Index antifon ze žaltáře (6.11.2011)

Aleluja. Všechna díla Páně, velebte Pána. Aleluja. ../antifony/tyden4_1nedele.ly
Ani v stáří mě, Bože, neopouštěj. ../antifony/tyden3_2pondeli.ly
Ať mi pomáhá, Bože, tvá moudrost, ať se mnou pracuje. ../antifony/tyden3_7sobota.ly
Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ, jak jsi slíbil. ../antifony/tyden2_6patek.ly
Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal slávu a čest. ../antifony/tyden2_3utery.ly
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. ../antifony/tyden1_2pondeli.ly
Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. ../antifony/tyden4_1nedele.ly
Blahoslavení, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho. ../antifony/tyden2_2pondeli.ly
Blaze tomu, kdo jedná spravedlivě a mluví pravdu. ../antifony/tyden3_4streda.ly
Blaze tomu, kdo zná Boží vůli a žije podle ní. ../antifony/tyden4_3utery.ly
Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. ../antifony/tyden1_3utery.ly
Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Hospodine. ../antifony/tyden3_2pondeli.ly
Blízko jsi, Hospodine, a všechny tvé cesty jsou správné. ../antifony/tyden3_7sobota.ly
Bože zástupů, shlédni z nebe a pečuj o tuto révu. ../antifony/tyden3_5ctvrtek.ly
Bože, svaté je tvé chování, který Bůh je tak veliký jako Bůh náš? ../antifony/tyden2_4streda.ly
Bože, ty jsi mé útočiště, pevná věž proti nepříteli. ../antifony/tyden2_7sobota.ly
Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám. Aleluja. ../antifony/tyden1_1nedele.ly
Bože, ujmi se své věci, nepřítel se ti rouhal. ../antifony/tyden3_3utery.ly
Bože, ukaž nám svou jasnou tvář a žehnej nám. ../antifony/tyden2_4streda.ly
Bože, ukaž nám svou jasnou tvář. ../antifony/tyden3_3utery.ly
Bože, veď mé kroky po svých cestách. ../antifony/tyden1_4streda.ly
Bože, zazpívám ti novou píseň. ../antifony/tyden4_3utery.ly
Budu ti hrát, Hospodine, před anděly. ../antifony/tyden4_3utery.ly
Budu volat k Bohu a on mě zachrání. ../antifony/tyden2_4streda.ly
Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo. Aleluja. ../antifony/tyden3_1nedele.ly
Bůh je soudce spravedlivý a mocný; on uchrání lidi upřímného srdce. ../antifony/tyden1_2pondeli.ly
Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. ../antifony/tyden2_3utery.ly
Bůh mu dal moc a čest i královskou vládu; budou mu sloužit všechny národy. ../antifony/tyden1_5ctvrtek.ly
Bůh mě oblékl v roucho spásy a oděl mě šatem spravedlnosti. ../antifony/tyden4_4streda.ly
Bůh nebude soudit podle zdání, ale podle spravedlnosti a podle práva. ../antifony/tyden3_4streda.ly
Bůh nám vzbudil mocného spasitele, jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků. ../antifony/ferie_kantevgant.ly
Bůh náš je na nebesích, učinil všechno, co chtěl. Aleluja. ../antifony/tyden2_1nedele.ly
Bůh sesadil mocné z trůnu a ponížené povýšil. ../antifony/ferie_kantevgant.ly
Bůh si nás vyvolil a skrze Krista nás přijal za své děti. ../antifony/tyden1_2pondeli.ly
Bůh sám u sebe ustanovil, že všechno sjednotí v Kristu, až se naplní čas pro dílo spásy. ../antifony/tyden2_2pondeli.ly
Bůh trestá toho. koho má rád. ../antifony/tyden2_6patek.ly
Bůh změní náš osud a budeme se radovat. ../antifony/tyden2_3utery.ly
Chci tě, Hospodine, chválit celým svým životem, chci se ubírat cestou bezúhonnou. ../antifony/tyden4_3utery.ly
