Notové listy nabízené v dalších sekcích mají povahu poměrně hrubých pracovních materiálů. V této sekci jsou vysázené knihy jakožto zralejší podoba výstupu projektu In adiutorium, kde noty jsou doplněny dalším obsahem potřebným pro zpěv hodinek, zejm. značkovanými texty žalmů a rubrikami.
Pokud chcete začít se zpívaným oficiem, vhodnou volbou může být kompletář. Další dva svazky nabízejí možnost, jak plněji oslavit dvě nejvýznamnější období liturgického roku.
03.05.2020 rozbalit γ Velikonoční triduum [4122 kB]
Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Zmrtvýchvstání
T 20.12.2023 rozbalit δ slavnost Narození Páně [1824 kB]
od prvních nešpor do kompletáře po nešporách druhých
T 21.09.2013 rozbalit γ neděle v mezidobí [2650 kB]
texty žalmů, responsoria, antifony

Nešpory připravené s ohledem na instituce/místa/společenství, kde se liturgie hodin slaví jen výjimečně, zejména na farnosti. Viz článek Nové "lidové nešpory". Prioritami jsou snadná orientace, snadné porozumění a snadné osvojení.

Z uzpůsobení možno jmenovat to, že jsou zařazeny nápěvy žalmů, texty žalmů jsou značkovány intuitivnějším způsobem než v Antifonáři k Denní modlitbě církve, každé nešpory i jejich části jsou opatřeny číslem pro usnadnění orientace pomocí kostelního číselníku.

Některé zpěvy jsou vzaty z jiných materiálů projektu In adiutorium, ale nemálo je jich složených nově.

T 21.09.2013 rozbalit δ Nešporní zpěvy [3156 kB]
2. nešpory pro slavnosti (zatím neúplné)
T 28.10.2013 rozbalit β žaltář [1032 kB]
texty žalmů a kantik se značkami pro zpěv
T 21.09.2013 rozbalit δ krátké verše žalmů a kantik [83 kB]
vzory ke zpěvu nestandartně krátkých veršů

Zde obsažené zpěvy žaltáře a další společné zpěvy tvoří v současné době stěžejní (a také nejstarší) část projektu In adiutorium. Používají se v liturgickém mezidobí a zčásti i v jiných liturgických dobách.

T 08.04.2024 rozbalit δ antifony ze žaltáře [1165 kB]
čtyřtýdenní cyklus žaltáře
T 09.10.2023 rozbalit β kompletář [640 kB]
nápěv psalmodie a antifony
T 09.10.2023 rozbalit γ responsoria ze žaltáře [476 kB]
v dikci breviáře "zpěvy po krátkém čtení"
T 21.09.2013 rozbalit γ responsoriál [221 kB]
nejfrekventovanější responsoria ranních chval a nešpor pro celý rok
T 09.05.2022 rozbalit δ základní nápěvy [902 kB]
nápěvy často opakovaných zpěvů (úvod, závěr, verše, ...)
EXT T rozbalit   chorální nápěvy žalmů
Nápěvy psalmodie - 8 tonů gregoriánského chorálu - s různými zakončeními podle "Liber Usualis 1961".
T 09.10.2023 rozbalit α kantikum Zj 19,1-7 [631 kB]
prostý nápěv - modus VI
T 09.10.2023 rozbalit δ kantikum Zj 19,1-7 [463 kB]
zdobnější nápěv - modus I, IV, VII
T 08.10.2014 rozbalit δ invitatorium (chorální) [743 kB]
žalm 95 pro předzpěváka
T 25.12.2013 rozbalit δ (staročeské) Ó-antifony [729 kB]
texty a nápěvy podle rukopisů ze 16. stol.; pro novější viz výše
08.04.2024 rozbalit δ antifony [452 kB]
společné antifony, antifony pro jednotlivé dny, antifony pro neděle podle cyklů lekcionáře
T 08.04.2024 rozbalit β Velikonoční oktáv [263 kB]
antifony
08.04.2024 rozbalit δ antifony [489 kB]
invitatorium, uprostřed dne, vlastní antifony pro jednotlivé dny
T 08.04.2024 rozbalit δ velikonoční antifony ze žaltáře [355 kB]
antifony k žalmům pro ferie
Slavnosti a svátky spojené v liturgickém roce s pevným datem.
Projekt In adiutorium se postupně vyprofiloval jako směřující k ucelenému zhudebnění liturgie hodin v českém jazyce navazujícím na hudební řeč gregoriánského chorálu. Zde jsou některé další materiály, které do tohoto profilu úplně nezapadají - buďto svým hudebním tvarem, nebo zhudebněnými texty.
Zhudebnění částí vlastních textů vybraných řeholních společností. Pokud není výslovně uvedeno jinak, byly veřejně přístupné texty zhudebněny z vlastního popudu autora a dotyčná řeholní společnost nemá se vznikem zhudebnění nic společného. Více k tomu v článku.
Misionáři obláti Panny Marie Neposkvrněné mají v řádovém kalendáři vlastní svátky jen v řádu jednotek a vlastními zpěvy jinými než responsorii k lekcím modlitby se čtením je vystrojena jen slavnost svatého zakladatele, viz níže. Řádové texty pro denní modlitbu církve jsou veřejně dostupné na webu ww.oblati.cz.
Texty podle Denní modlitba církve. Vlastní texty o salesiánských svatých, [s.l.]: Portál (pro potřebu salesiánské rodiny v České republice) 2004, 192 s.

