Priority pro následující rok

30.12.2019 23:59 | kategorie: Projekt | Komentáře

Od posledního plánovacího článku je to zhruba rok. Tehdejší plány v zásadě vyšly: studium teologie jsem dokončil, místo městského bytu s dvojími sousedy za tenkými zdmi jsem si pronajal malý domek nedaleko svého rodiště, kde moje hudební aktivity nikoho neruší, vrátil jsem se ke každodennímu zpívání části oficia a v posledních dnech konečně i k práci na opravě českých antifon a responsorií. První výsledky zveřejním v nejbližší době.

Loni jsem napsal, že "nemám žádnou představu, kolik toho stihnu, ale výstupem by měl být alespoň nějaký větší smysluplný celek - třeba úplné oficium všech nedělí, slavností a svátků Páně." Když jsem o prioritách přemýšlel teď, rozhodl jsem se jinak. Nebudu postupovat podle stupně slavení od nejvyššího k nižším, ale podle svazků breviáře, resp. podle svátečních okruhů. Pro práci na projektu mám předběžně k dispozici čas do konce vysokoškolských letních prázdnin a za tu dobu bych rád do finálního stavu dostal předně zpěvy užívané po větší část roku - tzn. žaltář a základní nápěvy; v druhé řadě pak co možná úplný obsah prvního svazku breviáře (doba adventní a vánoční), přičemž temporál má prioritu před sanktorálem a v rámci obou mají přednost svátky vyššího stupně před nižšími. Pro nadcházející rok tedy upouštím od "práce v rytmu liturgického roku" - bude to z velké části "rok adventní a vánoční".

Základní nápěvy se z nynější předběžné podoby, nabízející v některých oddílech různé varianty, změní do podoby konečné a autoritativní, kde nabízení více alternativních variant nápěvů (pokud tedy někde zůstane zachováno) již nebude projevem nerozhodnosti či bezradnosti (jak jím často je teď). Vyplním všechny mezery a vedle stávajícího notového listu připravím i sazbu (později bez větších úprav použitelnou jako součást Antifonáře k Denní modlitbě církve) se všemi potřebnými rubrikami a návodnými texty.

Pokud se mi podaří dostat do konečného stavu antifony a responsoria ze žaltáře (další důležitý cíl), připravím patrně i sazbu notovaného žaltáře (nedůležitý volitelný cíl). Další je ve hvězdách. Každopádně neplánuji v následujícím roce připravit žádnou další část sazby budoucího antifonáře. Je možné, že podaří-li se mi finalizovat zpěvy alespoň vybraných svátků, připravím pro ně sazbu sešitů s kompletními texty a notami (vč. značkovaných žalmů), srovnatelné např. s těmi, které používá pražská katedrální schola. I když "liturgické zpěvníky na jedno použití" osobně nemám rád, vím, že v reálném liturgickém provozu najdou uplatnění mnohem spíš, než úplný antifonář. (Který nicméně zůstává konečným cílem mého snažení.) Také by snad mohly zpěvům poněkud pomoci do světa, protože jak oproti dosavadním notovým listům, tak oproti úplnému antifonáři jsou výrazně snáze použitelné.

Tolik plány vážné a závazné. Před časem jsem dostal konstruktivní zpětnou vazbu, že web nově příchozímu příliš nepomáhá do problematiky zpívaného oficia proniknout, ani zorientovat se v během let narostlém obsahu blogu. Je tudíž docela pravděpodobné, že se budu pokoušet o nápravu. Zejména bych rád sepsal ucelený, notovanými a nahranými příklady doplněný praktický návod ke zpívání hodinek, zejm. nešpor, podle našich nápěvů, cílící na úplné začátečníky.

Konečně v kontextu snahy o dotažení zpěvů do podoby, kterou by bylo možné označit za definitivní, tzn. do podoby kvalitní a způsobilé k liturgickému použití, se stává palčivější otázka po teoretickém základu takových snah, tzn. po "teorii českého chorálu". Lze tedy očekávat, že postupně zveřejním přinejmenším výsledky určitých přípravných prací, usilujících k formulaci "teorie českého chorálu" se přiblížit. Zatím mám předběžně v úmyslu věnovat několik článků podrobnému studiu vybraných ukázek "českého chorálu" z pera jiných autorů. Vedle pramenů z 19. a 20. století půjde především o ukázky chorálu utrakvistického - vedle zpěvů složených přímo pro slavení oficia v češtině třeba i o "antifony před rorate". Z podobných důvodů také věnuji určitou porci času studiu musikologické literatury, ale žádné zvláštní výstupy z toho prozatím tvořit nezamýšlím.