Chci zachovávat tvá přikázání, Hospodine. ../antifony/tyden2_3utery.ly
Chval svého Boha, Sióne, on sesílá svůj rozkaz na zemi. ../antifony/tyden4_6patek.ly
Chvalte Boha, všichni, kdo mu sloužíte, malí i velcí. Aleluja. ../antifony/tyden2_1nedele.ly
Chvalte Hospodina pro jeho svrchovanou velebnost. Aleluja. ../antifony/tyden2_1nedele.ly
Chvalte Hospodina z nebes. Aleluja. ../antifony/tyden3_1nedele.ly
Chvalte Hospodina, všichni lidé. ../antifony/tyden1_7sobota.ly
Chvalte jméno Hospodinovo, vy, kteří sloužíte v Hospodinově domě. ../antifony/tyden4_2pondeli.ly
Chválíme tvé slavné jméno, náš Bože. ../antifony/tyden1_2pondeli.ly
Dej, ať záhy dojdu tvé milosti, Hospodine. ../antifony/tyden4_5ctvrtek.ly
Dobré je opěvovat tvé jméno, Svrchovaný, zrána hlásat tvé milosrdenství. ../antifony/tyden4_7sobota.ly
Dome Izraelův, velebte Hospodina, opěvujte jeho jméno. ../antifony/tyden3_6patek.ly
Dám tě národům jako světlo, aby se má spása rozšířila až do končin země. ../antifony/tyden2_5ctvrtek.ly
Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha. ../antifony/tyden4_7sobota.ly
Děkuji ti, Hospodine, že jsi mě vyslyšel. Aleluja. ../antifony/tyden1_1nedele.ly
Dělí se o můj oděv, losují o můj šat. ../antifony/tyden3_6patek.ly
Hned zrána nás, Bože, nasyť svou slitovností. ../antifony/tyden4_2pondeli.ly
Hojný pokoj těm, kdo milují tvůj zákon, Hospodine. ../antifony/tyden4_6patek.ly
Hospodin dal vítězství svému pomazanému. ../antifony/tyden1_3utery.ly
Hospodin je Bůh, my jsme jeho lid a stádce jeho pastvy. ../antifony/tyden3_6patek.ly
Hospodin je dobrý, žehnejte jeho jménu. ../antifony/invitatoria.ly
Hospodin je má síla a statečnost. Aleluja. ../antifony/tyden1_1nedele.ly
Hospodin je má síla, jej opěvuji, stal se mou spásou. ../antifony/tyden1_7sobota.ly
Hospodin je mé milosrdenství, mé útočiště a můj útulek. ../antifony/tyden4_5ctvrtek.ly
Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál? ../antifony/tyden1_4streda.ly
Hospodin je veliký a mocný. Aleluja. ../antifony/tyden3_1nedele.ly
Hospodin je veliký, velmi je hodný chvály v městě našeho Boha. ../antifony/tyden1_5ctvrtek.ly
Hospodin je všude kolem svého lidu. ../antifony/tyden3_3utery.ly
Hospodin kraluje, zajásej, země. ../antifony/tyden2_4streda.ly
Hospodin mi bude útočištěm a posilou mé naděje. ../antifony/tyden4_4streda.ly
Hospodin mi dává prodlévat na svěžích pastvinách. Aleluja. ../antifony/tyden2_1nedele.ly
Hospodin navštívil a vykoupil svůj lid. ../antifony/ferie_kantevgant.ly
Hospodin povstane a bude soudit národy podle práva. ../antifony/tyden1_2pondeli.ly
Hospodin přijde ve slávě obklopen svými svatými. Aleluja. ../antifony/tyden4_1nedele.ly
Hospodin se ujal svých služebníků, pamatoval na své milosrdenství. ../antifony/ferie_kantevgant.ly
Hospodin si vyvolil Sión za své sídlo. ../antifony/tyden3_5ctvrtek.ly
Hospodin učinil velkolepé věci, ať je to známé po celé zemi. ../antifony/tyden2_5ctvrtek.ly
Hospodin zaplavil Jeruzalém blahem jako řekou. ../antifony/tyden4_5ctvrtek.ly
Hospodin zkoumá lidské srdce, aby odplatil každému podle jeho skutků. ../antifony/tyden4_4streda.ly
Hospodin zkoumá srdce člověka. ../antifony/tyden1_2pondeli.ly
Hospodin zná myšlenky lidí: jsou věru marné. ../antifony/tyden4_4streda.ly
Hospodin řekl mému Pánu: Seď po mé pravici. Aleluja. ../antifony/tyden1_1nedele.ly
