatněně se odchylujících od tradice. Postní responsoria pro ferie měla chybně uvedený modus, ve skutečnosti náleží spíše modu II než IV. alterovanému. Údaj jsem tedy opravil. Slavnost Zvěstování Páně jsem doplnil o antifonu k Benedictus, kterou jsem loni přehlédl. (Zbytku materiálu jsem se ale ani nedotkl a myslím, že by revize byla více než vhodná.)
10.3.2013 github Přidávám oficium slavnosti svatého Josefa (kterou mám, nejspíš ne sám, rád z toho nízkého důvodu, že to bývá nepostní den v postní době). Zároveň jsem revidoval ty antifony z oktávu Narození Páně, které má tento se zmiňovanou slavností společné.
4.3.2013 github Nesou se antifony k evangelním kantikům pro zbylé dvě postní neděle cyklu C. Jak ten čas letí ...

02/2013

23.2.2013 github Vlastní antifony pro třetí neděli postní cyklu C.
20.2.2013 github Prozatím jen žalostné torzo z oficia teď tak aktuálního svátku Stolce svatého Petra. Není vyloučené, že zítra dodělám zbytek, ale teď člověk nikdy neví, tak nabízím alespoň to, co mám.
15.2.2013 github Tři antifony pro druhou neděli postní cyklu C. Mimochodem, zřejmě poslední zpěvy oficia složené v domě mých rodičů. Zítra se stěhuji.
13.2.2013 github Tři antifony pro první neděli postní cyklu C.
1.2.2013 github Vlastní antifony pro 4. a 5. neděli v mezidobí.

01/2013

17.1.2013 github Přidávám alespoň antifony k Benedictus a Magnificat pro zítřejší památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, kterou začíná každoroční Týden modliteb za jednotu.
9.1.2013 github Na podzim minulého roku se mi celkem dařilo zpracovávat vlastní zpěvy všech dnů, které jich mají větší množství, včetně těch stupněm slavení méně závažných. Teď musím zvolnit tempo, přeci bych ale rád dle možnosti zpracoval alespoň chybějící slavnost a svátky. Tady jsou zpěvy pro svátek Obrácení sv. Pavla.
8.1.2013 github Nesou se vlastní antifony pro první dvě neděle v mezidobí letošního roku (cyklus C).
5.1.2013 github Zrevidoval jsem vlastní zpěvy slavnosti Zjevení Páně. Důkladně.

12/2012

28.12.2012 github Doplněny chybějící antifony pro dny oktávu slavnosti Zjevení Páně.
26.12.2012 github Vlastní zpěvy svátku sv. Mláďátek.
24.12.2012 github Materiál pro slavnost Narození Páně a její oktáv je co do rozsahu kompletní. Doplnil jsem do něj chybějící antifony k Benedictus a Magnificat pro svátek Svaté Rodiny v letech A a C. Kromě toho přibyly vlastní zpěvy pro svátek sv. Štěpána. Slušelo by se připojit nějaké zbožné vánoční přání, ale to bych musel lhát.
18.12.2012 github Na důkladné revizi zpěvů ke slavnosti Narození Páně jsem pracoval po chvilkách od začátku adventu, nicméně dokončit se mi ji podařilo až teď. Doplnil jsem také chybějící responsoria k modlitbě se čtením. Rád bych v příštích dnech přidal ještě něco k oktávu (když nic jiného, tak alespoň antifony k evangelním kantikům pro rok C), ale pokud to vůbec stihnu, tak zřejmě až úplně na poslední chvíli.
1.12.2012 github V antifoně k Magnificat ze svátku sv. Ondřeje opraven "překlep".

11/2012

28.11.2012 github Oficium nadcházejícího svátku sv. apoštola Ondřeje.
20.11.2012 github Revize antifon 1. týdne žaltáře.
12.11.2012 github Mám staré vydání (1994) "laického breviáře" po babičce. A tak se stalo, že jsem si až dnes ráno všiml, že máme zítra památku sv. Anežky České. (Ta je totiž kvůli svatořečení a s tím související změně oficia a kalendáře a kvůli finanční náročnosti změn sazby tlusté knihy v tomto vydání v dodatku na konci a ne na svém místě v sanktorálu.) Pospíšil jsem si poskládat pro ni zpěvy. Ale jsou ušité opravdu horkou jehlou.
11.11.2012 github K adventním antifonám doplněna antifona ke kantikům vigilie. V materiálu antifony ze žaltáře jsem dokončil zásadní revizi 3. týdne.
6.11.2012 github Přidávám antifony pro památku sv. Martina.
3.11.2012 github Provedl jsem poměrně důkladnou revizi oficia slavnosti Všech svatých. Ta okrajově zasáhla i společné texty o jednom mučedníkovi. (Společná antifona.)

10/2012

29.10.2012 github K antifonám ze žaltáře doplněno dvanáct antifon k žalmům zpívaným jen v době adventní a vánoční. (Všechny jsou v modlitbě se čtením: V sobotu 1. a 2. týdne a v pátek a sobotu 4. týdne.)
26.10.2012 github Přidávám dva nápěvy kantika podle Zj 19 (v modu I a IV) potřebné pro adventní neděle a hymny ke kompletáři podle latinského breviáře.
25.10.2012 github Do žaltáře k modlitbě se čtením jsem doplnil (tři) žalmy, které se zpívají výhradně v době adventní a vánoční. (V sobotu 1. a 2. týdne a v pátek a sobotu 4. týdne.)
21.10.2012 github Dlouho plánovaná, odkládaná a předevčírem konečně započatá revize antifon ze žaltáře dnes pokračovala náhradou nekvalitních nápěvů antifon z neděle, pondělí a úterý 3. týdne.
19.10.2012 github Dosti rozsáhlé změny jsem provedl v antifonách invitatoria (v materiálu antifony ze žaltáře).
18.10.2012 github Přidávám zpěvy pro slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu.
14.10.2012 github Oficium slavnosti Ježíše Krista Krále prošlo zásadní revizí (z dosavadních 16 vlastních zpěvů bylo zasaženo 10, přičemž většina úprav měla charakter náhrady, nikoli modifikace) a bylo doplněno o antifony a responsoria pro modlitbu se čtením.
12.10.2012 github K adventním antifonám jsem doplnil antifony k Benedictus a Magnificat pro ferie 3. adventního týdne. A to znamená, že je letos možné v době adventní zpívat o dnech s oficiem z propria de tempore úplně všechny antifony. (Tedy, kromě těch ke kantikům vigilií. Nápravu ještě zjednám.)
9.10.2012 github Adventní antifony doplněny o antifony k žalmům pro nedělní modlitbu se čtením a o antifony k Benedictus a Magnificat pro férie druhého týdne.
7.10.2012 github Po bezmála devíti měsících je tu nová verze svazečku antifonáře ke kompletáři. Byly doplněny zpěvy na celý rok (velikonoční antifona k žalmům a responsorium; antifony místo responsoria pro Velikonoční triduum a Velikonoční oktáv). Z formálních úprav zmíním změnu formátu rubrik: svazky antifonáře napříště budou tištěny celé černě, rubriky nejsou odlišeny barvou, ale řezem písma (kurzíva). Rozhodl jsem se k tomu po zralé úvaze a několika měsících zkušeností s výtisky zatím dostupných svazečků.
6.10.2012 github Do souboru adventních antifon doplněny antifony k Benedictus a Magnificat pro férie prvního adventního týdne.
4.10.2012 github Přidávám zpěvy pro slavnost Všech svatých. Dovoluji si upozornit, že zpěvy pro následující den, připomínku Všech věrných zemřelých, jsou hotové už drahnou dobu - všechno kromě závěrečné modlitby a hymnů se totiž bere z textů za zemřelé.
1.10.2012 github K adventním antifonám jsem přidal antifony k žalmům pro všechny čtyři adventní neděle.

