Notové listy nabízené v dalších sekcích mají povahu poměrně hrubých pracovních materiálů. V této sekci jsou vysázené knihy jakožto zralejší podoba výstupu projektu In adiutorium, kde noty jsou doplněny dalším obsahem potřebným pro zpěv hodinek, zejm. značkovanými texty žalmů a rubrikami.
Pokud chcete začít se zpívaným oficiem, vhodnou volbou může být kompletář. Další dva svazky nabízejí možnost, jak plněji oslavit dvě nejvýznamnější období liturgického roku.
03.05.2020 rozbalit γ Velikonoční triduum [4122 kB]
Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Zmrtvýchvstání
T 19.12.2013 rozbalit δ slavnost Narození Páně [1960 kB]
od prvních nešpor do kompletáře po nešporách druhých
T 21.09.2013 rozbalit γ neděle v mezidobí [2650 kB]
texty žalmů, responsoria, antifony

Nešpory připravené s ohledem na instituce/místa/společenství, kde se liturgie hodin slaví jen výjimečně, zejména na farnosti. Viz článek Nové "lidové nešpory". Prioritami jsou snadná orientace, snadné porozumění a snadné osvojení.

Z uzpůsobení možno jmenovat to, že jsou zařazeny nápěvy žalmů, texty žalmů jsou značkovány intuitivnějším způsobem než v Antifonáři k Denní modlitbě církve, každé nešpory i jejich části jsou opatřeny číslem pro usnadnění orientace pomocí kostelního číselníku.

Některé zpěvy jsou vzaty z jiných materiálů projektu In adiutorium, ale nemálo je jich složených nově.

T 21.09.2013 rozbalit δ Nešporní zpěvy [3156 kB]
2. nešpory pro slavnosti (zatím neúplné)
T 28.10.2013 rozbalit β žaltář [1032 kB]
texty žalmů a kantik se značkami pro zpěv
T 21.09.2013 rozbalit δ krátké verše žalmů a kantik [83 kB]
vzory ke zpěvu nestandartně krátkých veršů

Zde obsažené zpěvy žaltáře a další společné zpěvy tvoří v současné době stěžejní (a také nejstarší) část projektu In adiutorium. Používají se v liturgickém mezidobí a zčásti i v jiných liturgických dobách.

T 09.05.2022 rozbalit δ antifony ze žaltáře [1167 kB]
čtyřtýdenní cyklus žaltáře
T 09.05.2022 rozbalit β kompletář [640 kB]
nápěv psalmodie a antifony
T 07.09.2021 rozbalit γ responsoria ze žaltáře [476 kB]
v dikci breviáře "odpovědi po krátkém čtení"
T 21.09.2013 rozbalit γ responsoriál [221 kB]
nejfrekventovanější responsoria ranních chval a nešpor pro celý rok
T 09.05.2022 rozbalit δ základní nápěvy [902 kB]
nápěvy často opakovaných zpěvů (úvod, závěr, verše, ...)
EXT T rozbalit   chorální nápěvy žalmů
Nápěvy psalmodie - 8 tonů gregoriánského chorálu - s různými zakončeními podle "Liber Usualis 1961".
T 21.09.2013 rozbalit α kantikum Zj 19,1-7 [126 kB]
prostý nápěv - modus VI
T 22.12.2021 rozbalit δ kantikum Zj 19,1-7 [462 kB]
zdobnější nápěv - modus I, IV, VII
T 08.10.2014 rozbalit δ invitatorium (chorální) [743 kB]
žalm 95 pro předzpěváka
T 09.05.2022 rozbalit δ závěrečné mariánské antifony [646 kB]
s texty podle kancionálu
T 25.12.2013 rozbalit δ (staročeské) Ó-antifony [729 kB]
texty a nápěvy podle rukopisů ze 16. stol.; pro novější viz výše
09.05.2022 rozbalit δ antifony [933 kB]
společné antifony, antifony pro jednotlivé dny, antifony pro neděle podle cyklů lekcionáře
T 09.05.2022 rozbalit β Velikonoční oktáv [695 kB]
antifony
09.05.2022 rozbalit δ antifony [971 kB]
invitatorium, uprostřed dne, vlastní antifony pro jednotlivé dny
T 09.05.2022 rozbalit δ velikonoční antifony ze žaltáře [784 kB]
antifony k žalmům pro ferie
Slavnosti a svátky spojené v liturgickém roce s pevným datem.
Projekt In adiutorium se postupně vyprofiloval jako směřující k ucelenému zhudebnění liturgie hodin v českém jazyce navazujícím na hudební řeč gregoriánského chorálu. Zde jsou některé další materiály, které do tohoto profilu úplně nezapadají - buďto svým hudebním tvarem, nebo zhudebněnými texty.
Zhudebnění částí vlastních textů vybraných řeholních společností. Pokud není výslovně uvedeno jinak, byly nápěvy připraveny z vlastního popudu autora. Více k tomu v článku.
Misionáři obláti Panny Marie Neposkvrněné mají v řádovém kalendáři vlastní svátky jen v řádu jednotek a vlastními zpěvy jinými než responsorii k lekcím modlitby se čtením je vystrojena jen slavnost svatého zakladatele, viz níže. Řádové texty pro denní modlitbu církve jsou veřejně dostupné na webu ww.oblati.cz.