Hospodine, buď světlem pro ty, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti. ../antifony/ferie_kantevgant.ly
Hospodine, byl jsi milostivý své zemi, odpustils vinu svého lidu. ../antifony/tyden3_3utery.ly
Hospodine, dej svému lidu poznání spásy a odpusť nám naše hříchy. ../antifony/ferie_kantevgant.ly
Hospodine, hledám tvou tvář; neskrývej svou tvář přede mnou. ../antifony/tyden1_4streda.ly
Hospodine, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi. ../antifony/tyden2_7sobota.ly
Hospodine, má spáso, zachraň mě z rukou nepřátel. ../antifony/tyden4_6patek.ly
Hospodine, rozptyl ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně a povyš ponížené. ../antifony/ferie_kantevgant.ly
Hospodine, slyš můj hlas, jako kadidlo ať k tobě stoupá má modlitba. ../antifony/tyden1_1nedele.ly
Hospodine, tvou moc oslavíme zpěvem. ../antifony/tyden1_3utery.ly
Hospodine, volal jsem k tobě a uzdravils mě; chci tě chválit navěky. ../antifony/tyden1_5ctvrtek.ly
Hospodinova pravice mě pozvedla. Aleluja. ../antifony/tyden3_1nedele.ly
Hospodinova věrnost trvá navěky. ../antifony/tyden3_7sobota.ly
Hospodinův zákon působí radost v srdci a osvětluje oči. ../antifony/tyden1_2pondeli.ly
Jak četná jsou tvá díla, Hospodine, * všechno jsi moudře učinil. Země je plná tvého tvorstva, všechno jsi moudře učinil. ../antifony/tyden1_1nedele.ly
Jako tři mládenci v ohnivé peci zpívejme Bohu: Požehnaný jsi, náš Bože. Aleluja. ../antifony/tyden1_1nedele.ly
Jen jeden je zákonodárce a soudce; kdo však jsi ty, že soudíš bližního? ../antifony/tyden4_2pondeli.ly
Jeruzaléme, oslavuj Hospodina. ../antifony/tyden2_6patek.ly
Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání, praví Pán. ../antifony/tyden4_5ctvrtek.ly
Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království. ../antifony/tyden3_3utery.ly
Já jsem chudák a ubožák, Bože, pomoz mi. ../antifony/tyden3_4streda.ly
Já jsem ubožák, ale Pán se o mě stará. ../antifony/tyden2_2pondeli.ly
Jásejte Bohu radostným hlasem. ../antifony/tyden1_4streda.ly
Jásejte před králem Hospodinem. ../antifony/tyden3_4streda.ly
K Hospodinu jsem volal, a vyslyšel mě. ../antifony/tyden4_2pondeli.ly
K tobě se modlím, Hospodine, zrána slyšíš můj hlas. ../antifony/tyden1_2pondeli.ly
Každý den tě budu velebit, můj Bože, a vypravovat o tvých divech. ../antifony/tyden4_6patek.ly
Kde se rozmnožil hřích, tam se v míře ještě daleko štědřejší ukázala milost. ../antifony/tyden1_3utery.ly
Kdo jí tento chléb, bude žít navěky. Aleluja. ../antifony/tyden4_1nedele.ly
Kdo má nevinné ruce a čisté srdce, vystoupí na Hospodinovu horu. ../antifony/tyden1_3utery.ly
Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života, praví Pán. ../antifony/tyden3_4streda.ly
Kdo nás sužovali, žádali od nás radost. ../antifony/tyden4_3utery.ly
Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. ../antifony/tyden3_4streda.ly
Kdy už smím přijít a spatřit Boží tvář? ../antifony/tyden2_2pondeli.ly
Kdykoli se hněváš, Hospodine, rozpomeň se na své milosrdenství. ../antifony/tyden2_6patek.ly
Když Bůh povstal k soudu, země se zděsila a zmlkla. Aleluja. ../antifony/tyden2_1nedele.ly
Klaňte se Bohu v jeho svatyni. ../antifony/tyden1_2pondeli.ly
Kriste, Synu živého Boha, * smiluj se nad námi. Ty, který sedíš po pravici Otce, * smiluj se nad námi. ../antifony/tyden1_1nedele.ly
Kristus je dříve zrozený než celé tvotstvo, on má ve všem prvenství. ../antifony/tyden1_4streda.ly