09/2012

29.9.2012 github Dvě vlastní antifony pro nadcházející památku sv. Terezie od Dítěte Ježíše - "učitelky duchovního života, od které jsem se nikdy nic nenaučil".
23.9.2012 github Adventní antifony doplněny o nedělní antifony k Benedictus a Magnificat cyklu C. U antifon z loňska místy pozměněno dělení "taktovými čarami".
22.9.2012 github Jako předposlední materiál z kategorie commune přišly na svět texty o posvěcení kostela. Několik chybějících údajů o modu doplněno do textů o více mučednících.
19.9.2012 github Antifony ze žaltáře doznaly podstatného rozšíření: doplnil jsem k nim antifony k modlitbě se čtením a antifony invitatoria (které dosud byly v samostatném materiálu). Protože antifony k modlitbě se čtením jsou úplně nové, "shazuji" status celého materiálu z gamma zpět na delta. (Totéž zasáhlo i nedělní antifony.) Z materiálu pro invitatorium byly výše zmíněné antifony odstraněny a bude nadále obsahovat jen nápěvy žalmu 95 pro předzpěváka.
13.9.2012 github Společné texty o pannách.
10.9.2012 github Zpěvy pro svátek a památky z přelomu září a října: sv. archandělů, sv. andělů strážných a Panny Marie Růžencové.
6.9.2012 github Tady je oficium slavnosti sv. Václava. A protože jsem byl hravý, je tu zároveň ještě jedna verze jeho antifon.
2.9.2012 github Společné texty o učitelích církve.

08/2012

29.8.2012 github Nově přidávám společné texty o duchovních pastýřích. Také ty o více mučednících, které jsem inzeroval posledně, ale spletl jsem soubory a ten správný nenahrál. Společným textům o Panně Marii se dostalo několika ryze kosmetických úprav (žádné zásahy do not, jen do rubrik, zlomu stránek apod.)
26.8.2012 github Přidávám společné texty o více mučednících. Dále jsem zrevidoval (až později večer) antifony pro památku sv. Augustina.
25.8.2012 github Nedělní antifony k evangelním kantikům: odstraněny nejkřiklavější chyby ve zlomu stránek.
24.8.2012 github Dokončeny byly nedělní antifony k evangelním kantikům pro cyklus B. Přidávám nové oficium sv. Ludmily. Pozorné oko si možná všimlo, že nejnověji přidané či aktualisované materiály mají trochu jinou tvář než ty dosavadní. Domnívám se, že po estetické stránce jde o malou změnu k lepšímu.
19.8.2012 github Zpěvy pro svátek Povýšení svatého kříže a památku Panny Marie Bolestné. Dále jsem nemohl nepřidat dvé vlastních antifon pro zítřejší památku sv. Bernarda.
18.8.2012 github Základní nápěvy doplněny o hymnus Te Deum (text z českého breviáře, na jeden z tradičních nápěvů s nezbytnými úpravami pro český text).
16.8.2012 github Přidal jsem další žalm v rytmické úpravě, žalm 130, a zároveň jsem pro "kytarové žalmy" vytvořil v uspořádání materiálů ke stažení zvláštní oddíl.
12.8.2012 github Blízko samého konce dne přidávám antifony pro 21.-25. neděli v mezidobí.
8.8.2012 github Drobné zásahy do responsorií ze žaltáře: opraveny dvě chybné informace o modu a zjednodušen kousek melodie jednoho responsoria z neděle 2.t. Do responsoriálu byla zařazena nedělní responsoria z materiálu "responsoria ze žaltáře" (dosud tam byla ta z "antifon ze žaltáře"). Do světa pouštím zbrusu nové oficium svátku Narození Panny Marie, přičemž upozorňuji, že tato podoba pro letošek ještě nemusí být definitivní.

07/2012

31.7.2012 github V žaltáři k modlitbě se čtením opraveno několik drobných chyb v textu žalmů a doplněny posledně zapomenuté značky u příliš krátkých veršů. V základních nápěvech opravena zavádějící informace o liturgických normách týkajících se závěrečných mariánských antifon. Přidávám rytmicky upravený žalm 150. Trochu úlet. Použití na vlastní nebezpečí.
29.7.2012 github Nové antifony pro památku Panny Marie Královny. Poměrně důkladnou (protože dlouho odkládanou) revizí prošla responsoria ze žaltáře.
28.7.2012 github Oficium památky Umučení sv. Jana Křtitele a žaltář k modlitbě se čtením (ten zatím trpí nezanedbatelnými mezerami v obsahu, viz jeho komentář; přesto ale už může prokázat smysluplné služby, pročež ho už takto neúplný pouštím do světa.)
26.7.2012 github K základním nápěvům jsem doplnil úvodní verš podle Antiphonale Romanum 1912. Přidávám společné texty o svatých ženách a vlastní antifony pro svátek sv. Benedikta a bratří (tkzv. "pěti bratří").
25.7.2012 github Přidány "základní nápěvy". (Ta malá část repertoáru oficia, kterou se člověk obvykle naučí nazpaměť a při slavení hodinek ji nečte z not.) Zároveň vyl odstraněn materiál s nápěvy úvodního verše, protože jeho obsah byl výše zmíněným beze zbytku pohlcen.
24.7.2012 github Oficium pro svátek sv. Vavřince. Jeden ze svátků, na jehož texty se těším celý rok.
22.7.2012 github "Kancionálové nešpory" se během včerejšího večera a dneška rozrostly o dávku zpěvů pro neděle postní a velikonoční a jsou tak rozsahem kompletní. Že jsou ale ušité tuze horkou jehlou, určitě se k nim brzy ještě vrátím.
21.7.2012 github Přidávám skromné vlastní zpěvy pro památku sv. Gorazda a druhů a sv. Marty. A pak začátek uskutečnění jednoho nápadu, který jsem nosil v hlavě už měsíce - doplněk k Jednotnému kancionálu pro slavení nedělních nešpor mimo liturgické mezidobí. (Především další antifony k žalmovým nápěvům Z. Pololáníka.)
20.7.2012 github Vlastní zpěvy pro památku sv. Jáchyma a Anny.
19.7.2012 github Zpracování všech zpěvů se dočkala slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Není úplně vyloučené, že k některým zpěvům ještě do konce týdne "přiložím dlátko", ale většina se mi zdá přijatelná.
18.7.2012 github Důkladnější revize se dočkalo oficium sv. Marie Magdalény, takříkajíc na něm "ani antifona nezůstala celá". (Letos ovšem toto oficium kvůli kolizi památky s nedělí pravděpodobně nikdo zpívat nebude - leda snad někdo příslušný k nějakému kostelu M.M. zasvěcenému.)
11.7.2012 github Tu je oficium svátku mého prvního křestního patrona (a jediného, který se dostal do státní matriky a do občanky), svatého apoštola Jakuba, tkzv. většího.
10.7.2012 github Zdálo se mi nepatřičné, aby zítřejší svátek sv. Benedikta neměl úplné zpívané oficium, a tak jsem během dneška připravil společné texty o svatých mužích.
9.7.2012 github Přidávám vlastní zpěvy (všehovšudy dvě antifony) pro nadcházející svátek sv. Benedikta. Zpěvy z commune, které jsou pro něj potřeba, bohužel ještě nejsou.
1.7.2012 github Zveřejňuji nové oficium sv. Prokopa. Dvě nebo tři drobné opravy jsem provedl v oficiu sv. Cyrila a Metoděje.