Zpěvy, které nejsou součástí liturgie hodin, ale nabízejí se k pobožnostem s oficiem těsně souvisejícím.

Některé nápěvy svým stylem dobře odpovídají ostatním zpěvům vzniklým v rámci projektu a lze je někdy nebo vždy zpívat s příslušnými antifonami, jiné jsou vůči zbytku projektu stylově heterogenní a představují alternativu k běžným chorálním nápěvům.

T 21.09.2013 rozbalit δ kompletář - Simeonovo kantikum s antifonou [72 kB]
antifona vyrobená z upravené sloky písně Vždycky se sluší modliti
T 21.09.2013 rozbalit γ kantikum Fp 2,6-11 / neděle - I. nešpory [172 kB]
nápěv volně podle byzantské předlohy
T 21.09.2013 rozbalit γ pondělí 4.t. žaltáře - nešpory - žalm 136 [75 kB]
k responsoriálnímu přednesu - modus VIII
Texty vybraných žalmů upravené pro zpěv s rytmickým doprovodem. Spíš než k denní modlitbě církve se hodí ke zpívání jen tak nebo v jiných (raději neliturgických) kontextech, nicméně jsou formálně upraveny i k experimentálnímu užití v rámci DMC a někdy doplněny antifonami.
T 21.09.2013 rozbalit δ žalm 150 / neděle 2. a 4.t. žaltáře - ranní chvály [66 kB]
rytmická úprava; C-dur; s antifonami ze žaltáře
T 30.08.2014 rozbalit δ žalm 130 [778 kB]
rytmická úprava; A-moll
T 28.09.2013 rozbalit δ žalm 110 / všechny neděle - 2. nešpory [547 kB]
rytmická úprava; modus VIII

Vytvoření nápěvů k hymnům nepatří k cílům projektu In adiutorium. K breviáři vyšel oficiální hymnář, který považuji za dostatečně dobrý a denně používám. Kromě toho existuje i dobrý dominikánský hymnář.

Níže jsou jednak nápěvy pro hymny zavedené až po vydání hymnáře, jednak pro vybrané hymny nápěvy alternativní.

T 10.01.2016 rozbalit δ sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka [497 kB]
doplněk k hymnáři
T 28.07.2022 rozbalit δ sv. Marty, Marie a Lazara [413 kB]
doplněk k hymnáři
T 10.01.2016 rozbalit γ Jan od Kříže: Já o studnici vím [572 kB]
kompletář: alternativní hymnus
T 21.09.2013 rozbalit δ hymny ke kompletáři [731 kB]
překlady hymnů z latinského breviáře
T 21.09.2013 rozbalit β Slunce spravedlnosti [62 kB]
mezidobí - liché týdny - pátek - ranní chvály: alternativní nápěv
T 14.05.2024 rozbalit δ hymny - sekvence [219 kB]
Seslání Ducha svatého, Navštívení Panny Marie
T 27.04.2014 rozbalit δ upravené nápěvy [722 kB]
vybrané hymny upravené pro potřeby méně zdatného zpěváka
T 21.09.2013 rozbalit δ prosba o požehnání [50 kB]
doplněk k Olejníkovým Nedělním nešporám

Zpěvy k liturgii hodin v českém jazyce, které nevznikly v rámci projektu In adiutorium, ale jejich autoři dali svolení k jejich zveřejnění zde (popř. je autor neznámý).