Kristus je kněz navěky podle Melchizedechova řádu. Aleluja. ../antifony/tyden2_1nedele.ly
Krásou vynikáš nad lidské syny, půvab se rozlévá po tvých rtech. ../antifony/tyden2_2pondeli.ly
Kvůli tobě Bůh přemohl tvé nepřátele. ../antifony/tyden4_5ctvrtek.ly
Kéž mi pomůže tvá ruka, vždyť jsem si vyvolil tvá nařízení. ../antifony/tyden4_7sobota.ly
Kéž pronikne k tobě má modlitba, Hospodine. ../antifony/tyden4_3utery.ly
Lepší je pro mě zákon tvých úst, Hospodine, než tisíce ve zlatě a stříbře. ../antifony/tyden2_5ctvrtek.ly
Muž bolesti byl opovržený, opuštěný od lidí, znalý utrpení. ../antifony/tyden3_6patek.ly
Mé srdce jásá v Hospodinu: on ponižuje a povyšuje. ../antifony/tyden2_4streda.ly
Mým pokrmem je konat vůli Otcovu. ../antifony/tyden2_2pondeli.ly
Můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli. ../antifony/ferie_kantevgant.ly
Můj lid se nasytí mým dobrodiním, praví Hospodin. ../antifony/tyden1_5ctvrtek.ly
Naplněním zákona je láska. ../antifony/tyden3_3utery.ly
Navěky nezapomenu na tvá nařízení, Hospodine, vždyť skrze ně jsi mi dal život. ../antifony/tyden3_2pondeli.ly
Naše oči hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje. ../antifony/tyden3_2pondeli.ly
Naše pomoc je ve jménu Hospodina, který učinil nebe i zemi. ../antifony/tyden3_2pondeli.ly
Nebe a země pominou, ale má slova nepominou, praví Pán. ../antifony/tyden2_7sobota.ly
Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. ../antifony/tyden2_3utery.ly
Nevzdaluj od nás, Pane, své milosrdenství. ../antifony/tyden4_3utery.ly
Nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina. ../antifony/tyden1_7sobota.ly
Náš Bůh je milosrdný, pomohl mi, když jsem byl v bídě. ../antifony/tyden2_6patek.ly
Náš Bůh si zaslouží chvály. ../antifony/tyden4_5ctvrtek.ly
Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši. ../antifony/tyden4_6patek.ly
Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, vždyť já jsem tak sám a tak ubohý. ../antifony/tyden1_5ctvrtek.ly
Obvesel život svého služebníka, neboť k tobě, Pane, pozvedám svou duši. ../antifony/tyden3_4streda.ly
Ochraňuj nás, Pane, po celý náš život. ../antifony/tyden2_3utery.ly
Od nynějška patří vítězství a královská vláda našemu Bohu. ../antifony/tyden2_5ctvrtek.ly
Od východu slunce až do jeho západu * ať je chváleno Hospodinovo jméno. Nebesa vypravují o Boží slávě. Ať je chváleno Hospodinovo jméno. ../antifony/tyden2_1nedele.ly
Od východu slunce až na jeho západ buď chváleno Hospodinovo jméno. ../antifony/tyden3_1nedele.ly
Od časného rána až do noční tmy čeká má duše na Pána. ../antifony/tyden4_1nedele.ly
Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku. Aleluja. ../antifony/tyden4_1nedele.ly
Opět najdeš zalíbení v zákonitých obětech na svém oltáři, Hospodine. ../antifony/tyden1_6patek.ly
Oslavujme Hospodina a písněmi mu zajásejme! ../antifony/invitatoria.ly
Oslavujme Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky! ../antifony/invitatoria.ly
Oslavujte Hospodina po všech končinách země. ../antifony/tyden4_2pondeli.ly
Oslavujte Hospodina, jeho milosrdenství trvá navěky. Aleluja. ../antifony/tyden4_1nedele.ly
Oslavujte Hospodina, našeho Boha, a klaňte se mu na jeho svaté hoře. ../antifony/tyden3_5ctvrtek.ly
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky. ../antifony/tyden4_2pondeli.ly