06/2012

24.6.2012 github Opravil nebo předělal jsem nemalé množství (odhadem 15-20) antifon ze všech čtyř nedělí žaltáře a provedl drobné zásahy do řady dalších. (Změny se projevily v materiálech antifony ze žaltáře - neděle a antifony ze žaltáře.) Při té příležitosti jsem aktualisoval antifonář pro neděle v mezidobí a doplnil ho o výstražné značky u krátkých veršů, jak jsou známé ze žaltáře.
23.6.2012 github Přidal jsem oficium sv. apoštola Tomáše a předělal všechny tři antifony k žalmům ve druhých nešporách slavnosti Těla a Krve Páně. (Ta první byla strašidelná - kdo ji zpíval, ví.)
22.6.2012 github Společné texty o Panně Marii jsem doplnil o chybějící antifony k modlitbě uprostřed dne a o všechny alternativní antifony, které formulář nabízí. Ale mezi antifonami dávno hotovými stále zůstává řada výrazně nepodařených - snad se už brzy donutím k tomu strávit s nimi potřebný čas a opravit je.
17.6.2012 github To je tak, když na něco přijde ta správná slina: jsou tu antifony pro 13.-20. neděli v mezidobí.
14.6.2012 github Vlastní zpěv (jedna antifona) pro památku Neposkvrněného Srdce Panny Marie (antifona není nová, je zrecyklovaná - z velikonočního feriálního cyklu.) Pak jsem napsal alternativní sadu antifon k žalmům kompletáře.
10.6.2012 github Dokončil jsem společné texty o jednom mučedníkovi nebo mučednici.
9.6.2012 github Vlastní antifony pro 11. a 12. neděli v mezidobí, jakož i pro památku sv. Barnabáše a sv. Víta.
5.6.2012 github K velikonočním antifonám doplněny nové antifony pro modlitbu uprostřed dne podle Antiphonale Romanum 1912. (Dosud tam byla pro modlitbu uprostřed dne "naordinována" stejná antifona jako pro kompletář.)
4.6.2012 github Dávám dál krásný dárek, který jsem dnes objevil ve své e-mailové schránce, totiž nový nápěv k Simeonovu kantiku a jeho antifoně.
3.6.2012 github Přidávám oficium slavnosti sv. Petra a Pavla a svátku Proměnění Páně.
2.6.2012 github Nepatrně jsem upravil antifonu k Magnificat z 2. nešpor slavnosti Těla a Krve Páně a přidal jsem ještě jednu její verzi - je to adaptace nápěvu latinského textu této antifony (dosti známé "O sacrum convivium") z Antiphonale Romanum 1912.
1.6.2012 github Provedl jsem drobné nevýznamné opravy (změněna chybně udaná differentia u jedné antifony a jedna "taktová čára") na oficiu slavnosti Nejsvětější Trojice. Pro druhé nešpory je potřeba kantikum ze Zj 19 na modus VII - ten dosud nebyl hotový, tak jsem ho rychle dodělal. Antifony ze žaltáře se rozrostly o antifony k doplňovacímu cyklu žalmů pro modlitbu uprostřed dne. (Jsou na konci.)

05/2012

26.5.2012 github V žaltáři došlo k několika významnějším opravám chybně umístěných akcentů (jeden chyběl v doxologii kantika Dan 3-III; další hyzdil kantikum Zj 4; poslední byl spíše schovaný v Žalmu 22).
20.5.2012 github Přidávám oficium slavnosti Narození sv. Jana Křtitele. Sice úplně nezapadá do aktuálního "edičního plánu", ale je to slavnost a "přebije" letos jednu neděli v mezidobí. Od základu jsem předělal antifony invitatoria ze společných textů o apoštolech. (Původní verze mi na svátek sv. apoštola Matěje zkazila ráno :) ) Později večer jsem zrevidoval oficium slavnosti Seslání Ducha svatého.
19.5.2012 github Přidán (dosud velmi nekompletní, s neřešeným zlomem stránek, ...) zpěvník Nešporní zpěvy: 2. nešpory některých slavností upravené tak, aby byly dobře použitelné např. i ve farnostech.
18.5.2012 github Přidal jsem antifony pro ty neděle v mezidobí, jejichž oficium se letos ve skutečnosti nebude slavit, protože bude potlačeno svátky Páně. Opravil jsem kantikum 2. nedělních nešpor (konkrétně závěry některých veršů), protože jsem se dozvěděl o alelujatických responsoriích modu VI, co jsem dřív nevěděl. K velikonočním antifonám doplněna zapomenutá antifona invitatoria pro dny po slavnosti Nanebevstoupení Páně.
17.5.2012 github Přepracoval jsem rozbalovací zobrazení not ke stažení - je teď mnohem funkčnější a jednodušší.
15.5.2012 github Antifony k Benedictus a Magnificat pro zítřejší svátek sv. Jana Nepomuckého. -- Později odpoledne jsem udělal významnou úpravu v uspořádání not ke stažení - k možnostem zobrazení "strukturované" a "kompaktní" přibylo třetí "rozbalovací". Zatím pro určité mouchy není nastaveno jako výchozí, ale myslím, že je to krok správným směrem (k větší přehlednosti). Doporučuji vyzkoušet.
11.5.2012 github Přidány společné texty o evangelistech, jakož i vlastní texty všech čtyř evangelistů, Marka, Matouše, Lukáše a Jana.
5.5.2012 github Provedl jsem poměrně důkladnou revizi zpěvů pro slavnost Nanebevstoupení Páně a připravil jsem vlastní texty o sv. Janu Sarkandrovi, i když ho letos neslavíme.
3.5.2012 github (Kdyby to z následujícího vypadalo, že nehorázně flákám školu a jen skládám antifony, tak je to dílem pravda, ale druhý neméně významný kus vysvětlení je, že některé věci dělám delší dobu průběžně a někdy se jejich dokončení a publikace jaksi nakupí; dále pak, že jsem v nových oficiích zrecykloval řadu antifon již hotových - hlavně adventních a mariánských.) Takže: jsou tu nová oficia pro slavnost Zvěstování Páně a blížící se svátek Navštívení Panny Marie. O antifony k žalmům a responsoria jsem doplnil a tak dokončil oficium slavnosti Krista Krále (čímž je, mimochodem, hotový cyklus pohyblivých slavností Páně v liturgickém mezidobí). Krom toho jsem zrušil samostatný materiál pro modlitbu uprostřed dne v době adventní a spojil ho s adventními antifonami a u velikonočních responsorií jsem opravil chybné údaje o modu.
1.5.2012 github Nově přidány společné texty o apoštolech.

