Zpěvníky

Hymny ("červený hymnář")

Česká liturgická komise: Denní modlitba církve. Hymny, Praha: 1989, 2008 (reprint).

Oficiální notovaný hymnář k breviáři. Obsahuje všechny hymny breviáře, s výjimkou těch, které byly od r. 1989 nově zavedeny. Na konci jsou připojeny závěrečné mariánské antifony.

půjčit: SKČR koupit: https://eshop.cirkev.cz/knihy/hymny_7019 https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Denni-modlitba-cirkve-hymny.html

Hymny a básnické modlitby ("zelený hymnář")

Denní modlitba církve. Hymny a básnické modlitby, Praha: Zvon 1993.

Neméně oficiální soubor alternativních hymnů k breviáři sestavený mons. Josefem Hrdličkou. Tytéž texty jsou otištěny i v novějších breviářích, jako dodatek "Hymny k volnému výběru". Nabízí alternativu k většině hymnů, pro některé příležitosti i více možností k výběru. Navíc odkazuje na písně z Kancionálu, kterých lze jako hymnů vhodně použít. Významnou část obsahu tvoří překlady hymnů z latinského breviáře, vedle nich tu je sebráno velké množství modliteb básníků a svatých.

Zdaleka ne každý ze zahrnutých textů je zpívatelný: řada básní nemá pravidelnou stavbu strofické písně. Je zjevné, že sestavovatel myslel spíše na modlitbu jednotlivce než na společné slavení se zpěvem. Texty, které zpívatelné jsou, nejsou opatřeny vlastními nápěvy, ale na konci se podává skromný výběr "obecních not", ze kterých je možné vybírat.

půjčit: SKČR

Kancionál

SIMAJCHL Ladislav, CIKRLE Karel: Kancionál. Společný zpěvník českých a moravských diecézí, Praha 1988.

Kancionál od svého 11. vydání obsahuje pod čísly 081-089 kousek denní modlitby církve:

 • 081 nedělní ranní chvály (jen text bez not)
 • 084 nedělní nešpory (Z. Pololáník; viz níže varhanní doprovod pro další antifony!)
 • 085 mariánské nešpory (F. Holík)
 • 085B mariánské nešpory (J. Olejník; jen v olomouckém výdání)
 • 089 kompletář (J. Olejník)

Protože většina vznikla okolo r. 1975, tedy dlouho před vydáním Denní modlitby církve, jsou zhudebněny texty tkzv. "charitního" vydání breviáře, s Renčovými žalmy a hymny přeloženými z latiny. Olejníkovy mariánské nešpory, oproti ostatním zahrnutým dílům o řadu let mladší, jsou po hudební stránce stejné jako v Nedělních nešporách, ale textově jsou sjednoceny se zbytkem a sledují "charitní" breviář.

koupit: https://eshop.cirkev.cz/knihy/kancional-cerveny_5365

Nedělní zpívaná Modlitba před spaním po I. a II. Večerních chválách (OLEJNÍK Josef)

OLEJNÍK Josef: Nedělní zpívaná Modlitba před spaním po I. a II. Večerních chválách , Olomouc 1977.

Jako přívazek k: Liturgie hodin. Žaltář, Společné texty svatých, Texty za zemřelé. Česká katolická charita v ÚCN (pouze pro vnitřní potřebu řeholních sester), Brno? 1977.

Jde pravděpodobně o vůbec nejstarší publikované zhudebnění českých textů pokoncilního breviáře. Kompletář po 2. nešporách z této publikace je dnes zařazen v kancionálu.

půjčit: SKČR

Kompletář pro všední dny (OLEJNÍK Josef)

OLEJNÍK Josef: Kompletář pro všední dny, .

Zatím bylo publikováno jen jako příloha diplomové práce věnované Olejníkově osobnosti a dílu. Kompletní text práce včetně příloh je on-line:

VAVREČKA, Jakub. Odkaz P. Josefa Olejníka. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Nedělní nešpory. Zpěvník (OLEJNÍK Josef)

OLEJNÍK Josef: Nedělní nešpory. Zpěvník, Olomouc: Matice cyrilometodějská 2006.