U každého jednotlivého materiálu se mohou lišit licenční podmínky.

Od komunity bosých karmelitek v Dačicích. Přesnou dobu vzniku neznám, ale je možné usuzovat na poslední desetiletí 20. nebo začátek 21. století.

Antifony a responsoria jsou zapsány kvadratickou chorální notací. Notový zápis usiluje o věrnou transkripci dle rukopisných podkladů poskytnutých komunitou. V několika případech však byla vybrána jiná grafická podoba neumy nebo její části obvyklá v tištěných edicích gregoriánského chorálu (např. kde v rukopisu tvoří neumu tři puncta g f g, používáme raději porrectus).

08.05.2015 rozbalit   slavnost Narození Páně [112 kB]
oboje nešpory, modlitba se čtením, ranní chvály, modlitby během dne
08.05.2015 rozbalit   slavnost Zmrtvýchvstání Páně [116 kB]
ranní chvály, nešpory

Zpěvy získané z okruhu lidí okolo mariánského poutního místa Skoky u Žlutic.

Poslední aktualisace

14.5.2024 github

K blížící se slavnosti Seslání Ducha svatého (a svátku Navštívení Panny Marie) přidávám nový materiál s nápěvy pro pár hymnů vybraných z repertoáru předtridentských sekvencí.

8.4.2024 github

Opraveno 9 antifon a jedno responsorium pro dobu adventní, 16 antifon a jedno responsorium ze slavnosti Narození Páně a jejího oktávu, dvě antifony a jedno responsorium druhé neděle po Narození Páně, 5 antifon pro férie doby vánoční, 14 antifon a jedno responsorium slavnosti Zjevení Páně a dnů následujících, 41 antifon pro dobu postní, jedno postní responsorium, 11 antifon Svatého týdne, 7 antifon Velikonočního tridua, 10 antifon velikonočního oktávu, jedna z antifon k žalmům po čteních velikonoční vigilie, 3 antifony pro dobu velikonoční, dvě antifony ze slavnosti Nanebevstoupení Páně, 19 antifon pro neděle v mezidobí, 5 antifon ze žaltáře, 4 velikonoční antifony ze žaltáře, jedna antifona ze svátku Krista Kněze, jedna antifona ze slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, dvě antifony ze slavnosti Krista Krále, jedna antifona a dvě responsoria ze společných textů o apoštolech, dvě antifony ze společných textů o jednom mučedníkovi, 4 antifony z textů o posvěcení kostela, dvě antifony ze společných textů o Panně Marii, jedna antifona ze společných textů o duchovních pastýřích, dvě antifony ze společných textů o vychovatelích, dvě antifony ze společných textů o svatých mužích, 3 antifony z textů za zemřelé, jedna antifona z památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, 3 antifony z památky Sv. Anežky Římské, dvě antifony a dvě responsoria ze svátku Obrácení sv. Pavla, obě antifony památky sv. Timoteje a Tita, jedna antifona z památky sv. Tomáše Akvinského, 5 antifon a jedno responsorium ze svátku Uvedení Páně do chrámu 5 antifon ze svátku Stolce svatého Petra, jedna antifona z památky sv. Polykarpa, jedna z památky sv. Patrika, 9 antifon a jedno responsorium ze slavnosti sv. Josefa, jedna antifona a jedno responsorium ze svátku sv. Vojtěcha, po jedné antifoně ze slavnosti Zvěstování Páně, slavnosti sv. Petra a Pavla, svátku Proměnění Páně a svátku svatých archandělů; tři antifony z památky sv. andělů strážných, dvě antifony ze svátku sv. Štěpána, 4 antifony ze svátku sv. Mláďátek, jedna antifona ze salesiánských textů slavnosti sv. Jana Boska. V materiálu k průvodu po nešporách ve velikonočním oktávu byl výběr doporučených alelujatických antifon upraven a rozšířen tak, aby šlo vždy o alelujatickou verzi antifony vybrané z toho kterého žalmu.

20.12.2023 github

Aktualisována brožurka s oficiem slavnosti Narození Páně. Deset let od posledního vydání už značně zaostávala za vývojem nápěvů v notových listech.

starší aktualisace

RSS

  Poslední aktualisace