04/2012

29.4.2012 github V souboru antifon pro dobu velikonoční jsem předělal antifonu k Magnificat a k Benedictus pro 4. neděli cyklu B. (Tzn. pro dnešek. Naviděnou, resp. naslyšenou za tři roky...) Rovněž jsem přepracoval řadu antifon ze společných textů o Panně Marii. Ty mají ale stále povahu "staveniště" - je v nich ještě nemálo antifon, za které se stydím.
28.4.2012 github Přidáno oficium slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
27.4.2012 github Antifony pro dobu velikonoční: dokončen feriální cyklus antifon k žalmům. Protože ale vznikly ve velkém nadšení a velkou rychlostí, nabádám k opatrnosti. V příštích týdnech jistě budou předmětem menších i větších úprav.
22.4.2012 github Vlastní texty pro zítřejší památku (u nás v arcid. praž. svátek) sv Vojtěcha a část společných textů o jednom mučedníkovi, které jsou pro její slavení potřeba.
21.4.2012 github Antifony pro dobu velikonoční: 3. a 4. týden feriálního cyklu je kompletní (1. a 2. týden jsou stále jen po, pá, so - pravděpodobně ale i tyto týdny ale poměrně brzy zkompletuji). K oficiu slavnosti Nanebevstoupení Páně doplněna zapomenutá antifona invitatoria.
17.4.2012 github Přidáno oficium slavnosti Těla a Krve Páně.
16.4.2012 github Antifony pro dobu velikonoční doplněny o antifony k žalmům pro vybrané dny z feriálního cyklu. Přidáno oficium slavnosti Nejsvětější Trojice. V kompletáři změněna melodie aleluja u Simeonova kantika.
12.4.2012 github Nový materiál: antifony pro dobu velikonoční.
9.4.2012 github V žaltáři jsem upravil označení problematických veršů: vykřičníky jsou menší, tolik nevyčnívají. Jsou teď téměř na každé stránce, protože jsou označeny opravdu všechny atypické verše. (Není to zrovna pěkné. Přemýšlím, jestli značkovat opravdu všechny anomálie, nebo u těch běžnějších a méně prekérních spolehnout na cvičenost a inteligenci zpěváků a značku nechat jen u těch opravdu zapeklitých.) S tím souvisí nový materiál, který jsem přidal: vzory, jak se s krátkými verši vypořádat.
7.4.2012 github Po dvou měsících je tu nová verze žaltáře. Kromě toho, že odstraňuje některé chyby, přináší dvě vylepšení: problematické (neprakticky krátké) verše už nejsou označeny poznámkou pod čarou, ale marginální značkou - je tedy lépe vidět, na který verš je třeba dát pozor. Další vylepšení "stálo život" žaltář pro slavnosti a svátky: ten se stal zbytečným, protože žaltář nyní dobře splní jeho funkci. Zjistil jsem, že žalmy svátečního žaltáře jsou až na několik málo výjimek obsaženy i v cyklu "běžného" žaltáře. A tak jsem k "běžnému" žaltáři připojil Index svátků a těch několik málo výjimečných žalmů a kantik a žaltář zvládne jak svou všední úlohu, tak nyní i novou sváteční.
4.4.2012 github Mírně jsem zasáhl do responsorií a jedné antifony Svatého týdne. (Ve všech třech případech jde pouze o drobné zjednodušení stávající melodie.)

03/2012

26.3.2012 github Změnil jsem antifonu k Magnificat pro Velký pátek a (to není tak aktuální) dvě antifony ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie.
24.3.2012 github V žaltáři pro slavnosti a svátky jsem opravil vadné řazení žalmů a jejich částí (jestli to někdo zkoumal, asi mu došlo, že tolik podobných chyb jsem nenadělal ručně - sváteční žaltář je z velké části generovaný automaticky a skript, který se o to stará, byl nedotažený) a zavedl jsem elegantnější jména textů v obsahu a v indexu svátků. Upravil jsem zlom stránek. (Zvyšuji status materiálu na gamma.)
23.3.2012 github Jedna poněkud bizarní podoba antifony k Simeonovu kantiku.
20.3.2012 github Antifonář velikonočního tridua doplněn o verše k modlitbě uprostřed dne.
19.3.2012 github Dokončil jsem oficium svátku/slavnosti svatých Cyrila a Metoděje. (Jen tak, mimo plány. Protože je mám rád a protože brzy budeme slavit výročí jejich příchodu.)
18.3.2012 github K velikonočnímu oktávu jsem doplnil antifonu invitatoria. Konečně jsem přišel na to, jak to udělat, aby se u každého oddílu not neopakoval titul celého souboru a jméno autora a použil jsem tento poznatek na responsoriálu (který je malý a proto v něm zbytečné nadpisy obzvlášť překážejí). A to nejlepší nakonec: na světě je 6. svazeček Antifonáře k Denní modlitbě církve a najdete v něm zpěvy Velikonočního tridua.
11.3.2012 github Zpracoval jsem oficium za zemřelé.
9.3.2012 github Jako novinku přidávám responsoriál - zpěvníček obsahující nejfrekventovanější responsoria na celý liturgický rok. Antifony k žalmům pro velikonoční oktáv jsem téměř všechny předělal a experimentálně doplnil hvězdičky označující část, kterou intonuje kantor. (Tam, kde je zvykem, že kantor antifonu pouze intonuje a chór se po intonaci přidá; jiná možnost je, že ji kantor celou předzpívá a chór ji po něm opakuje.)
5.3.2012 github K postním antifonám přibyly antifony k žalmům pro 5. neděli postní. A přidal jsem jeden z hlubin internetu vylovený alternativní nápěv k hymnu "Slunce spravedlnosti".
4.3.2012 github Úvodní verš: doplnil jsem pro ucho uspokojivější závěr bez Aleluja pro dobu postní.

02/2012

20.2.2012 github K antifonáři ke kompletáři jsem přidal (je vidět až po rozkliknutí detailu) verzi připravenou k tisku brožurky. (Vytisknout stránky oboustranně na A4, přeložit, sešít.) Opravena drobná chyba ve velikonočních responsoriích. Na antifonách ze žaltáře jsem provedl řadu drobných změn, hlavně ve fázování; vyměnil jsem dvě antifony z úterý 2. týdne.
18.2.2012 github Postní antifony jsou pro letošek kompletní (přidány antifony k evangelním kantikům pro všechny neděle cyklu B).
13.2.2012 github Zlidštil jsem zlom stránek také v jednosloupcové variantě žaltáře (ta je přístupná až po rozkliknutí detailu!). Dvousloupcová varianta nicméně zůstává udržovanější a krásnější (nehledě na to, že při tisku šetří papír) - doporučuji používat ji.
12.2.2012 github Provedl jsem korekturu všech textů žaltáře se zaměřením především na akcenty. Všechny by teď měly být umístěny koherentně, tj. v souladu s pracovní teorií, podle které jsem je umísťoval. (Na jejím popisu pracuji a časem ho vystavím.) Dále jsem ze žaltáře odstranil všechny křiklavé typografické chyby. Myslím, že je teď v podstatě připravený k použití. V kompletáři jsem změnil melodii aleluja na konci antifony k Simeonovu kantiku. Nový materiál s antifonami pro dobu postní obsahuje antifony společné pro větší část postní doby (k invitatoriu, k modlitbě uprostřed dne) a pak vlastní antifony pro vybrané dny - zatím pro Popeleční středu a první dvě neděle, další neděle přibydou.
9.2.2012 github Přidán nový materiál se zpěvy pro dny Velikonočního tridua a antifony pro 7. neděli v mezidobí. Ke kompletáři jsem nic nepřidal, naopak jsem z něj jednu antifonu ubral: zvláštní antifony pro velikonoční triduum a velikonoční oktáv v něm napříště nebudou zahrnuty - pouze odkazuje poznámkou na materiály k příslušným dnům.
6.2.2012 github Svatý týden: antifony (jen k evangelním kantikům) pro pondělí, úterý, středu a čtvrtek.
5.2.2012 github Nový materiál pro Svatý týden. Obsahuje zatím zpěvy společné pro celý týden a vlastní antifony Květné neděle. Zrušil jsem starý materiál s modlitbou uprostřed dne ve Svatém týdnu - jeho obsah je ve výše zmíněném beze zbytku zahrnut.
4.2.2012 github V nedělním antifonáři jsem provedl zlom stránek. (Podle pravidel, že žádný nadpis ani rubrika nemá být na jiné stránce než text, ke kterému se vztahuje, a antifona nemá být posledním obsahem dvoustránky.) Upravil jsem také vzhled not (klíč je u delších zpěvů jen na první řádce; úspornější odsazování; na koncích řádek jsou 'custodes'; elegantnější předznamenání s udáním modu a typu zpěvu;). Kantikum ze Zj 19 je odteď notované. Postní responsoria mají uvedený modus a byla odstraněna některá přebytečná prodloužení not.
1.2.2012 github Oficium slavnosti Nanebevstoupení Páně.