Kompletní zhudebnění 2. nešpor všech nedělí v liturgickém roce, vč. většiny slavností, které mohou připadnout na neděli nebo jejichž 1. nešpory mohou "přebít" 2. nešpory neděle. Dílo vzniklo pro potřeby olomoucké katedrály a je podle toho koncipované: počítá se střídavým zpěvem lidu a schóly a s opakováním antifony po jednotlivých strofách žalmu.

půjčit: SKČR koupit: http://www.maticecm.cz/index.php?act=obchod&detid=366

Velikonoční graduál (OLEJNÍK Josef)

OLEJNÍK Josef: Velikonoční graduál, Rosice u Brna: Gloria 2001.

Jak sám titul napovídá, nejde o knihu zaměřenou primárně na denní modlitbu církve, nicméně obsahuje vybrané zhudebněné části, zejm. ty, které liturgické předpisy doporučují slavit ve farnostech za účasti lidu:

 • Velký pátek - ranní chvály
 • Bílá sobota - ranní chvály
 • slavnost Zmrtvýchvstání Páně - 2. nešpory
 • slavnost Seslání Ducha svatého - 1. i 2. nešpory

půjčit: SKČR

Vánoční graduál. Zpěvník (OLEJNÍK Josef)

OLEJNÍK Josef: Vánoční graduál. Zpěvník, Olomouc: Matice cyrilometodějská 2010.

I tato kniha je zaměřena na mešní zpěvy, nadto však obsahuje zhudebnění druhých nešpor pro následující slavnosti:

 • slavnost Narození Páně
 • slavnost Matky Boží, Panny Marie
 • slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Poslední jmenovaný formulář byl publikován právě jen ve Vánočním graduálu, zbylé dva se v identickém zpracování nacházejí v Nedělních nešporách.

půjčit: SKČR koupit: http://www.maticecm.cz/index.php?act=obchod&detid=2944

Hymny z breviáře (EBEN Petr)

EBEN Petr: Hymny z breviáře, Praha: Spectrum 2002.

Pět jednohlasých hymnů na texty Václava Renče s doprovodem klavíru. Texty jsou z větší části součástí "zeleného hymnáře".

 • Stůj při nás, Tvůrce laskavý (dvě zhudebnění) - v zeleném hymnáři není, ale je v českém dominikánském breviáři
 • Již nese světu jitřenka - žaltář, úterý lichých týdnů, ranní chvály (pozor, text se od znění v zeleném hymnáři výrazně liší)
 • Dechnutím krále Hospodina - Zvěstování Páně, modlitba se čtením
 • Ó, blažení, kdo v Tebe věří - doba velikonoční, ranní chvály

půjčit: SKČR koupit: https://www.talacko.cz/hymny-z-breviare

Nepublikované

nepublikované (OLEJNÍK Josef)

VAVREČKA, Jakub. Odkaz P. Josefa Olejníka. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta, s. 96nn vypočítává nad rámec tištěných publikací nešpory pro následující příležitosti:

 • čtvrtek 3. adventního týdne - pro arc. seminář v Olomouci
 • svátek sv. Vojtěcha
 • sv. Jana Sarkandra - 1. a 2. nešpory (patrně pro nějaké místo, kde se slaví jako slavnost)
 • svátek "sv. Jana Prachatického" (sv. Jana Nepomuka Neumanna) - i s ranními chválami
 • svátek sv. Jakuba
 • památka sv. Františka z Assisi
 • sv. Klementa - 1. nešpory, ranní chvály, 2. nešpory; pro královéhradeckou katedrálu

Varhanní doprovody

Varhanní doprovod k mešním zpěvům, k hymnům pro denní modlitbu církve a ke zpěvům s odpovědí lidu (Sekretariát české lit.komise)

Sekretariát české lit.komise: Varhanní doprovod k mešním zpěvům, k hymnům pro denní modlitbu církve a ke zpěvům s odpovědí lidu, Sekretariát české lit.komise 1990.

Obsahuje doprovody k hymnáři.