Otevři mé oči, ať pozoruji divy tvého zákona. ../antifony/tyden1_5ctvrtek.ly
Oči všech doufají v tebe, Hospodine, a ty jim dáváš pokrm v pravý čas. ../antifony/tyden4_6patek.ly
Pamatuj, Bože, na svůj lid, který sis vyvolil. ../antifony/tyden3_3utery.ly
Pamatuj, Hospodine, na své milosrdenství, jak jsi slíbil našim předkům. ../antifony/ferie_kantevgant.ly
Pane, jsi veliký a slavný, podivuhodný mocí a nepřemožitelný. ../antifony/tyden1_4streda.ly
Pane, ukaž všem lidem své milosrdenství. ../antifony/tyden2_2pondeli.ly
Pane, vytvořil jsi z nás našemu Bohu království a kněze. ../antifony/tyden1_3utery.ly
Plesejte Bohu, on nám pomáhá. ../antifony/tyden2_5ctvrtek.ly
Plesejte Hospodinu, všechny země, služte Hospodinu s radostí! ../antifony/invitatoria.ly
Plné důvěry je mé srdce, Bože, plné důvěry je mé srdce. ../antifony/tyden4_4streda.ly
Plňte své sliby Hospodinu a přinášejte mu dary. Aleluja. ../antifony/tyden4_1nedele.ly
Pochválen buď Hospodin, neboť nás navštívil a vysvobodil. ../antifony/ferie_kantevgant.ly
Pochválen buď Hospodin, náš Bůh. ../antifony/ferie_kantevgant.ly
Podivuhodná je pro mě tvá znalost, Hospodine. ../antifony/tyden4_4streda.ly
Pohleďte k Hospodinu, ať se rozveselíte. ../antifony/tyden3_7sobota.ly
Pojďme, jásejme Hospodinu, oslavujme skálu své spásy. Aleluja. ../antifony/invitatoria.ly
Pojďme, klaňme se Hospodinu, jemu náleží země i všechno, co je na ní. ../antifony/invitatoria.ly
Pojďme, klaňme se Hospodinu, neboť on je náš Bůh. ../antifony/invitatoria.ly
Pojďme, klaňme se Hospodinu, on je veliký Bůh. ../antifony/invitatoria.ly
Pojďme, klaňme se Hospodinu, on je veliký král! ../antifony/invitatoria.ly
Pojďme, klaňme se Hospodinu; jsme jeho lid a stádce jeho pastvy, aleluja. ../antifony/invitatoria.ly
Poklekněme před svým tvůrcem Hospodinem! ../antifony/invitatoria.ly
Pokud žiji, chci chválit Hospodina. ../antifony/tyden4_4streda.ly
Pomoc mi přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. ../antifony/tyden2_6patek.ly
Pomoz mi, Hospodine, a budu zachráněn. ../antifony/tyden3_5ctvrtek.ly
Pomoz nám, Bože, náš spasiteli, a odpusť nám naše hříchy. ../antifony/tyden3_5ctvrtek.ly
Povstaň, Hospodine, zachraň mou duši. ../antifony/tyden1_4streda.ly
Poznáváme, že jsme zhřešili proti tobě, Hospodine. ../antifony/tyden3_6patek.ly
Požehnaný jsi, Bože, na klenbě nebes. * Jsi velebený a plný slávy navěky. Požehnané je tvé slavné svaté jméno. Jsi velebený a plný slávy navěky. ../antifony/tyden1_1nedele.ly
Požehnaný jsi, Bože, na nebeské klenbě. ../antifony/tyden2_2pondeli.ly
Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu. Aleluja. ../antifony/tyden2_1nedele.ly
Požehnej tě Hospodin, abys viděl pokoj po všechny dny svého života. ../antifony/tyden4_5ctvrtek.ly
Pro tvou pomoc ať zaplesá mé srdce. ../antifony/tyden1_3utery.ly
Probuď se, má duše, probuď se, citero a harfo. ../antifony/tyden1_5ctvrtek.ly
Probuď svou sílu, Pane, a přijď nás zachránit. ../antifony/tyden2_5ctvrtek.ly
Proti tobě jsem se prohřešil, Bože, smiluj se nade mnou. ../antifony/tyden3_6patek.ly
Pán Ježíš se ponížil, proto ho také Bůh povýšil navěky. ../antifony/tyden1_1nedele.ly
Pán pomůže chudákům, vymaní je z křivdy a násilí. ../antifony/tyden2_5ctvrtek.ly
Pán přijde s velikou mocí a jeho odplata s ním. ../antifony/tyden3_5ctvrtek.ly
Pán, náš Bůh všemohoucí, se ujal království. Aleluja. ../antifony/tyden1_1nedele.ly