01/2012

29.1.2012 github Oficium slavnosti Seslání Ducha svatého. Velikonoční responsoria rozšířena o druhou sadu nápěvů ke stejným textům.
26.1.2012 github Antifony pro Velikonoční oktáv jsou teď kvantitativně kompletní. (Přibyly dvě zbývající antifony pro modlitbu uprostřed dne, antifona "Toto je den" zpívaná místo responsorií, antifony ke kantikům z evangelií pro jednotlivé dny oktávu.) Kvalitativně ale ještě ne, do Velikonoc bych některé antifony rád dále upravil.
22.1.2012 github Přidávám antifony pro 4., 5. a 6. neděli v mezidobí. V žaltáři, svátečním žaltáři a nedělním antifonáři jsem opravil některé nedostatky, hlavně chybně umístěné akcenty a vadnou doxologii u kantika "Všechna díla Páně...".
20.1.2012 github Připravil jsem přehled obsahující začátek kantika Magnificat ve všech modech. Materiál ke kompletáři je rozšířen o zpěvy velikonočního oktávu a doby velikonoční. (A tak jsem zrušil dosud samostatný materiál s velikonoční antifonou kompletáře.) Nový svazek Antifonáře k Denní modlitbě církve přináší (zatím ve velice hrubé podobě) texty pro slavnosti a svátky.
16.1.2012 github "Mimo ediční plán" jsem připravil oficium svátku Uvedení Páně do chrámu. V žalmu 136 jsem opravil chyby (jeden zapomenutý nadbytečný řádek a dva chybně umístěné akcenty).
15.1.2012 github V materiálu neděle v mezidobí jsou antifony pro příští neděli. Antifonář ke kompletáři se graficky opět o něco přiblížil žaltáři (font žalmů i textů antifon) a má jakž takž vyřešený zlom stránek. Přidal jsem antifonář pro neděle v mezidobí. Obsahuje zatím hromadu typografických "bot", ale obsahově je hotový. Myslím, že tento svazek antifonáře, pokud jednou jeho hudební obsah dozraje, má (narozdíl od mnoha dalších výstupů projektu In adiutorium) šanci dosáhnout jistého rozšíření. Spolu s antifonářem ke kompletáři se může stát "vlajkovou lodí" projektu.
8.1.2012 github První antifony ke kantikům z evangelií pro neděle v mezidobí. U postní modlitby uprostřed dne byly opraveny informace o modu. Totéž u modlitby uprostřed dne ve Svatém týdnu, kde navíc přibyla poslední chybějící antifona. Antifony velikonočního oktávu se dočkaly výrazných změn - všechny nebo téměř všechny - a ještě s nimi nejsem hotov. Přidal jsem alternativní jednosloupcovou podobu žaltáře - odkaz pro její stažení se ale zobrazí až po rozkliknutí detailu. Vedle toho si dovoluji upozornit, že se web rozrostl o novou stránku, nazvanou Místa, s místy, kde se slaví zpívaná liturgie hodin.

12/2011

29.12.2011 github Do materiálu pro slavnost Narození Páně jsem doplnil antifony k žalmům svátku Svaté Rodiny.
27.12.2011 github Po obsahové stránce jsem dokončil žaltář - obsahuje teď celý čtyřtýdenní cyklus i doplňovací cyklus pro modlitbu uprostřed dne. Zbývá doladit jeho grafickou stránku, především zlom stran.
26.12.2011 github V materiálu pro slavnost Narození Páně jsem upravil antifonu k Magnificat 1. nešpor ze dne slavnosti a antifonu k invitatoriu a k polední modlitbě. Dále jsem odstranil jednu přebytečnou antifonu a antifonu invitatoria přesunul na logičtější místo.
23.12.2011 github K adventním antifonám jsem přidal antifony k žalmům pro zítřejší ranní chvály. Při té příležitosti jsem pro 24.12. vytvořil samostatnou sekci a přesunul do ní noty, které zatím byly nepříliš systematicky umístěny v sekci antifon k Benedictus pro dny předvánočního týdne. Žaltář byl rozšířen o třetí týden.
21.12.2011 github Přidal jsem antifony pro vigilii (noční modlitbu se čtením) ze slavnosti Narození Páně.
18.12.2011 github Žaltář se rozrostl o druhý týden. Zároveň jsem do sazby zanesl některé podněty od těch, kdo odpověděli na mou nedávnou prosbu o zpětnou vazbu. Antifonář ke kompletáři je opět, co se týče verze nápěvů antifon, synchronní s "čistě notovým" materiálem ke kompletáři. Formátem (nyní A5) a grafickou úpravou je teď bližší žaltáři. U velikonočních responsorií jsem pouze upravil chybné údaje o modu.
16.12.2011 github K oktávu Narození Páně jsem doplnil antifony k žalmům pro slavnost Matky Boží Panny Marie. Do souboru adventních antifon jsem přidal antifonu invitatoria pro předvánoční týden a pro 24.12.
14.12.2011 github Změnil jsem úterní antifonu kompletáře. (V mém notovém sešitě se teď střádají různé varianty čtvrteční antifony, kterou bych rád v dohledné době také předělal. Opět. Je nejspíš začarovaná...) Po třech antifonách se změnilo v neděli 3. a 4. týdne žaltáře, jedna změna dále v úterý 3. týdne.
11.12.2011 github Svátek Křtu Páně (v materiálu k slavnosti Zjevení Páně) dostal zbytek antifon a responsorií a má tak kompletní oficium.
10.12.2011 github K oktávu Zjevení Páně přidány ranní chvály svátku Křtu Páně.
6.12.2011 github Připravil jsem první ukázku žaltáře. Zároveň jsem odstranil materiál s označkovaným textem kantik z evangelií - ten je teď obsažen v žaltáři. Ke grafické úpravě žaltáře (zejm. k přehlednosti, čitelnosti a čitelnosti při zpěvu) prosím laskavé příznivce webu o trochu zpětné vazby.
5.12.2011 github Upravil jsem pondělní antifonu kompletáře a v souboru s adventními responsorii přepsal responsoria pro nešpory nedělí i férií.
2.12.2011 github Responsoria ze žaltáře byla doplněna o kompletní látku sudých týdnů a jsou tím pádem kompletní.