Kancionál. Varhanní doprovod 1994

Kancionál. Varhanní doprovod. Vydání pro olomouckou arcidiecézi, Praha: Zvon 1994.

Obsahuje kompletní doprovod ke všem částem denní modlitby církve zahrnutým v kancionálu. (Č. 085B, Olejníkovy mariánské nešpory, je ke konci svazku, v dodatku s vlastními písněmi olomouckého vydání kancionálu.)

Doprovod nedělních nešpor Zdeňka Pololáníka má oproti kancionálu navíc vlastní antifony pro všechny neděle v mezidobí, kdy přijde na řadu první týden žaltáře (5., 9., 13. atd.). Antifona je pro každou neděli jen jedna, protože nešpory vznikly ještě před editio typica altera breviáře, kde byl mj. zaveden tříletý cyklus antifon k nedělním evangelním kantikům.

půjčit: SKČR koupit: http://www.musicasacra.cz/publikace/

Nedělní nešpory. Varhanní doprovod (OLEJNÍK Josef)

OLEJNÍK Josef: Nedělní nešpory. Varhanní doprovod, Olomouc: Matice cyrilometodějská 2006.

půjčit: SKČR koupit: http://www.maticecm.cz/index.php?act=obchod&detid=368

Vánoční graduál. Varhanní doprovod (OLEJNÍK Josef)

OLEJNÍK Josef: Vánoční graduál. Varhanní doprovod, Olomouc: Matice cyrilometodějská 2010.

půjčit: SKČR koupit: http://www.maticecm.cz/index.php?act=obchod&detid=2945

Velikonoční graduál: varhanní doprovod (OLEJNÍK Josef)

OLEJNÍK Josef: Velikonoční graduál: varhanní doprovod, Rosice u Brna: Gloria 2001.

půjčit: SKČR

Denní modlitba církve. Varhanní doprovod hymnů a básnických modliteb (KUPKA Jan (ed.))

KUPKA Jan (ed.): Denní modlitba církve. Varhanní doprovod hymnů a básnických modliteb, Olomouc: Matice cyrilometodějská ?.

Obsahuje doprovody k nápěvům obsaženým v knize Denní modlitba církve. Hymny a básnické modlitby, jakož i melodie a doprovody některých nově zhudebněných textů z tohoto zpěvníku. Řada doprovodů je jednoduchých, trojhlasých, přístupných i začínajícím varhaníkům.

koupit: http://www.maticecm.cz/index.php?act=obchod&detid=3292

Latinské zpěvy národního propria

Texty svátků vlastních českému národnímu kalendáři mají dvě Římem aprobované jazykové verze - vedle dobře známých textů českých existují i latinské. Ty ovšem - snad z finančních důvodů - nebyly nikdy jako komplet vydány tiskem. Dostupné jsou na webu knihovny Metropolitní kapituly.

S. Joannis Nepomuceni Sacerdotis et Martyris ad laudes matutinas et ad vesperas (Liturgický institut Praha)

Liturgický institut Praha: S. Joannis Nepomuceni Sacerdotis et Martyris ad laudes matutinas et ad vesperas , Praha: Společnost pro duchovní hudbu a Editio sti. Ægidii 1993.

Tenký sešit obsahující latinské texty ranních chval a nešpor svátku sv. Jana Nepomuckého s nápěvy (antifon, hymnů) dílem z chorálních rukopisů, dílem nově složenými. Latinské texty jsou doprovozeny českým překladem.

půjčit: SKČR

Slovenské publikace

Zhudobnená liturgia hodín (MAGULOVÁ Cecília)

MAGULOVÁ Cecília: Zhudobnená liturgia hodín, Vydavateľstvo M. Vaška 1999.

Zhudobnené vešpery na nedele a sviatky (AKIMJAK Amantius, ADAMKO Rastislav)

AKIMJAK Amantius, ADAMKO Rastislav: Zhudobnené vešpery na nedele a sviatky, Spišské Podhradie: Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula 1997.

Tato stránka podává kompletní přehled publikací obsahujících zhudebněné části liturgie hodin v českém jazyce.

Pro cizojazyčné publikace viz International Bibliography of LOTH Music.