Zpěvy, které nejsou součástí liturgie hodin, ale nabízejí se k pobožnostem s oficiem těsně souvisejícím.

Některé nápěvy svým stylem dobře odpovídají ostatním zpěvům vzniklým v rámci projektu a lze je někdy nebo vždy zpívat s příslušnými antifonami, jiné jsou vůči zbytku projektu stylově heterogenní a představují alternativu k běžným chorálním nápěvům.

T 21.09.2013 rozbalit δ kompletář - Simeonovo kantikum s antifonou [72 kB]
antifona vyrobená z upravené sloky písně Vždycky se sluší modliti
T 21.09.2013 rozbalit γ kantikum Fp 2,6-11 / neděle - I. nešpory [172 kB]
nápěv volně podle byzantské předlohy
T 21.09.2013 rozbalit γ pondělí 4.t. žaltáře - nešpory - žalm 136 [75 kB]
k responsoriálnímu přednesu - modus VIII
Texty vybraných žalmů upravené pro zpěv s rytmickým doprovodem. Spíš než k denní modlitbě církve se hodí ke zpívání jen tak nebo v jiných (raději neliturgických) kontextech, nicméně jsou formálně upraveny i k experimentálnímu užití v rámci DMC a někdy doplněny antifonami.
T 21.09.2013 rozbalit δ žalm 150 / neděle 2. a 4.t. žaltáře - ranní chvály [66 kB]
rytmická úprava; C-dur; s antifonami ze žaltáře
T 30.08.2014 rozbalit δ žalm 130 [778 kB]
rytmická úprava; A-moll
T 28.09.2013 rozbalit δ žalm 110 / všechny neděle - 2. nešpory [547 kB]
rytmická úprava; modus VIII

Vytvoření nápěvů k hymnům nepatří k cílům projektu In adiutorium. K breviáři vyšel oficiální hymnář, který považuji za dostatečně dobrý a denně používám. Kromě toho existuje i dobrý dominikánský hymnář.

Níže jsou jednak nápěvy pro hymny zavedené až po vydání hymnáře, jednak pro vybrané hymny nápěvy alternativní.

T 10.01.2016 rozbalit δ sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka [497 kB]
doplněk k hymnáři
T 28.07.2022 rozbalit δ sv. Marty, Marie a Lazara [413 kB]
doplněk k hymnáři
T 10.01.2016 rozbalit γ Jan od Kříže: Já o studnici vím [572 kB]
kompletář: alternativní hymnus
T 21.09.2013 rozbalit δ hymny ke kompletáři [731 kB]
překlady hymnů z latinského breviáře
T 21.09.2013 rozbalit β Slunce spravedlnosti [62 kB]
mezidobí - liché týdny - pátek - ranní chvály: alternativní nápěv
T 27.04.2014 rozbalit δ upravené nápěvy [722 kB]
vybrané hymny upravené pro potřeby méně zdatného zpěváka
T 21.09.2013 rozbalit δ prosba o požehnání [50 kB]
doplněk k Olejníkovým Nedělním nešporám

Zpěvy k liturgii hodin v českém jazyce, které nevznikly v rámci projektu In adiutorium, ale jejich autoři dali svolení k jejich zveřejnění zde (popř. je autor neznámý).

U každého jednotlivého materiálu se mohou lišit licenční podmínky.

Od komunity bosých karmelitek v Dačicích. Přesnou dobu vzniku neznám, ale je možné usuzovat na poslední desetiletí 20. nebo začátek 21. století.