11/2011

30.11.2011 github Adventní antifony byly rozšířeny o antifony k žalmům pro dny předvánočního týdne.
25.11.2011 github Zrevidoval jsem nápěvy všech responsorií ze žaltáře, s tím výsledkem, že jsou teď o něco podobnější deklarovaným vzorům (responsoriím z dominikánského antifonáře z r. 1933) a krásnější. V blízké době bych rád doplnil chybějící druhý týden. Kantikum druhých nešpor neděle "kosmeticky" upraveno. Nakonec si dovoluji upozornit na vzácný přírůstek ve sbírce odkazů: nedělní a sváteční nešpory ve zpracování svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka.
21.11.2011 github Antifony ze žaltáře postihla změna čtyř antifon (út a čt 1.t., ne 2.t.) a drobné úpravy řady dalších. V kantiku prvních nedělních nešpor jsem doplnil informaci o isonu.
18.11.2011 github V kompletáři jsem opět změnil čtvrteční antifonu (to je jedna z těch, pro které se mi vhodná melodie hledá opravdu obtížně - sám nevím, kolik už jsem jich vystřídal). K adventním antifonám přibylo responsorium pro ranní chvály Štědrého dne. Z nabídky not ke stažení jsem se naopak rozhodl odstranit dva soubory, které už dlouho byly jen pro ostudu, a sice páteční kantikum z nešpor a "nechorální invitatorium".
17.11.2011 github Upravil jsem uspořádání souboru adventních antifon a doplnil antifony ke kantikům z evangelií pro 3. a 4. neděli adventní a antifony k Benedictus pro dny předvánočního týdne.
15.11.2011 github Standardní dávka oprav na antifonách ze žaltáře. Zasáhla neděli, středu a čtvrtek 1. týdne a neděli 2. týdne.
13.11.2011 github Přidal jsem k adventním antifonám antifony invitatoria a druhé adventní neděle. Vytvořil jsem kompletní soubor responsorií pro dobu adventní a předělal materiál k modlitbě uprostřed dne v době adventní. (Dvě nové antifony, odstraněn zvláštní nápěv psalmodie.) Do materiálu k modlitbě uprostřed dne v době vánoční jsem zkopíroval antifony ze slavnosti Narození Páně a Zjevení Páně.
12.11.2011 github Změněny čtyři antifony kompletáře. Antifonář ke kompletáři došel, kromě zanesení zmíněných změn v antifonách, některých drobných oprav (doplněny chybějící akcenty Simeonova kantika) a úprav (lepší sazba rubrik a doxologií). Nový skromný materiál pro slavnost Ježíše Krista Krále a začátek antifon pro neděle doby adventní.
10.11.2011 github Antifonář ke kompletáři doplněný o responsorium a Simeonovo kantikum s antifonou. (Čili opožděně uvedený do souladu s posledním vývojem not ke kompletáři.)
9.11.2011 github Ke slavnosti Zjevení Páně připojeny tři antifony z jejího oktávu - ze svátku Křtu Páně.
8.11.2011 github Úprava žalmu 136 pro responsoriální přednes.
6.11.2011 github Poslední tři chybějící antifony pro slavnost Zjevení Páně (dvě nové a třetí zrecyklovaná).
5.11.2011 github Něco nových zpěvů pro slavnost Zjevení Páně.
4.11.2011 github Ke kompletáři jsem připojil responsorium a antifonu k Simeonovu kantiku. Slavnost Zjevení Páně dostala tři nové antifony a responsorium.

10/2011

29.10.2011 github V souboru antifon ze žaltáře jsem nahradil čtyři antifony (čt a so 4. týdne) a provedl menší změny na řadě dalších antifon - dílem i co se týče melodie, dílem jen ve frázování.
28.10.2011 github Dokončil jsem antifonář ke kompletáři vytvořením titulní stránky, tiráže a rozdělením žalmů na odstavce.
27.10.2011 github Antifonář ke kompletáři je nyní obsahově kompletní: obsahuje všechny antifony z dosavadního materiálu ke kompletáři a k nim příslušející žalmy. Snažil jsem se trochu vylepšit grafickou úpravu. Ostudná hlavička s anglickým datem ovšem ukazuje, že ještě nejsem hotov.
26.10.2011 github Plný nadšení, že konečně spolupracuje i program lilypond-book, který se mi dlouho vzpouzel, zveřejňuji své ošklivé káčátko: začátek antifonáře ke kompletáři. Samozřejmě ho v následujících týdnech doplním o zatím chybějící obsah a pokusím se výrazně zdokonalit vzhled, který je skutečně tragický.
24.10.2011 github Začal jsem pracovat na oficiu slavnosti Zjevení Páně.
22.10.2011 github Přidal jsem prozatím poslední antifony z oktávu Narození Páně a přidal antifony ke kantikům z evangelií pro 2. neděli po Narození Páně.
21.10.2011 github Dvě nové antifony z oktávu Narození Páně.
20.10.2011 github Tři nové antifony z oktávu Narození Páně.
16.10.2011 github Předělal jsem dvě antifony ze žaltáře (ne 1.t. a út 1.t.) a přidal dvě nové antifony pro oktáv Narození Páně.
15.10.2011 github Změněna jedna antifona pro neděli 1. týdne žaltáře. Přidány další antifony pro slavnost Narození Páně - dokončil jsem oficium ze dne slavnosti a začínám pracovat na oktávu.
9.10.2011 github Změněno 7 antifon z cyklu antifon ze žaltáře (z ne, po, út a so 4. týdne). Přidány antifony pro modlitbu uprostřed dne a nešpory (ty ale zatím zůstávají nekompletní) slavnosti Narození Páně. (Jedna z nově zpracovaných vánočních antifon už má jednu melodii - a považuji ji za krásnou - v rok starém materiálu pro modlitbu uprostřed dne v době vánoční - ta ale nebere tónový materiál z žádné církevní stupnice a není možné zpívat ji s žalmem na chorální nápěv, pročež jsem napsal melodii další.)
3.10.2011 github Dvě antifony a responsorium pro slavnost Narození Páně.
2.10.2011 github Tři nové antifony z oficia slavnosti Narození Páně.