Před Hospodinem se skloní všechna lidská pokolení. ../antifony/tyden3_6patek.ly
Předstupme před Hospodina s chvalozpěvy! ../antifony/invitatoria.ly
Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi i na zemi. Aleluja. ../antifony/tyden2_1nedele.ly
Přicházím na úsvitě a spoléhám na tvá slova. ../antifony/tyden1_7sobota.ly
Raduj se, Jeruzaléme, všichni se shromáždí a budou velebit věčného krále. ../antifony/tyden4_6patek.ly
S námi je Hospodin zástupů, Bůh Jakubův je naší tvrzí. ../antifony/tyden1_6patek.ly
Sešli své světlo a svou věrnost, Hospodine. ../antifony/tyden2_3utery.ly
Shromažďujte si poklady v nebi, praví Pán. ../antifony/tyden2_3utery.ly
Slavné věci se o tobě vypravují, město Boží. ../antifony/tyden3_5ctvrtek.ly
Slavný je Bůh a jeho jméno je veliké. Aleluja. ../antifony/tyden2_1nedele.ly
Slituj se nad námi, Hospodine, rozpomeň se na svou svatou smlouvu. ../antifony/ferie_kantevgant.ly
Sluší se, aby dobří chválili Hospodina. ../antifony/tyden1_3utery.ly
Služme Hospodinu zbožně a spravedlivě po všechny dny svého života. ../antifony/ferie_kantevgant.ly
Služme Hospodinu zbožně a spravedlivě; on nás vysvobodí z rukou našich nepřátel. ../antifony/ferie_kantevgant.ly
Spoléhal jsem na Hospodina a proto jsem nevrávoral. ../antifony/tyden1_6patek.ly
Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, králi národů. ../antifony/tyden2_6patek.ly
Stvoř mi čisté srdce, Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti. ../antifony/tyden4_6patek.ly
Svou duší po tobě toužím v noci a zrána tě hledám svým srdcem. ../antifony/tyden3_3utery.ly
Svítilnou mým nohám je tvé slovo, Hospodine. Aleluja. ../antifony/tyden2_1nedele.ly
Svými činy velebte věčného krále. ../antifony/tyden1_3utery.ly
Synové Siónu ať jásají nad svým králem. Aleluja. ../antifony/tyden1_1nedele.ly
Tobě, Bože, patří chvalozpěv na Siónu. ../antifony/tyden2_3utery.ly
Tvoji svatí, Bože, ať radostně jásají v branách tvého příbytku. ../antifony/tyden3_5ctvrtek.ly
Tvá milost, Bože, je veliká. ../antifony/tyden2_5ctvrtek.ly
Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné časy. ../antifony/tyden4_7sobota.ly
Ty, kteří lačnějí po spravedlnosti, Hospodin nasytil a naplnil dobrými věcmi. ../antifony/ferie_kantevgant.ly
Tys má důvěra od mého mládí, Hospodine. ../antifony/tyden3_2pondeli.ly
Tys mé útočiště, Hospodine, můj úděl v zemi živých. ../antifony/tyden1_1nedele.ly
U tebe je hojná radost, Hospodine. Aleluja. ../antifony/tyden2_1nedele.ly
Utíkejme se k Hospodinu, jeho milosrdenství trvá navěky. Aleluja. ../antifony/tyden1_1nedele.ly
Uvažoval jsem o svých cestách a obrátil jsem své nohy k tvým přikázáním. ../antifony/tyden2_4streda.ly
Uzdrav mě, Hospodine, zhřešil jsem proti tobě. ../antifony/tyden1_6patek.ly
Učinil mi veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté. ../antifony/ferie_kantevgant.ly
Učiň s námi veliké vě --ci, Hospodine, neboť jsi mocný a tvé jméno je svaté. ../antifony/ferie_kantevgant.ly
V Boha důvěřuji a nebudu se bát, co mi může udělat člověk. ../antifony/tyden2_5ctvrtek.ly
V Hospodina důvěřuje mé srdce, dostal jsem pomoc. ../antifony/tyden1_6patek.ly
V blažené naději očekávejme slavný příchod našeho Spasitele. ../antifony/tyden2_4streda.ly
V něm bylo stvořeno všechno a všechno v něm trvá. ../antifony/tyden2_4streda.ly
V soužení jsem volal Hospodina a vyslyšel mě. Aleluja. ../antifony/tyden3_1nedele.ly