Antifony a responsoria jsou zapsány kvadratickou chorální notací. Notový zápis usiluje o věrnou transkripci dle rukopisných podkladů poskytnutých komunitou. V několika případech však byla vybrána jiná grafická podoba neumy nebo její části obvyklá v tištěných edicích gregoriánského chorálu (např. kde v rukopisu tvoří neumu tři puncta g f g, používáme raději porrectus).

08.05.2015 rozbalit   slavnost Narození Páně [112 kB]
oboje nešpory, modlitba se čtením, ranní chvály, modlitby během dne
08.05.2015 rozbalit   slavnost Zmrtvýchvstání Páně [116 kB]
ranní chvály, nešpory

Zpěvy získané z okruhu lidí okolo mariánského poutního místa Skoky u Žlutic.

Poslední aktualisace

28.7.2022 github

Notový materiál pro památku sv. Marty byl nahrazen zhudebněním nedávno zveřejněných textů pro novou památku sv. Marty, Marie a Lazara. Protože nový formulář obsahuje i vlastní hymny, přidávám i materiál s nápěvy pro ně.

9.5.2022 github

Přidán dosud nedopatřením opomenutý materiál pro památku sv. Jana Ogilvie. Kompletář byl doplněn o alternativní nápěv alelujatické antifony pro dobu velikonoční. Materiál se závěrečnými mariánskými antifonami byl doplněn o chorální nápěv pro překlad antifony Ave Regina caelorum. Do brožurky ke kompletáři byly zahrnuty všechny chorální nápěvy závěrečných mariánských antifon i nová velikonoční antifona k žalmům. V základních nápěvech byl doplněn nápěv propuštění lidu po požehnání a změněn nápěv postního zakončení "Bože, pospěš mi na pomoc" (dosud pojatý jako klausule o dvou akcentech, nově jako klausule o jednom akcentu a jedné přípravné slabice). Opraveno 25 antifon ze žaltáře, 44 velikonočních antifon ze žaltáře, 1 antifona z oktávu Narození Páně, 63 antifon pro dobu postní, 19 antifon Svatého týdne, 7 antifon pro Velikonoční triduum, 15 antifon pro Velikonoční oktáv, 33 antifon pro dobu velikonoční, 10 antifon pro neděle v mezidobí, 2 antifony slavnosti Těla a Krve Páně, 1 antifona slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, 3 antifony svátku Proměnění Páně, 18 antifon a 4 responsoria slavnosti sv. Josefa, 13 antifon a 3 responsoria slavnosti Zvěstování Páně, 1 antifona ze slavnosti svatých Petra a Pavla, 1 antifona ze slavnosti Ježíše Krista Krále, 1 antifona ze slavnosti Všech svatých, 1 antifona památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, 8 antifon svátku Stolce sv. Petra, 1 antifona svátku sv. Marka, obě antifony svátku sv. Kateřiny Sienské, 1 antifona památky sv. Zikmunda, 7 antifon památky sv. Jana Sarkandra, 1 antifona svátku sv. Jakuba, 1 antifona ze svátku sv. Vavřince, 2 antifony ze svátku sv. Lukáše, 1 antifona ze svátku sv. Jana Evangelisty, 1 antifona památky sv. Patrika, 1 antifona z textů o posvěcení kostela, 1 antifona ze společných textů o evangelistech, 1 antifona ze společných textů o více mučednících, 1 responsorium ze společných textů o jednom mučedníkovi, 2 antifony a 2 responsoria ze společných textů o učitelích církve, 7 antifon a 2 responsoria ze společných textů o pannách, 1 antifona ze společných textů o svatých mužích, 1 antifona ze společných textů o svatých ženách.

9.3.2022 github

Opraveno 29 antifon ze žaltáře, 12 antifon pro neděle v mezidobí, 16 antifon pro dobu postní (z toho ještě letos využitelné jsou jen dvě: druhá varianta invitatoria a antifona ke kantikům nedělní vigilie), jedno responsorium ze společných textů o Panně Marii, jedna antifona ze společných textů o svatých, kteří vynikali milosrdnými skutky, jediná antifona památky sv. Alexia a druhů (ovšem tento materiál, existující již delší dobu, jsem omylem dosud nezveřejnil a činím tak až teď), tři antifony svátku Stolce sv. Petra, obě antifony památky sv. Polykarpa. Materiál se závěrečnými mariánskými antifonami byl doplněn o zhudebnění překladů antifon Salve Regina a Sub tuum praesidium zařazených přímo v Denní modlitbě církve (dosud obsahoval jen zhudebnění známějších překladů otištěných v Kancionálu).

starší aktualisace

RSS

  Poslední aktualisace