09/2011

29.9.2011 github Provedl jsem větší zásahy do cca 8 antifon a drobné kosmetické úpravy na řadě dalších. (Těžiště změn je ve feriálních antifonách, úprav v nedělních antifonách a antifonách ke kantikům z evangelií je nepatrně.)
25.9.2011 github Responsoria pro neděli lichých týdnů.
24.9.2011 github Chorální invitatorium dostalo první nápěv pro žalm 95 (modus I, differentia D). Přidal jsem responsoria pro čtvrtek, pátek a sobotu lichých týdnů a z těch hotových předělal ta, která měla nápěv v modu IV, na modus VI, protože jsem si ve starých antifonářích všiml zákonitosti, která mi předtím unikla. (Že totiž jeden nápěv je pro férie a druhý pro neděle.)
18.9.2011 github Čtyři nová responsoria.
17.9.2011 github Po delší době jsem opět sáhl na kompletář a přepracoval antifony pro středu, čtvrtek a pátek. Dále jsem nahradil tři antifony z úterý 3. týdne (z toho jedna je společná s úterým 1. týdne).
16.9.2011 (sv. Ludmila) github Další kousek práce na antifonách: dotkl jsem se neděle 3. týdne (responsoria - společná i pro neděli 1. týdne - a 2 antifony) a pondělí 3. týdne (3 antifony). Kromě toho jsem změnil koncepci materiálu responsoria a začal místo universálních nápěvů pracovat na cyklu feriálních responsorií ze žaltáře. Zatím jsou hotová první dvě responsoria.
14.9.2011 github Nahradil jsem antifony pro sobotu 1. (1) a 2. týdne (1) a pro neděli 2. týdne (3; jedna z nich je společná pro 2. a 4. týden). Menší zásah do jedné antifony pondělí 4. týdne.
7.9.2011 github Po jedné antifoně jsem nahradil v úterý 1. t., pondělí a středě 2. t. V několika dalších dnech upraveno členění antifon a délky not. Jako vůbec první text s označenými přízvuky potřebnými pro zpěv psalmodie přidávám text evangelních kantik Benedictus a Magnificat. Pokud dostanu povolení od ČBK, rád bych časem připravil podobně označkovaný celý cyklus žaltáře.
4.9.2011 (23. neděle) github K cyklu chorálních antifon k invitatoriu jsem doplnil antifony pro sudé týdny.
3.9.2011 github Na svět přišel první materiál ze společných textů o svatých věnovaný Panně Marii. Zrevidoval jsem antifony ze žaltáře pro středu, čtvrtek, pátek a sobotu 2. týdne - jde především o úpravy délek not a členění antifon, v jednom případě jsem opravil špatně udaný nápěv žalmu (čtvrtek 2.t., ranní chvály, 1. ant.) a jednou doplnil chybějící b v předznamenání (pátek 2.t., modlitba uprostřed dne, 1. ant.). Kdyby si někdo chtěl opravené stránky tisknout, tak doporučuji počkat, protože druhý týden žaltáře se vrátí až za tři týdny a do té doby bych některé antifony rád upravil zásadnějším způsobem.
2.9.2011 github Přidal jsem první část nového zpracování antifon k invitatoriu. (To neznamená, že jsem zlomil hůl nad plánem revize nechorálního invitatoria z podzimu loňského roku, ale chci mít i sadu antifon, která stylově ladí k antifonám ze žaltáře a dalším chorálním zpěvům.)

08/2011

30.8.2011 github Dokončil jsem poslední antifony ze žaltáře.
29.8.2011 github Antifony pro sobotu 4. týdne.
28.8.2011 github Antifony pro středu a čtvrtek 4. týdne.
27.8.2011 github Antifony pro pátek a sobotu 3. týdne. A vlastní texty z památky sv. Augustina, kterou nebudeme slavit zítra. Večer jsem přidal ještě další antifony - pro pondělí a úterý 4. týdne.
25.8.2011 github Antifony pro úterý (zbytek), středu a čtvrtek 3. týdne.
24.8.2011 svátek sv. Bartoloměje github Antifony pro pondělí a (ne všechny - došly mi notové sešity :) ) pro úterý 3. týdne.
23.8.2011 github Antifony pro sobotu 2. týdne. Revize několika antifon z pondělí a úterý 1. týdne.
22.8.2011 github Antifony pro pátek 2. týdne.
19.8.2011 github Nové antifony pro čtvrtek 2. týdne. Kromě toho jsem upravil uspořádání not, snad to pomůže k lepší přehlednosti.
18.8.2011 github Přidal jsem antifony pro středu 2. týdne. Vedle toho jsem opravil několik překlepů, doplnil u některých dnů zapomenuté antifony ke kantikům z evangelií. Jedno responsorium (neděle 2. a 4. týdne) a několik antifon jsem nahradil.
17.8.2011 github Antifony ke kantikům z evangelií pro slavnost Nanebevzetí Panny Marie.
12.8.2011 github Tož naposledy z Erfurtu: U antifon i nedělních antifon jsem provedl pouze kosmetickou úpravu: každý den začíná na nové stránce a na každé stránce dole je datum poslední aktualisace souboru (obojí je praktické s ohledem na testy, aktualisace a synchronisaci elektronické a tištěné verze). Vedle toho jsem také doplnil antifony a responsorium pro 1. nešpory slavnosti Narození Páně.
3.8.2011 github Díky tomu, že jsem včera odevzdal poslední dvě práce tohoto semestru a že spolubydlící byli dlouho venku, vznikly antifony pro sobotu 1. týdne a pro pondělí a úterý 2. týdne.
2.8.2011 github V antifonách pro neděle opět došlo k řadě změn (v neděli 2. týdne). Přibyly antifony pro čtvrtek a pátek 1. týdne. Kromě toho bych rád upozornil na nový odkaz na slušnou hromádku materiálů k liturgii hodin od dominikánů.

07/2011

29.7.2011 github Maličká oprava v antifonách ke kantikům z evangelií. Z nedělních antifon jsem vyňal "bulharské" antifony ke kantiku z Fp a přesunul je k příslušnému kantiku. Místo nich jsem složil nové, které stylově ladí se zbytkem antifon. Dále jsem přidal dvě antifony ke kantiku ze Zj 15 a zcela nový materiál - karpatský nápěv pro žalm 51 a čtyři antifony k němu.
21.7.2011 github Druhý příspěvek k sanktorálu, stejně osobní jako ten první: jméno sv. Marie Magdalény, kterou si zítra připomeneme, nosí moje nejstarší a zároveň nejmladší :) sestra.
18.7.2011 github Zrevidoval jsem (dílem upravil, dílem nahradil) řadu antifon především z neděle 4. týdne a přidal kompletní řadu antifon pro středu 1. týdne a antifony ranních chvál pro čtvrtek 1. týdne.
14.7.2011 github Tři zbrusu nové antifony - a několik antifon z neděle 1. a 3. týdne prošlo zásadní revizí. V kompletáři doplněna k vzorci psalmodie intonace. Přidány nápěvy pro úvodní verš.
6.7.2011 github Rozhodl jsem se po zkoušce z listu Římanům pro trochu relaxace a přepsal do počítače v posledních týdnech vzniklé feriální antifony ke kantikům z evangelia, jakož i řadu úprav na antifonách ze žaltáře.
1.7.2011 github V mém notovém sešitu se toho nastřádalo vícero, to ale postupně přepíšu až po zkouškách. Zatím jen dvě antifony k blížícímu se svátku svatých Cyrila a Metoděje.