V tvé záři, Hospodine, vidíme světlo. ../antifony/tyden1_4streda.ly
Veleb, duše má, Hospodina. ../antifony/ferie_kantevgant.ly
Veleben jsi, Hospodine, nauč mě svým příkazům. ../antifony/tyden1_4streda.ly
Velebený jsi, Pane, a plný slávy navěky. Aleluja. ../antifony/tyden3_1nedele.ly
Velebí má duše Hospodina, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. ../antifony/ferie_kantevgant.ly
Velebíme tě, Bože, * a vzýváme tvé jméno. Vypravujeme o tvých divech a vzýváme tvé jméno. ../antifony/tyden2_1nedele.ly
Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Bože. ../antifony/tyden4_2pondeli.ly
Veliký je náš Bůh, * jemu pa --tří všechna moc na nebi i na zemi. Jeho moudrost převyšuje všechno, jemu patří všechna moc na nebi i na zemi. ../antifony/tyden2_1nedele.ly
Velký je Hospodin a náš Pán je nade všemi Bohy. ../antifony/tyden3_6patek.ly
Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. ../antifony/tyden3_1nedele.ly
Veď mé kroky podle svého výroku, Hospodine. ../antifony/tyden4_2pondeli.ly
Veď mě ve své pravdě, Hospodine. ../antifony/tyden1_5ctvrtek.ly
Veď mě, Hospodine, po stezce svých nařízení. ../antifony/tyden1_7sobota.ly
Volám k tobě, Hospodine, neskrýej přede mnou svou tvář. ../antifony/tyden4_3utery.ly
Volám k tobě, Hospodine, spoléhám na tvá slova. ../antifony/tyden4_4streda.ly
Vstupte před Hospodina s jásotem! ../antifony/invitatoria.ly
Vstupte před Hospodina s jásotem. ../antifony/tyden1_6patek.ly
Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Aleluja. ../antifony/tyden3_1nedele.ly
Vyprošujte Jeruzalému pokoj. ../antifony/tyden4_1nedele.ly
Vysvoboď mě od mých nepřátel, můj Bože. ../antifony/tyden2_6patek.ly
Vyvolil jsem si cestu pravdy, dal jsem přednost tvým rozhodnutím. ../antifony/tyden1_6patek.ly
Vzdejte čest našemu Bohu. ../antifony/tyden2_7sobota.ly
Vzhůru, vystupme na Hospodinovu horu. ../antifony/tyden3_2pondeli.ly
Vítězství a slávy dojde v Hospodinu celý rod Izraele. ../antifony/tyden1_6patek.ly
Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina. Aleluja. ../antifony/tyden4_1nedele.ly
Všechny národy přijdou, Pane, a budou se před tebou klanět. ../antifony/tyden1_6patek.ly
Z milosrdné lásky našeho Boha nás navštívil ten, který vychází z výsosti. ../antifony/ferie_kantevgant.ly
Z úst dětí a nemluvňat sis připravil slávu. ../antifony/tyden4_7sobota.ly
Zachraň nás, Hospodine, z rukou všech, kdo nás nenávidí. ../antifony/ferie_kantevgant.ly
Zastaň se mě, Hospodine, a pomoz mi. ../antifony/tyden3_7sobota.ly
Zbuduj nám, Hospodine, náš dům, a chraň naše město. ../antifony/tyden3_4streda.ly
Země se zachvěla před tváří Páně. Aleluja. ../antifony/tyden1_1nedele.ly
Zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš. ../antifony/tyden2_6patek.ly
Zmítám se v neklidu, Bože, věnuj mi pozornost a vyslyš mě. ../antifony/tyden2_4streda.ly
Zpívejme chvalozpěv našemu Bohu. Aleluja. ../antifony/tyden2_1nedele.ly
Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno. ../antifony/tyden3_2pondeli.ly
Zrána hlásáme tvé milosrdenství, Hospodine, a za noci tvou věrnost. ../antifony/tyden2_7sobota.ly
Šťastný je člověk, kterému Hospodin nepřičítá vinu. ../antifony/tyden1_5ctvrtek.ly
Šťastný národ, jehož Bohem je Hospodin. ../antifony/tyden4_5ctvrtek.ly
Ženich je tady, jděte mu naproti! ../antifony/tyden2_2pondeli.ly