06/2011

20.6.2011 github Nedělní antifony prodělaly změnu mnoha žalmových nápěvů, neboť jsem v Antiphonale monasticum konečně našel, co jsem od začátku hledal, totiž jasné vysvětlení, podle jaké logiky se k antifoně vztahuje zakončení verše žalmu. Antifony ze žaltáře zasáhla tato změna pochopitelně také a navíc přibyly čtyři nové antifony. Invitatorium bylo obohaceno o tři aktuální antifony (slavnosti Páně v liturgickém mezidobí) a je nyní na formátu A4 jako všechny ostatní noty.
16.6.2011 github Antifony ze zaltare i jejich mensi dvojce nedelni antifony maji opraveno nekolik chyb (vady na krase sazby a jeden preklep).
14.6.2011 github V kompletáři jsem nahradil tři antifony (neděle 2., pondělí, úterý) jinými, které lépe ladí s nápěvem žalmu. K antifonám ze žaltáře přibyl zbytek antifon pro pondělí prvního týdne a závdavek pro úterý téhož týdne. Nový materiál - nedělní antifony - obsahuje antifony a responsoria ze žaltáře pouze pro neděle. (Ty samé antifony, které jsou v materiálu antifony ze žaltáře.) Všechny ostatní noty, které jsou zvýrazněné jako dnes aktualisované, prodělaly pouze změnu stylu notace - obsah se nezměnil. Proč ke změně došlo, jsem vysvětlil na blogu.
10.6.2011 github V materiálu s antifonami ze žaltáře přibyla všechna (6) responsoria pro všechny neděle a první dvě antifony pro pondělí 1. týdne. K responsoriím pro dobu velikonoční jsem doplnil to poslední chybějící, které je ještě dnes a zítra aktuální.
3.6.2011 github Doplnil jsem dvě antifony invitatoria a všechny antifony, které ještě chyběly neděli čtvrtého týdne žaltáře v materiálu antifony ze žaltáře. V notovém sešitě mám připravená ještě responsoria pro neděli prvního týdne, ale Rechenzentrum Universität Erfurt brzy zavírá :)

05/2011

26.5.2011 github Malý nový materiál pro modlitbu uprostřed dne v době velikonoční - obsahuje jen nápěvy pro verše (antifona je už dlouho k disposici, je v materiálu pro kompletář). Přírůstky zaznamenaly antifony ze žaltáře: neděle 3. týdne je nyní kompletní a pro neděli 4. týdne jsou hotové 1. nešpory. U velikonočních responsorií jsem pouze změnil pořadí not, aby bylo stejné jako u dalších podobných materiálů (nejdřáv neděle, pak všední dny).
19.5.2011 github Doplnil jsem responsoria pro neděle v době velikonoční. V souvislosti s tím jsem také napsal na blog návod, jak responsoria zpívat. Nakonec jsem opravil jednu trapnou chybu v antifonách ze žaltáře (tři antifony byly ve špatné hóře).
13.5.2011 github Zbrusu nová velikonoční responsoria a devět nových antifon ze žaltáře (až při přepisování jsem zjistil, že jsem pro neděli 3. týdne omylem připravil všechny antifony kromě ranních chval; časem to napravím.)
6.5.2011 github Tak trochu "s křížkem po funuse" (no, mluvit v souvislosti s oslavou Kristova vzkříšení o funusu je takřka nemístné...) přidávám antifony pro dny Velikonočního oktávu. Pro příští rok...

04/2011

18.4.2011 github Ačkoli to nejsou mnohonásobně používané texty, zpracoval jsem antifony pro modlitbu uprostřed dne ve Svatém týdnu, protože mě nadchly.
15.4.2011 github Kompletar: upravena sazba.
6.4.2011 github Postní responsoria: upravena sazba.
4.4.2011 github Doplněno chybějící responsorium pro nešpory neděl doby postní. Přidány antifony pro modlitbu uprostřed dne v době postní. V kompletáři odstraněna jedna přebytečná tečka.
1.4.2011 github Prvni noty vysazene v Erfurtu (pomoci Lilypond Portable): zbrusu nova responsoria pro dobu postni + nova antifona pro kompletar ve ctvrtek.

03/2011

1.3.2011 github Zbývající antifony pro neděli druhého týdne žaltáře. Responsoria mají jiný font pro speciální znaky "škrtnuté R a V", protože ten dosud používaný, ač byl možná krásnější, měl nesympaticky restriktivní licenci.

02/2011

26.2.2011 github Antifony pro modlitbu uprostřed dne neděle 2. týdne žaltáře.
25.2.2011 github Doplnil jsem k invitatoriu antifony pro dobu postní a velikonoční. (Tak je, co se invitatoria týče, dokončen cyklus temporálu.)
20.2.2011 github Dvě nové antifony. (Hotové ranní chvály neděle 2. týdne.)
19.2.2011 github Přibyly další tři antifony - již z druhé neděle žaltáře.
17.2.2011 github Přidán první nápěv pro krátká responsoria. Už dlouho jsem ho měl napsaný a vyzkoušený, ale měl jsem problémy se sazbou. ani teď není kdovíjak elegantní...
14.2.2011 github Dokončeny antifony pro neděli 1. týdne žaltáře. Zlomy stránek jsou silně neideální, ale ladit to budu až někdy v budoucnu.
12.2.2011 github Přidáno kantikum 1. nešpor neděle a pět nových antifon.
7.2.2011 github Zdrojový kód téměř všech materiálů je ode dneška k mání v git-repozitáři https://github.com/igneus/In-adiutorium.
5.2.2011 github Přibyly dvě antifony a zhudebnění jedné básně ze "zeleného hymnáře".

01/2011

2.1.2011 github Opraven překlep v antifonách.
31.1.2011 github Na světě jsou první antifony ze žaltáře.
29.1.2011 github V nabídce souborů ke stažení jsou i výrazně užitečné materiály z jiných webů - vždy výrazně barevně odlišené (šedivé pozadí) a s odkazem na stránku, kde je zveřejnil autor.
22.1.2011 github Přidány informace o řadě knižních publikací, které mi dosud nebyly známé. Vznikl blog jako místo pro publikování drobných příspěvků k tématům tohoto webu.
19.1.2011 github Výrazná změna pro uživatelské pohodlí - detailní informace k souboru se dynamicky zobrazují přímo v přehledu souborů, neotevírají se už v nové stránce.
17.1.2011 github Kompletář - nápěv psalmodie a antifony pro celý rok kromě doby velikonoční.
14.1.2011 github Přidán malý materiál pro kompletář v době velikonoční.
5.1.2011 github Vánoční modlitba uprostřed dne doplněna o verš po krátkém čtení a drobně upraven nápěv pro žalm (jednak graficky, jednak přidány "polomrtvé" noty). V sekci odkazů přidáno několik zdrojů gregoriánského chorálu.
2.1.2011 github K materiálu pro modlitbu uprostřed dne v době vánoční doplněna antifona pro období po slavnosti Zjevení Páně.
Přidáno responsorium pro 1. nešpory slavnosti Narození Páně (to už není zrovna aktuální, ale ne všechno vzniká v úplně příhodnou dobu...).

12/2010

29.12.2010 github Přidal jsem materiál pro modlitbu uprostřed dne v době vánoční (podobně jako před časem pro Advent).
26.12.2010 (svátek Svaté rodiny) github Obsah webu jsem pro lepší přehlednost rozdělil na více stránek. Přibyly dva nové odkazy a úplně nová sekce věnovaná knižním publikacím.
23.12.2010 github K invitatoriu jsem přidal antifony pro dobu vánoční.
Nedávno přidaná adventní modlitba uprostřed dne dostála jediné malé změny - notace psalmodie teď o něco lépe odpovídá tomu, jak se daný nápěv skutečně dá používat a používá s českým textem.
A přibyl odkaz na jeden český web o gregoriánském chorálu.
19.12.2010 github Materiál k modlitbě uprostřed dne v adventu.
13.12.2010 github Nový odkaz na zajímavý zdroj liturgické hudby. Navigace z novinek.
11.12.2010 github K invitatoriu přibyla sada antifon pro dobu adventní. Web prodělal pár grafických změn.
5.12.2010 github Přidáno kantikum pro první nešpory neděle (hymnus z listu Filipanům). V kantiku pro páteční nešpory malá kosmetická oprava.